516/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

516
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. novembra 1999 bol v Göteborgu prijatý Protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979.
V mene Slovenskej republiky bol protokol podpísaný 1. decembra 1999.
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1397 z 10. decembra 2004 a prezident ho ratifikoval 31. marca 2005. Ratifikačná listina bola uložená 28. apríla 2005 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu.
Protokol nadobudol platnosť 17. mája 2005 v súlade s článkom 17 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 27. júla 2005 v súlade s článkom 17 ods. 1.