507/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

507
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júla 2006 bolo u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu uložené vyhlásenie Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania (oznámenie č. 551/1992 Zb.), ktoré nadobudlo platnosť 28. júla 2006.
VYHLÁSENIE
Slovenskej republiky
k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania
Žiadosti o prevzatie trestného konania sa zasielajú Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.
Na zasielanie žiadostí o odovzdanie trestného konania do cudziny je príslušné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Týmto vyhlásením sa nahrádza vyhlásenie Slovenskej republiky k článku 13 ods. 3 Európskeho dohovoru o odovzdávaní trestného konania zo 4. mája 2000 (oznámenie č. 314/2000 Z. z.).