510/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

510
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 21. augusta 2006 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 1 z 3. júla 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 z 21. novembra 2005 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2.
Dodatok č. 2 z 12. júla 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 10. februára 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenskou spoločnosťou mlynárov Slovenskej republiky.
3.
Dodatok č. 2 z 21. júla 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 zo 7. apríla 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským zväzom spracovateľov mäsa.