500/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

500
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. augusta 2006,
ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.
Viera Tomanová v. r.