506/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

506
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júla 2006 bolo u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu uložené Vyhlásenie Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (oznámenie č. 550/1992 Zb.), ktoré nadobudlo platnosť 28. júla 2006.
VYHLÁSENIE Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach
Žiadosti podľa článku 11 sa zasielajú Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky.
Žiadosti podľa článku 13 ods. 1 a oznámenia podľa článku 21 ods. 1 sa zasielajú Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.
Týmto vyhlásením sa nahrádza vyhlásenie Slovenskej republiky k článku 15 ods. 6 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach zo 4. mája 2000 (oznámenie č. 313/2000 Z. z.).