509/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

509
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. vydal
opatrenie z 5. septembra 2006 č. O-10/2006 o rozsahu minimálneho súboru prenajatých okruhov.
Opatrenie ustanovuje minimálny súbor prenajatých okruhov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.
Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 6/2006 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.