501/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2006 do 30.09.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

501
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. augusta 2006,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2006 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 1 v poradovom čísle 77 (propoxycarbazón) v stĺpci 3 sa číslo „974“ nahrádza znakom a číslom „ ≥ 950“ a v stĺpci 6 sa vypúšťa posledná veta.
2.
Príloha č. 9 znie:
„Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 531/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 11) v znení
– smernice Komisie 93/71/EHS z 27. júla 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 15),
– smernice Komisie 94/37/ES z 22. júla 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 16),
– smernice Rady 94/43/ES z 27. júla 1994 (Ú. v. EÚ L 227 31, 1. 9. 1994),
– smernice Komisie 94/79/ES z 21. decembra 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 17),
– smernice Komisie 95/35/ES zo 14. júla 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 17),
– smernice Komisie 95/36/ES zo 14. júla 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 18),
– smernice Komisie 96/12/ES z 8. marca 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 18),
– smernice Komisie 96/46/ES zo 16. júla 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 19),
– smernice Komisie 96/68/ES z 21. októbra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 19),
– smernice Komisie 97/57/ES z 22. septembra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 21),
– smernice Komisie 2000/80/ES zo 4. decembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 31),
– smernice Komisie 2001/21/ES z 5. marca 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 32),
– smernice Komisie 2001/28/ES z 20. apríla 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 32),
– smernice Komisie 2001/36/ES zo 16. mája 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 32),
– smernice Komisie 2001/47/ES z 25. júna 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 32),
– smernice Komisie 2001/49/ES z 28. júna 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 32),
– smernice Komisie 2001/87/ES z 12. októbra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 34),
– smernice Komisie 2001/99/ES z 20. novembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 34),
– smernice Komisie 2001/103/ES z 28. novembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 34),
– smernice Komisie 2002/18/ES z 22. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 35),
– smernice Komisie 2002/37/ES z 3. mája 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 35),
– smernice Komisie 2002/48/ES z 30. mája 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 36),
– smernice Komisie 2002/64/ES z 15. júla 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 36),
– smernice Komisie 2002/81/ES z 10. októbra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 37),
– smernice Komisie 2003/5/ES z 10. januára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 38),
– smernice Komisie 2003/23/ES z 25. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 38),
– smernice Komisie 2003/31/ES z 11. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 38),
– nariadenia Komisie (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 1/zv. 4),
– rozhodnutia Komisie 2003/39/ES z 15. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 38),
– smernice Komisie 2003/68/ES z 11. júla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 39),
– smernice Komisie 2003/70/ES zo 17. júla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 39),
– rozhodnutia Komisie 2003/565/ES z 25. júla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 39),
– smernice Komisie 2003/79/ES z 13. augusta 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 39),
– smernice Komisie 2003/81/ES z 5. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40),
– smernice Komisie 2003/82/ES z 11. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40),
– smernice Komisie 2003/84/ES z 25. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40),
– smernice Komisie 2003/112/ES z 1. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 41),
– smernice Komisie 2003/119/ES z 5. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 41),
– smernice Komisie 2004/20/ES z 2. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43),
– smernice Komisie 2004/30/ES z 10. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43),
– smernice Komisie 2004/58/ES z 23. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43),
– smernice Komisie 2004/60/ES z 23. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43),
– smernice Komisie 2004/62/ES z 26. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 44),
– smernica Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004),
– smernice Komisie 2004/71/ES z 28. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 44),
– smernice Komisie 2004/99/ES z 1. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 309, 6. 10. 2004),
– smernice Komisie 2005/2/ES z 19. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 20, 22. 1. 2005),
– smernice Komisie 2005/3/ES z 19. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 20, 22. 1. 2005),
– nariadenia Európskeho parlametu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005),
– smernice Rady 2005/34/ES zo 17. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 125, 18. 5. 2005),
– smernice Komisie 2005/53/ES zo 16. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2005),
– smernice Komisie 2005/54/ES z 19. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 244, 20. 9. 2005),
– smernice Komisie 2005/57/ES z 21. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 246, 22. 9. 2005),
– smernice Rady 2005/58/ES z 21. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 246, 22. 9. 2005).
2.
Smernica Komisie 2004/63/ES z 26. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2003/79/ES, pokiaľ ide o stanovené termíny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 44).
3.
Smernica Komisie 2004/64/ES z 26. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2003/84/ES o časových obmedzeniach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 44).
4.
Smernica Komisie 2004/65/ES z 26. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2003/68/ES o časových obmedzeniach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 44).
5.
Smernica Komisie 2004/97/ES z 27. septembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2004/60/ES o časových obmedzeniach (Ú. v. EÚ L 301, 28. 9. 2004).
6.
Smernica Rady 2005/25/ES zo 14. marca 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha VI k smernici 91/414/EHS, pokiaľ ide o prípravky na ochranu rastlín obsahujúce mikroorganizmy (Ú. v. EÚ L 90, 8. 4. 2005).
7.
Smernica Komisie 2006/45/ES zo 16. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o špecifikáciu účinnej látky propoxykarbazón (Ú. v. EÚ L 130, 18. 5. 2006).
8.
Smernica Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978, ktorou sa zakazuje uvedenie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité účinné látky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 4) v znení
– smernice Komisie 83/131/EHS zo 14. marca 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 5),
– smernice Komisie 85/298/EHS z 22. marca 1985 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 5),
– nariadenia Rady (EHS) č. 3768/85 z 20. decembra 1985 (Ú. v. EÚ L 362, 31. 12. 1985),
– smernice Rady 86/214/EHS z 26. mája 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 7),
– smernice Rady 86/355/EHS z 21. júla 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 7),
– smernice Rady 87/181/EHS z 9. marca 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 7),
– smernice Komisie 87/477/EHS z 9. septembra 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 7),
– smernice Rady 89/365/EHS z 30. mája 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 9),
– smernice Komisie 90/335/EHS zo 7. júna 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 10),
– smernice Rady 90/533/EHS z 15. októbra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 10),
– smernice Komisie 91/188/EHS z 19. marca 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 11),
– nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 1/zv. 4),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 8).
9.
Smernica Komisie 2005/72/ES z 21. októbra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť látky chlórpyrifos, chlórpyrifos-metyl, mankozeb, maneb a metiram ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 279, 22. 10. 2005).
10.
Smernica Komisie 2006/5/ES zo 17. januára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť warfarín ako účinnú látku (Ú. v. EÚ L 9, 13. 1. 2006).
11.
Smernica Komisie 2006/6/ES zo 17. januára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť tolylfluanid ako účinnú látku (Ú. v. EÚ L 12, 18. 1. 2006).
12.
Smernica Komisie 2006/10/ES z 27. januára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť forchlórfenuron a indoxakarb ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 25, 28. 1. 2006).
13.
Smernica Komisie 2006/16/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť oxamyl ako účinnú látku (Ú. v. EÚ L 36, 8. 2. 2006).
14.
Smernica Komisie 2006/19/ES zo 14. februára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť 1-metylcyklopropén ako účinnú látku (Ú. v. EÚ L 44, 15. 2. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.
v z. Dušan Čaplovič v. r.