515/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

515
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť tepelnej energetiky vydal cenové rozhodnutia:
Regulovaný subjekt Číslo rozhodnutia Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Mestský podnik cestovného ruchu,
Záhradnícka 4, 945 01 Komárno
0203/2006/T 9. 12. 2005 18/2006
2. AREA, Šamorín s. r. o., Bratislavská 88,
931 01 Šamorín
0440/2006/T 21. 4. 2006 20/2006
3. Dargov, a. s., Radničné námestie 6,
085 01 Bardejov
0441/2006/T 24. 4. 2006 18/2006
4. BYP, s. r. o., Hradná 746,
033 01 Liptovský Hrádok
0442/2006/T 26. 4. 2006 19/2006
5. C-TERM, spol. s r. o., Lenardova 6,
852 39 Bratislava
0443/2006/T 28. 4. 2006 20/2006
6. Verejno - prospešné služby, m. p. o.,
Nemšová, Mierové námestie 21,
914 41 Nemšová
0444/2006/T 2. 5. 2006 19/2006
7. KOMTERM, a. s., Stará Prievozská 2,
821 09 Bratislava
0445/2006/T 5. 5. 2006 19/2006
8. EURO REAL, spol. s r. o., Štefánikova 18,
811 05 Bratislava
0446/2006/T 5. 5. 2006 19/2006
9. Bytový podnik Piešťany, s. r. o.,
Školská 19, 921 01 Piešťany
0447/2006/T 12. 5. 2006 20/2006
10. Ministerstvo obrany SR,
Úrad správy nehnuteľného majetku,
OPaÚ, Legionárska 5, 911 05 Trenčín
0448/2006/T 10. 5. 2006 29/2006
11. Stavebné bytové družstvo Brezno,
Malinovského 12, 977 01 Brezno
0449/2006/T 29. 5. 2006 27/2006
12. RAVEN, a. s., Považské podhradie 117,
017 01 Považská Bystrica
0450/2006/T 29. 5. 2006 20/2006
13. Mária Vinceová - ANDALEX,
Pankúchova 3, 851 04 Bratislava
0451/2006/T 30. 5. 2006 20/2006
14. MESTO TRENČÍN, Mierové nám. č. 2,
911 64 Trenčín
0454/2006/T 16. 6. 2006 26/2006
15. FORTUNAE, s. r. o., Levice, Nábrežná č. 1,
934 01 Levice
0455/2006/T 20. 6. 2006 26/2006
16. ENERGO-SK, a. s., Chmeľová dolina 27,
949 01 Nitra
0456/2006/T 21. 6. 2006 26/2006
17. TERMMING, a. s., Bukureštská 2,
811 04 Bratislava
0457/2006/T 26. 6. 2006 26/2006
18. Duslo, a. s., Administratívna budova,
ev. č. 1236. 927 03 Šaľa
0458/2006/T 29. 6. 2006 27/2006
19. Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia,
a. s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava
0459/2006/T 29. 6. 2006 27/2006
20. Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta, nám. L. Svobodu 1,
975 17 Banská Bystrica
0460/2006/T 19. 7. 2006 29/2006
21. RADEN, s. r. o., Považská 40/B,
040 11 Košice
0461/2006/T 31.7. 2006 28/2006
22. BIOMASA, združenie právnických osôb,
Kysucký Lieskovec č. 743,
023 34 Kysucký Lieskovec
0462/2006/T 8. 8. 2006 29/2006
23. BYTTERM, a. s., Saleziánska 4,
010 77 Žilina
0464/2006/T 14. 8. 2006 29/2006
24. Prvá teplárenská, a. s.,
Nám. sv. Martina 9, 908 51 Holíč
0465/2006/T 21. 8. 2006 29/2006
25. PRVÁ RUŽINOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.,
Mlynské nivy 61, 827 11 Bratislava 212
0471/2006/T 31.8. 2006 29/2006
Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.