5/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. februára 2005 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 14. júna 2005 na základe článku 8.
K oznámeniu č. 5/2006 Z. z.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany“),
želajúc si upevniť priateľské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou,
berúc na vedomie členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a z toho vyplývajúce práva a povinnosti Slovenskej republiky,
riadiac sa ustanoveniami „Dohody medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci“ podpísanej v Bratislave 26. augusta 1993,
s cieľom ďalšieho upevnenia a rozvoja hospodárskych a iných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou,
dohodli sa takto:
Článok 1
1.
Zmluvné strany budú podporovať rozvoj, upevnenie a diverzifikáciu vzájomne výhodnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce vo všetkých oblastiach a odvetviach hospodárstva v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými v štátoch zmluvných strán a na princípoch rovnosti.
2.
Spolupráca bude zameraná predovšetkým na
a)
využitie hospodárskeho potenciálu na upevnenie dvojstranných hospodárskych vzťahov,
b)
rozvoj a prehlbovanie spolupráce v odvetviach ľahkého a ťažkého priemyslu, energetiky, dopravy, plynárenského, chemického a ropného priemyslu, farmaceutického priemyslu, drevospracujúceho priemyslu vrátane celulózovo-papiernického, elektronického a elektrotechnického priemyslu, poľnohospodárskej výroby a výroby lesnej techniky, potravinárskeho a spracovateľského priemyslu, stavebníctva a výroby stavebných materiálov a zariadení, ťažobného priemyslu, bytového hospodárstva, cestovného ruchu, ochrany životného prostredia, služieb v oblasti ochrany zdravia, vzdelávania, kultúry a športu,
c)
intenzifikáciu dvojstranných hospodárskych vzťahov, najmä v oblasti investícií, inovácií a financovanie hospodárskych projektov,
d)
rozvoj infraštruktúry v oblasti dopravy a systému prepravy palív a energií vrátane vzájomných dodávok dopravných prostriedkov a modernizáciu plynárenských a ropných prepravných systémov a hľadania nových nálezísk,
e)
rozvoj spolupráce v oblasti jadrovej energetiky,
f)
rozvoj a prehĺbenie spolupráce vo vedecko-technickej oblasti a využitie výsledkov vedy a techniky v praxi vrátane výmeny odborníkov, vedecko-technických pracovníkov a študentov vysokých škôl,
g)
rozvoj medziregionálnej spolupráce.
Článok 2
Spolupráca uvedená v článku 1 tejto dohody sa bude uskutočňovať formou
a)
vzájomnej súčinnosti pri realizácii projektov v odvetviach plynárenstva a ropného priemyslu, elektroenergetiky, dopravy a v odvetviach vzájomného záujmu,
b)
podpory spoločných činností medzi hospodárskymi subjektmi obidvoch štátov v rámci ich území, ako napríklad projektovanie, budovanie a modernizácia budov a objektov na území druhého štátu, alebo podpory spoločných činností na území tretích štátov,
c)
rozvoja a prehĺbenia spolupráce malých a stredných podnikov,
d)
uplatňovania finančných mechanizmov, poisťovníctva a poskytovaním garancií pre hospodárske a ostatné projekty vrátane investičných,
e)
podpory spolupráce v oblasti certifikácie a štandardizácie,
f)
podpory vzájomných kontaktov medzi obchodnými a priemyselnými komorami a inými organizáciami združujúcimi hospodárske subjekty,
g)
rozvoja konzultačných, právnych, bankových a technických služieb vrátane tých, ktoré sú spojené s podporou realizácie investičných projektov na území obidvoch zmluvných strán,
h)
iniciovania a súčinnosti rôznych foriem spolupráce vrátane výmeny odborníkov a technického personálu, zaškolenia, účasti na medzinárodných výstavách a veľtrhoch, hospodárskych projektoch a iných podujatiach konaných na území obidvoch zmluvných strán spojených s hospodárskou spoluprácou vrátane spolupráce na trhoch tretích krajín,
i)
rozvoja spolupráce v oblasti cestovného ruchu a kúpeľníctva.
Článok 3
Kompetentné orgány zmluvnej strany poskytnú pomoc hospodárskym subjektom štátu druhej zmluvnej strany pri zabezpečovaní činnosti na území svojho štátu v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 4
Na rozvoj hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce kompetentné orgány zmluvných strán v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi budú realizovať výmenu informácií v oblastiach
a)
svojich vnútroštátnych právnych predpisov regulujúcich hospodársku a investičnú činnosť, verejné obstarávanie, štandardizáciu, certifikáciu, podmienky vydávania licencií, ochranu duševného a priemyselného vlastníctva, najnovšie poznatky vedy a techniky a ich zavádzanie do praxe a taktiež iné oblasti obojstranného záujmu,
b)
aktivít podporujúcich vytváranie kontaktov medzi hospodárskymi subjektmi pôsobiacimi na území obidvoch štátov vrátane organizovania veľtrhov a výstav,
c)
iných otázok, o ktoré prejavia zmluvné strany záujem.
Článok 5
1.
Zmluvné strany zriaďujú Medzivládnu komisiu pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou (ďalej len „komisia“).
2.
Hlavné úlohy komisie sú:
a)
pravidelné hodnotenie stavu a výsledkov hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce,
b)
príprava návrhov na ďalší rozvoj hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce,
c)
špecifikácia prekážok obmedzujúcich rozvoj vzájomnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce a návrh zodpovedajúcich opatrení smerujúcich k ich odstráneniu,
d)
posúdenie sporných otázok spojených s uplatňovaním alebo výkladom tejto dohody.
3.
Komisia bude zložená z predstaviteľov slovenskej a ruskej časti. Každá zo zmluvných strán menuje svojho predsedu. Predseda vymenuje svojho zástupcu a zodpovedného tajomníka. Na riešenie konkrétnych úloh si komisia v rámci svojej kompetencie vytvára pracovné skupiny s vymedzením ich činnosti a termínov plnenia úloh.
4.
Zasadnutia komisie sa uskutočňujú podľa nevyhnutnosti spravidla jedenkrát za rok, v poradí v Slovenskej republike a v Ruskej federácii. Na základe iniciatívy jedného z predsedov môže byť zvolané mimoriadne zasadnutie komisie alebo iniciované stretnutie predsedov.
Najneskôr mesiac pred uskutočnením predpokladaného zasadnutia sa predsedovia vzájomne dohodnú o zvolaní a programe pravidelného zasadnutia komisie. Po súhlase predsedov môžu byť do programu zasadnutia zahrnuté otázky, ktoré neboli v pôvodnom programe. Každá strana môže podľa vlastného uváženia a výberu prizývať na zasadnutie komisie svojich poradcov a špecialistov.
Pracovnými jazykmi komisie sú jazyk slovenský a jazyk ruský. Závery zasadnutia komisie sa potvrdzujú protokolom v slovenskom a ruskom jazyku.
Otázky spojené s činnosťou komisie sa v čase medzi jej zasadnutiami posudzujú predsedami komisie alebo na základe ich pokynu ich zástupcami a zodpovednými tajomníkmi.
Komisia schvaľuje program svojej činnosti.
5.
Jedenkrát ročne komisia hodnotí výsledky činnosti „zmiešaných komisií“ zabezpečujúcich spoluprácu na úrovni regiónov Slovenskej republiky a Ruskej federácie.
6.
Finančné a organizačné zabezpečenie činnosti komisie sa bude riadiť jej štatútom.
Článok 6
1.
Táto dohoda nezasahuje do práv a záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv, ktorých stranami sú Slovenská republika a Ruská federácia, a taktiež z ich členstva v medzinárodných organizáciách.
2.
Dohoda o partnerstve a spolupráci zakladajúca partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na druhej strane, podpísaná 24. júna 1994 na Korfu, so všetkými jej nasledujúcimi zmenami a doplnkami je nadradená tejto dohode.
Článok 7
Zmluvné strany sa dohodli, že ich záujmy vo sfére hospodárskych a vedecko-technických vzťahov zabezpečuje za slovenskú stranu Pracovisko Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky mimo sídla služobného úradu so sídlom v Ruskej federácii ako súčasť Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ruskej federácii, za ruskú stranu Obchodné zastupiteľstvo Ruskej federácie v Slovenskej republike, ktoré je súčasťou Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike, ktorých štatút upravuje Viedenská konvencia o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961.
Článok 8
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi obidvoch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení.
Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.
Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomného dohovoru zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Dané v Bratislave 25. februára 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Slovenskej republiky:
Pavol Rusko v. r.
Za vládu Ruskej federácie:
Sergej Jevgenievič Nariškin v. r.