502/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

502
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. augusta 2006 bolo u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov v New Yorku uložené Vyhlásenie Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (oznámenie č. 621/2003 Z. z.), ktoré nadobudlo platnosť 9. augusta 2006.
VYHLÁSENIE
Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu k článku 18 ods. 13
V zmysle článku 18 ods. 13 je príslušným orgánom na prijatie žiadosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. V naliehavých prípadoch možno žiadosti zaslať prostredníctvom Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (Interpol).
Týmto vyhlásením sa nahrádza Vyhlásenie Slovenskej republiky podľa článku 18 ods. 13 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu urobené pri uložení ratifikačnej listiny (oznámenie č. 621/2003 Z. z.).