492/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

492
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2, § 33 ods. 1 a 5, § 35 ods. 4, § 36 ods. 2, § 41 ods. 15, § 42 ods. 15, § 43 ods. 5, § 47 ods. 10, § 51 ods. 8, § 52 ods. 5, § 54 ods. 23, § 56 ods. 7, § 80 ods. 2, § 95 ods. 4 a § 97 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3, § 28 ods. 10, § 35 ods. 3 a § 37 zákona ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „krajský úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare a slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare.
2.
V § 6 ods. 1 sa za slovom „opatere“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „prepravovať“ sa vkladajú slová „a vyvážať“.
3.
V § 6 ods. 2 sa za slovom „výmeny“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „prepravovať“ sa vkladajú slová „a vyvážať“.
4.
V § 9 ods. 1 písm. a) v prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a čeľusťové pasce“.
5.
V § 9 ods. 1 písm. a) v druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a do pascí“.
6.
V § 9 ods. 1 písm. a) v šiestom bode sa za slovom „zrkadlá“ vypúšťa slovo „a“ a vkladajú sa slová „a iné oslňujúce prostriedky,“.
7.
V § 9 ods. 1 písm. a) v desiatom bode sa slovo „živočíchov“ nahrádza slovom „vtákov“.
8.
V § 9 ods. 1 písm. a) jedenásty bod znie:
„11.
odchyt cicavcov do sietí a pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne,“.
9.
V § 9 ods. 1 písm. a) v pätnástom bode sa za slovo „vozidiel“ vkladá čiarka a slová „v pohybe a z lodí plávajúcich rýchlosťou presahujúcou päť kilometrov za hodinu“ sa nahrádzajú slovami „motorových trojkoliek, motorových štvorkoliek, snežných skútrov a z lodí a iných plavidiel vrátane vodných skútrov v pohybe“.
10.
V § 9 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa šestnástym bodom, ktorý znie:
„16.
používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach [§ 2 ods. 2 písm. g) zákona],“.
11.
V § 10 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Pri odchyte a usmrcovaní vybraných druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 9 je zakázané používať metódy a prostriedky uvedené v § 9 ods. 1.“.
12.
V § 15 ods. 5 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“ a za písmeno c) sa vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
na živočíchoch, ktoré sú umiestnené v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici na účel ich ošetrenia alebo rehabilitácie na dobu kratšiu ako tri mesiace,
e)
ak ide o druhy vtákov uvedené v prílohách č. 7 a 8, alebo“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f).
13.
V § 17 ods. 4 písm. e) sa nad slovo „dreviny“ umiestňuje odkaz 8a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.“.
14.
V § 17 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
odborným inštalovaním stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny drevín, prednostne z nekovových materiálov.“.
15.
V § 17 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktorý znejú:
„(5)
Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.
(6)
Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.“.
Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 15.
16.
V § 17 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Za súkromné záhrady a záhradkárske osady sa považujú pozemky využívané ako záhrady,8b) ak nie sú územným plánom obce, územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím určené na zastavanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b)
Príloha č. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.“.
Doterajšie odseky 9 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 16.
17.
V § 17 sa odsek 10 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
podmienky ochrany určené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na základe zákona.“.
18.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Výpis zo štátneho zoznamu obsahuje
a)
poradové číslo chráneného územia alebo chráneného stromu, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,
b)
číslo a názov právneho predpisu o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu alebo kópiu takého predpisu, ak predpis nebol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
c)
kópiu mapových podkladov k vyhláseniu alebo zmene ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu.“.
19.
V § 19 odsek 5 znie:
„(5)
Na označenie zón chránených území sa použije tabuľa so štátnym znakom podľa odsekov 1 a 2, pod ktorú sa umiestňuje tabuľa s rozmermi 10 cm x 10 cm s nápisom čiernej farby na bielom podklade v rámiku tmavozelenej farby s uvedením príslušnej zóny (A, B, C alebo D).“.
20.
V § 19 ods. 6 prvá veta znie:
„Okrem tabule podľa odsekov 1, 2 a 5 sa prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky, chránené areály a chránené krajinné prvky a ich ochranné pásma a zóny, ako aj zóny A a B chránených krajinných oblastí a národných parkov označujú pruhovým označením ich hraníc na stromoch lesných porastov alebo na drevených hraničných stĺpikoch mimo lesných porastov umiestnených najmä na lomových bodoch hranice.“.
21.
V § 21 ods. 6 písm. a) sa slová „odseku 1” nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2”.
22.
V § 21 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
23.
V § 22 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.
24.
V § 23 ods. 8 písm. a) sa slová „počet (vzťažná plošná jednotka), dátum nálezu, zemepisné súradnice v S 42 alebo JTSK, meno a priezvisko autora nálezu” nahrádzajú slovami „charakter výskytu (iba pre zoologické záznamy), početnosť (prípadne určená na vzťažnú plošnú jednotku), dátum nálezu, meno a priezvisko autora záznamu, lokalita, zemepisné súradnice v JTSK, WGS 84 alebo S 42, presnosť lokalizácie, identifikátor mapového prvku (pre údaje s inou ako bodovou presnosťou)”.
25.
V § 23 ods. 9 písm. b) sa slová „prílohe č. 26” nahrádzajú slovami „prílohe osobitného predpisu17a)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
Rozhodnutie Komisie 97/266/ES z 18. decembra 1996 o informačnom formulári pre navrhované lokality v rámci Natura 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 3).“.
26.
V § 26 písm. a) časť vety za bodkočiarkou znie: „dokumentácia, ktorú schvaľuje vláda, je uložená na ministerstve,”.
27.
V § 32 ods. 2 sa slovo „preukazu” nahrádza slovom „odznaku”.
28.
V § 32 ods. 6 sa za slovom „výrobou” vypúšťa čiarka a slovo „vypĺňaním” a za slovom „distribúciou” sa vypúšťajú slová „služobných preukazov a”.
29.
V § 35 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak ide o druhy vtákov vyskytujúce sa na chránenom vtáčom území.”.
30.
§ 38 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Za poškodenie chráneného biotopu sa považuje narušenie špecifickej štruktúry biotopu, obmedzenie jeho funkcie, ako aj obmedzenie existenčných podmienok jeho typických druhov, pričom ešte je možná jeho obnova.
(6)
Za zničenie chráneného biotopu sa považuje úplný zánik špecifickej štruktúry biotopu, jeho funkcie, ako aj existenčných podmienok jeho typických druhov; jeho obnova už nie je možná.“.
31.
V § 39 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
volavka popolavá (Ardea cinerea L.),“.
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).
32.
Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:
„Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 36.“.
33.
V prílohe č. 1 časti A. Zoznam biotopov národného významu sa vypúšťajú slová „Mo 3 Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd 220,–” a „Mo 4 Vegetácia vysokých ostríc 220, –” a za slová „LK 9 Zaplavované travinné spoločenstvá 160, –” sa vkladajú slová „Lk 10 Vegetácia vysokých ostríc 220, –” a „Lk 12 Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd 220, –”.
34.
V prílohe č. 1 časti A. Zoznam biotopov národného významu sa slová „Mo 7 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých močiarov (Ranunculion aquatilis)” nahrádzajú slovami „Vo 7 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis)”.
35.
V prílohe č. 1 časti B. Zoznam biotopov európskeho významu sa kód „Sk 7” pri názve biotopu „Nesprístupnené jaskynné útvary” nahrádza kódom „Sk 8”.
36.
Prílohy č. 4 až 6 znejú:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, DRUHOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, DRUHOV VTÁKOV A PRIORITNÝCH DRUHOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Príloha č. 5 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN, PRIORITNÝCH DRUHOV RASTLÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
Príloha č. 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
37.
V prílohe č. 7 sa v nadpise slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „prepravovať“ sa vkladajú slová „a vyvážať“.
38.
V prílohe č. 7 sa vypúšťa bod 9 „Corvus corax krkavec čierny“.
39.
V prílohe č. 8 sa v nadpise slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „prepravovať“ sa vkladajú slová „a vyvážať“.
40.
V prílohe č. 10 v časti „Pokyny na vyplnenie evidenčného zoznamu chránených rastlín“ sa v kolónke „Držiteľ“ vypúšťa posledná veta.
41.
V prílohe č. 10 v časti „Pokyny na vyplnenie evidenčného zoznamu chránených rastlín“ sa v kolónke „Od koho/komu“ slová „výnimky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia, ktorým bola povolená výnimka“.
42.
V prílohe č. 12 v časti „Pokyny na vyplnenie druhovej karty“ sa v celom texte za slová „na území Slovenskej republiky“ a „na území SR“ vkladajú slová „alebo iného členského štátu ES“.
43.
V prílohe č. 12 v časti „Pokyny na vyplnenie druhovej karty“ sa v kolónke „Držiteľ“ vypúšťa posledná veta.
44.
V prílohe č. 12 v časti „Pokyny na vyplnenie druhovej karty“ sa v kolónke „Nadobudnutie – Spôsob – dovoz“ slová „zo zahraničia“ nahrádzajú slovami „z tretej krajiny“.
45.
V prílohe č. 12 v časti „Pokyny na vyplnenie druhovej karty“ sa v kolónke „Nadobudnutie – Spôsob“ slová „odchyt – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „odchyt SR – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky“ a „odchyt ZA – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia v zahraničí“.
46.
V prílohe č. 12 v časti „Pokyny na vyplnenie druhovej karty“ sa v kolónke „Nadobudnutie – Číslo dokladu“ za prvú zarážku vkladá nová zarážka, ktorá znie: „číslo dokladu príslušného orgánu tretej krajiny alebo členského štátu ES, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol odchytený z voľnej prírody v súlade s právnym poriadkom tretej krajiny alebo členského štátu ES“.
47.
V prílohe č. 12 v časti „Pokyny na vyplnenie druhovej karty“ sa v kolónke „Vyradenie – Spôsob – vývoz“ slovo „zahraničia“ nahrádza slovami „tretej krajiny“.
48.
V prílohe č. 13 v časti „Pokyny na vyplnenie preukazu o pôvode chráneného živočícha“ sa v celom texte za slová „na území SR“ vkladajú slová „alebo iného členského štátu ES“.
49.
V prílohe č. 13 v časti „Pokyny na vyplnenie preukazu o pôvode chráneného živočícha“ sa v kolónke „Nadobudnutie, spôsob – dovoz“ slová „zo zahraničia“ nahrádzajú slovami „z tretej krajiny“.
50.
V prílohe č. 13 v časti „Pokyny na vyplnenie preukazu o pôvode chráneného živočícha“ sa v kolónke „Nadobudnutie, spôsob“ slová „odchyt – jedinec bol nadobudnutý držiteľom z prírodného prostredia SR“ nahrádzajú slovami „odchyt SR – jedinec bol nadobudnutý držiteľom z prírodného prostredia SR“ a „odchyt ZA – jedinec bol nadobudnutý držiteľom z prírodného prostredia v zahraničí“.
51.
Príloha č. 18 znie:
„Príloha č. 18 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
A
OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ AREÁL, PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, PRÍRODNÚ PAMIATKU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ PAMIATKU, CHRÁNENÚ KRAJINNÚ OBLASŤ, NÁRODNÝ PARK, ÚZEMIE PATRIACE DO SÚVISLEJ EURÓPSKEJ SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ÚZEMIE MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU
1.
Základné údaje
1.1
Číslo podľa štátneho zoznamu, číslo* alebo kód územia
1.2
Kategória a názov územia
1.3
Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia alebo medzinárodný doklad o zaradení lokality do sústavy území medzinárodného významu,* predmet ochrany
1.4
Lokalizácia územia (kraj, okres, obec, katastrálne územie) a vymedzenie územia
1.5
Celková výmera územia
1.6
Vzťah k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí
2.
Súčasný stav
2.1
Prírodné pomery územia (geografická poloha, geologické, geomorfologické, klimatické, hydrologické a pôdne pomery, biotopy, flóra a fauna, významné abiotické javy a krajinné prvky)
2.2
Stav a podmienky ochrany prírody a krajiny
2.3
Výskum a monitoring
2.4
Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia), pozitívne a negatívne faktory
3.
Hodnotenie
3.1
Ekologické hodnotenie
3.1.1
Hodnotenie stavu biotopov, druhov a stavu ich zachovania (priaznivý stav druhu, biotopu, časti krajiny)
3.1.2
Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody v území
3.2
Socioekonomické hodnotenie vybraných aktivít, pozitívne i negatívne vplývajúcich na predmet ochrany
3.3
Členenie územia na ekologicko-funkčné priestory a zóny
3.3.1
Ekologicko-funkčné priestory
3.3.2
Zóny**
3.3.3
Tvorba prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability***
4.
Ciele a opatrenia
4.1
Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
4.2
Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
4.3
Navrhované opatrenia a regulatívy
4.4
Opatrenia a regulatívy vyplývajúce z príslušného medzinárodného dohovoru
5.
Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti
6.
Záverečné údaje
6.1
Použité podklady a zdroje informácií
6.2
Doklad o prerokovaní programu starostlivosti s vlastníkmi dotknutých pozemkov
6.3
Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, zainteresovaných subjektov a vlastníkov pozemkov
6.4
Údaje o vyhotovovateľovi a spracovateľovi programu starostlivosti
7.
Prílohy
7.1
Súpis parciel
7.2
Prehľad foriem vlastníctva podľa druhov pozemkov
7.3
Mapa a prehľad vybraných prírodných prvkov
7.4
Mapa a prehľad ekologicko-funkčných priestorov a zón**
7.5
Prehľad lesných pozemkov podľa lesného hospodárskeho plánu a kategórie lesov
7.6
Mapa chráneného územia, územia medzinárodného významu*
7.7
Mapa negatívnych socioekonomických aktivít
7.8
Mapa regionálneho územného systému ekologickej stability***
Poznámky:
*
Uvádza sa v programe starostlivosti o územie medzinárodného významu.
**
Vyhotovuje sa len v prípade zonácie územia.
***
Vyhotovuje sa len pre program starostlivosti o národný park a chránenú krajinnú oblasť.
B
OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ STROM
1.
Základné údaje
1.1
Číslo podľa štátneho zoznamu
1.2
Názov chráneného stromu
1.3
Ochranné pásmo (stupeň ochrany, vymedzenie, výmera)
1.4
Platný právny predpis o vyhlásení ochrany, predmet ochrany
1.5
Lokalizácia (kraj, okres, obec, katastrálne územie, podrobná lokalizácia)
1.6
Vzťah k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí
2.
Súčasný stav
2.1
Prírodné pomery (geografická poloha, geologické, geomorfologické, klimatické, hydrologické a pôdne pomery, biotopy, flóra a fauna)
2.2
Stav a podmienky ochrany prírody a krajiny (vyhodnotenie účinnosti doterajšej ochrany, vyhodnotenie starostlivosti)
2.3
Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia ovplyvňujúce stav chráneného stromu v minulosti a súčasnosti, pozitívne a negatívne faktory)
2.4
Hodnotenie súčasného stavu chráneného stromu (druh stromu, biometrické parametre, zdravotný stav, vitalita a statické pomery stromu) a jeho ochranného pásma
3.
Ciele a opatrenia
3.1
Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
3.2
Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
3.3
Navrhované opatrenia (v oblasti legislatívy, výskumu, monitoringu, praktickej starostlivosti a kultúrno-výchovnej)
4.
Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti
5.
Záverečné údaje
5.1
Použité podklady a zdroje informácií
5.2
Údaje o vyhotovovateľovi a spracovateľovi programu starostlivosti
6.
Prílohy
6.1
Časový harmonogram opatrení programu starostlivosti o chránený strom (oblasť opatrenia, opatrenie, rok realizácie, plánované náklady, zdroj financií, zodpovednosť za realizáciu)
6.2
Plán čerpania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení v jednotlivých rokoch platnosti programu starostlivosti o chránený strom
6.3
Evidenčná karta programu starostlivosti o chránený strom
6.4
Prehľad výmery, druhov pozemkov a vlastníctva pozemkov podľa parciel (chránený strom, ochranné pásmo)
6.5
Mapa s lokalizáciou chráneného stromu a vyznačením ochranného pásma“.
52.
Prílohy č. 19 a 20 sa vypúšťajú.
53.
Prílohy č. 23 a 24 znejú:
„Príloha č. 23 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
OBSAH DOKUMENTU REGIONÁLNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY
Písomná časť
ANALYTICKÁ ČASŤ
1.
Prírodné pomery
1.1
Abiotické pomery
1.1.1
geomorfologické pomery
1.1.2
geologické pomery
1.1.3
pôdne pomery
1.1.4
hydrologické pomery
1.1.5
klimatické pomery
1.2
Biotické pomery
1.2.1
rastlinstvo (fytogeografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia)
1.2.2
živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo)
1.2.3
biotopy (vymedzenie a opis biotopov)
2.
Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)
2.1
poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty)
2.2
lesné pozemky
2.3
vodné plochy (vodné toky, stojaté sústredenia vody)
2.4
zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)
2.5
ostatné plochy
2.6
pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia líniová, plošná, rozptýlená)
2.7
plochy verejnej a vyhradenej zelene (napr. verejná zeleň, cintoríny a iné)
3.
Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu veľkého územného celku a dotknutých obcí
(súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán, návrh regulatívov na územný plán)
4.
Pozitívne a negatívne prvky/javy v území
4.1
Pozitívne prvky a javy
4.1.1
osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a lokality chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov)
4.1.2
priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (biocentrá, biokoridory)
4.1.3
prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)
4.1.4
významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany
4.1.5
kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny
4.1.6
iné (podľa potreby)
4.2
Negatívne prvky a javy
4.2.1
prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)
4.2.2
antropogénne (napr. kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, skládky, priemyselné plochy, erózia, bariérové prvky, výskyt inváznych druhov a pod.)
SYNTÉZOVÁ ČASŤ
5.
Syntéza analytických vstupov a hodnotenie
5.1
Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady, vodné plochy atď. k ekologicky nestabilným plochám: budovy, cesty, výrobné areály, skládky atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability)
5.2
Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, hustota a pod.)
5.3
Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov)
5.4
Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou prirodzenou vegetáciou, stupeň ekologickej stability (0 – 5), vymedzenie ekologicky významných prírodných prvkov)
5.5
Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné štruktúry, krajinný obraz a krajinný ráz)
NÁVRHOVÁ ČASŤ
6.
Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability
6.1
Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability (existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie prvkov nadregionálneho významu v štruktúre:
6.1.1
Biocentrá
6.1.2
Biokoridory
6.1.3
Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)
6.2
Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky regionálneho územného systému ekologickej stability (návrh cieľových spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh opatrení na elimináciu bariérových prvkov – návrh technických opatrení: rybochody, ekodukty, podchody a pod.)
6.3
Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny
6.4
Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany
Grafická časť*
1.
mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)
2.
mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)
3.
mapa: Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)
Poznámka:
*
Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: SHP, GML, DWG/DXF, DGN alebo MIF, v súradnicovom systéme S-JTSK alebo WGS 84.“.
Príloha č. 24 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
OBSAH DOKUMENTU MIESTNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY
Písomná časť
ANALYTICKÁ ČASŤ
1.
Prírodné pomery
1.1
Abiotické pomery
1.1.1
geomorfologické pomery
1.1.2
geologické pomery
1.1.3
pôdne pomery
1.1.4
hydrologické pomery
1.1.5
klimatické pomery
1.2
Biotické pomery
1.2.1
rastlinstvo (fytogeografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia spracovaná na základe terénneho prieskumu)
1.2.2
živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo spracované na základe dostupných údajov a doplnené terénnym prieskumom)
1.2.3
biotopy (vymedzenie a opis biotopov národného a európskeho významu)
2.
Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)
2.1
poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty)
2.2
lesné pozemky
2.3
vodné plochy (vodné toky, stojaté sústredenia vody)
2.4
zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)
2.5
ostatné plochy
2.6
pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia líniová, plošná, rozptýlená)
2.7
plochy verejnej a vyhradenej zelene (napr. verejná zeleň, cintoríny a iné)
3.
Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu dotknutej obce
(súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán, návrh regulatívov na územný plán)
4.
Pozitívne a negatívne prvky/javy v území
4.1
Pozitívne prvky a javy
4.1.1
osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a lokality chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov), biotopy európskeho a národného významu
4.1.2
priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky a regionálneho územného systému ekologickej stability (biocentrá, biokoridory, interakčné prvky, migračné trasy)
4.1.3
prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)
4.1.4
významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany
4.1.5
kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny
4.1.6
iné (podľa potreby)
4.2.
Negatívne prvky a javy
4.2.1
prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)
4.2.2
antropogénne (napr. kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, skládky, priemyselné plochy, erózia, bariérové prvky, výskyt inváznych druhov a pod.)
SYNTÉZOVÁ ČASŤ
5.
Syntéza analytických vstupov a hodnotenie
5.1
Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady, vodné plochy atď. k ekologicky nestabilným plochám: budovy, cesty, výrobné areály, skládky atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability)
5.2
Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, hustota a pod.)
5.3
Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov, priaznivý stav biotopov a druhov)
5.4
Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou prirodzenou vegetáciou, stupeň ekologickej stability (0 – 5), vymedzenie ekologicky významných prírodných prvkov)
5.5
Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné štruktúry, krajinný obraz a krajinný ráz)
NÁVRHOVÁ ČASŤ
6.
Návrh miestneho územného systému ekologickej stability
6.1
Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability (existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie prvkov nadregionálneho a regionálneho významu v štruktúre:
6.1.1
Biocentrá
6.1.2
Biokoridory
6.1.3
Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)
6.2
Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky miestneho územného systému ekologickej stability (návrh cieľových spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh opatrení na udržanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu druhov a biotopov, návrh opatrení na elimináciu bariérových prvkov – návrh technických opatrení: rybochody, ekodukty, podchody a pod.)
6.3
Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny
6.4
Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany
6.5
Bilancia plošných nárokov na zmenu poľnohospodárskeho pozemku na iný druh pozemku
Grafická časť*
1.
mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)
2.
mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)
3.
mapa: Návrh miestneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)
Poznámka:
*
Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: SHP, GML, DWG/DXF, DGN alebo MIF, v súradnicovom systéme S-JTSK alebo WGS 84.“.
54.
V prílohe č. 25 sa v názve časti A čiarka za slovom „parku“ nahrádza slovom „a“ a na konci sa vypúšťajú slová „a chráneného vtáčieho územia“.
55.
V prílohe č. 25 sa za časť B vkladá nová časť C, ktorá znie:
„C
OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
1.
Základné údaje
1.1 Názov chráneného vtáčieho územia
1.2 Vymedzenie chráneného vtáčieho územia
1.2.1 Súpis územnosprávnych jednotiek (kraj, okres, katastrálne územie)
1.2.2 Vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia
1.2.3 Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia podľa katastrálnych území a lesných hospodárskych celkov (lesných celkov)
1.3 Celková výmera chráneného vtáčieho územia
2.
Podrobnosti o ochrane chráneného vtáčieho územia
2.1 Celková charakteristika a odôvodnenie ochrany chráneného vtáčieho územia
2.2 Zoznam druhov vtákov, pre ktoré sa chránené vtáčie územie vyhlasuje
3.
Podmienky ochrany
3.1 Zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia vrátane ich územného a časového obmedzenia (§ 26 ods. 5 zákona)
3.2 Zoznam prospešných činností na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia
4.
Prílohy
4.1 Prehľad pôdneho fondu podľa evidencie katastra nehnuteľností
4.2 Prehľad pôdneho fondu podľa lesného hospodárskeho plánu
4.3 Základná mapa Slovenskej republiky (M 1 : 50 000) s nákresom hraníc chráneného vtáčieho územia a lokalít s vymedzenými činnosťami, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany“.
Doterajšie časti C až E sa označujú ako časti D až F.
56.
V prílohe č. 29 časť A znie:
57.
V prílohe č. 32 sa za slová „Cygnus columbianus“ vkladajú slová „(Cygnus bewickii)“.
58.
V prílohe č. 32 sa slová „Falco cherrug sokol rároh 100 000,-“ nahrádzajú slovami „Falco cherrug sokol rároh 100 000,-“, slová „Falco vespertinus sokol červenonohý 70 000,-“ sa nahrádzajú slovami „Falco vespertinus sokol červenonohý 70 000,-“ a slová „Larus minutus čajka malá 10 000,-“ sa nahrádzajú slovami „Larus minutus čajka malá 10 000,-“.
59.
V prílohe č. 32 sa vypúšťajú slová „Sturnus roseus škorec ružový 5 000,-“.
60.
V prílohe č. 33 časti A II. skupine Ihličnaté dreviny sa pri drevine Ephedra distachya L. do stĺpca B vkladá označenie „K“.
61.
V prílohe č. 33 časti A II. skupine Ihličnaté dreviny sa pri drevine Juniperus sabina L. označenie „1*/**“ v stĺpci A nahrádza označením „1**“.
62.
V prílohe č. 33 časti A III. skupine Listnaté opadavé dreviny sa pri drevinách Colutea arborescens L., Cotinus coggygria Scop. a Fraxinus ornus L. označenie „1*/**“ v stĺpci A nahrádza označením „1**“.
63.
V prílohe č. 33 časti A III. skupine Listnaté opadavé dreviny sa pri drevine Lonicera alpigena L. označenie „1*/**“ v stĺpci A nahrádza označením „1*“.
64.
V prílohe č. 33 časti A III. skupine Listnaté opadavé dreviny sa pri drevinách Vitis vinifera L. a Vitis sylvestris C. C. Gmel. označenie „L“ v stĺpci B nahrádza označením „K, L“.
65.
V prílohe č. 35 sa do tabuľky prirážkového indexu vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
0 – 0,4 – ak je drevina odumretá“.
Doterajšie písmená a) až l) sa označujú ako písmená b) až m).
66.
Za prílohu č. 35 sa vkladá príloha č. 36, ktorá znie:
„Príloha č. 36 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 1) v znení smernice Rady 81/854/EHS z 19. októbra 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 1), smernice Komisie 85/411/EHS z 25. júla 1985 (Ú. v. ES L 233, 30. 8. 1985), smernice Rady 86/122/EHS z 8. apríla 1986 (Ú. v. ES L 100, 16. 4. 1986), smernice Komisie 91/244/EHS zo 6. marca 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 2), smernice Rady 94/24/ES z 8. júna 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 2), smernice Komisie 97/49/ES z 29. júla 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 3), nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 1/zv. 4), Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), Aktu o pristúpení Španielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)] a Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2.
Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 2) v znení smernice Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 4), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 1/zv. 4), Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)] a Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2006 s výnimkou bodu 10 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Jaroslav Izák v. r.