52/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 12. januára 2006
o odbornej spôsobilosti
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 24 ods. 9, 10 a 18 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
pracovných činnostiach, ktoré môžu vykonávať len odborne spôsobilí zamestnanci alebo vybraní zamestnanci,
b)
odbornej príprave odborne spôsobilých zamestnancov a vybraných zamestnancov,
c)
podmienkach overovania odbornej spôsobilosti zamestnancov a osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných zamestnancov,
d)
zriaďovaní odbornej komisie a skúšobnej komisie,
e)
vydávaní preukazov o osobitnej odbornej spôsobilosti,
f)
poverovaní na výkon pracovných činností,
g)
dokumentácii potrebnej k žiadosti o vydanie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. k) zákona,
h)
kvalifikačných požiadavkách na lektorov a inštruktorov,
i)
podmienkach overovania odbornej spôsobilosti lektorov,
j)
vydávaní preukazov o odbornej spôsobilosti.
§ 2
Pracovné činnosti, ktoré môžu vykonávať len odborne spôsobilí zamestnanci alebo vybraní zamestnanci
(1)
Medzi pracovné funkcie, ktoré môžu vykonávať len vybraní zamestnanci, patria
a)
funkcie, na ktorých pracujú členovia stálej obsluhy dozorne,1)
b)
zmenový inžinier,
c)
bezpečnostný inžinier,
d)
kontrolný fyzik,
e)
zmenový inžinier spúšťania,
f)
vedecký vedúci spúšťania.
(2)
Držiteľ povolenia určí všetky pracovné funkcie, na ktorých sa vykonávajú pracovné činnosti s vplyvom na jadrovú bezpečnosť, a ďalšie pracovné funkcie s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť spolu s opisom pracovných činností v dokumentácii systému manažérstva kvality2) vrátane ich požadovaného počtu.
(3)
Pracovná funkcia podľa odseku 1 písm. f) je s právom manipulácie alebo bez práva manipulácie. V tejto pracovnej funkcii môže vykonávať pracovné činnosti aj iná osoba ako zamestnanec držiteľa povolenia, ak jej osobitná odborná spôsobilosť bola overená tak ako u ostatných vybraných zamestnancov podľa odseku 1.
(4)
Držiteľ povolenia definuje v dokumentácii systému manažérstva kvality pre pracovné funkcie podľa odseku 1 písm. a) podmienky na zaraďovanie, zmenu zaradenia a postupnosť pri zaraďovaní na konkrétnu pracovnú funkciu podľa odseku 1 písm. a) až c).
(5)
Držiteľ povolenia pri určovaní požadovaného počtu pracovných funkcií podľa odseku 2, kompetencie zamestnancov podľa § 3 ods. 2 a 3 a ich dostatočného počtu vychádza zo systematickej analýzy, ktorú pravidelne overuje a dokumentuje podľa pravidiel systému manažérstva kvality.2a)
§ 3
Systém odbornej prípravy zamestnancov
(1)
Systém odbornej prípravy zamestnancov nadväzuje na politiku odbornej prípravy, ktorá je súčasťou dokumentácie systému manažérstva kvality.
(2)
Držiteľ povolenia v systéme odbornej prípravy zamestnancov určí pre každú pracovnú funkciu požiadavky na vzdelanie, prax, odbornú prípravu, psychickú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť, ktoré zabezpečia, že zamestnanec nadobudne potrebné vedomosti, zručnosti a postoje potrebné na výkon pracovných činností (ďalej len „kompetencia“) na získanie a udržanie odbornej spôsobilosti.
(3)
Držiteľ povolenia v systéme odbornej prípravy zamestnancov určí pre každú pracovnú funkciu požiadavky na vzdelanie, prax, odbornú prípravu, psychickú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť, ktoré zabezpečia, že zamestnanec nadobudne potrebnú kompetenciu na získanie a udržanie osobitnej odbornej spôsobilosti.
(4)
Súčasťou systému odbornej prípravy je plán odbornej prípravy zamestnancov, ktorý určí krátkodobé a dlhodobé potreby a ciele odbornej prípravy a prostriedky potrebné na ich dosiahnutie. Plán odbornej prípravy zamestnancov je aktualizovaný tak, aby zohľadňoval potreby držiteľa povolenia a skutočný stav jadrového zariadenia.
(5)
Systém odbornej prípravy zamestnancov obsahuje
a)
postup získavania zamestnancov,
b)
postup pri výbere zamestnancov,
c)
definovanie cieľov prípravy,
d)
opis metodiky využívanej pri odbornej príprave založenej na systematickom prístupe, ktorý logicky postupuje od identifikácie kompetencií cez vývoj a implementáciu programov odbornej prípravy vrátane príslušných didaktických pomôcok k následnému hodnoteniu tejto odbornej prípravy,
e)
opis riadenia dokumentácie prípravy a záznamov o príprave,
f)
rozdelenie a definovanie kompetencií a zodpovedností zamestnancov v súvislosti s ich odbornou prípravou.
§ 4
Odborná príprava vybraných zamestnancov
(1)
Druhy odbornej prípravy vybraných zamestnancov sú:
a)
základná príprava,
b)
periodická príprava,
c)
príprava na zmenu pracovnej funkcie.
(2)
Fázy základnej prípravy sú:
a)
teoretická príprava,
b)
stáž na jadrovom zariadení,
c)
výcvik na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore,
d)
príprava na overenie odbornej spôsobilosti,
e)
overenie odbornej spôsobilosti,
f)
výcvik na pracovnom mieste.
(3)
Fázy periodickej prípravy sú:
a)
teoretická príprava, ktorá je zameraná na
1.
opakovanie teoretických vedomostí zo základnej teoretickej prípravy v oblasti normálnej prevádzky, abnormálnej prevádzky a havarijných podmienok,3)
2.
zmeny jadrového zariadenia a vnútorných predpisov držiteľa povolenia,
3.
poučenia z rozborov udalostí a prevádzkových skúseností na vlastnom jadrovom zariadení a na obdobných jadrových zariadeniach vo svete,
4.
prípravu na generálnu opravu alebo na odstávky iného typu,
5.
jadrovú bezpečnosť,
6.
havarijnú pripravenosť,
7.
politiku bezpečnosti a bezpečnostné ciele,3a)
b)
výcvik na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore v rozsahu najmenej 5 dní alebo 40 výcvikových hodín zameraný na
1.
normálnu prevádzku,
2.
abnormálnu prevádzku,
3.
havarijné podmienky,
4.
tímovú spoluprácu zmeny a
5.
vybrané nástroje na prevenciu ľudských chýb so zameraním na trojcestnú komunikáciu.
(4)
Fázy prípravy na zmenu pracovnej funkcie sú:
a)
teoretická príprava,
b)
výcvik na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore,
c)
výcvik na pracovnom mieste.
(5)
Reprezentatívny plnorozsahový simulátor reprezentuje dozorňu tak, aby umožnil vybraným zamestnancom počas výcviku vykonávať všetky pracovné činnosti, ktoré možno vykonávať na dozorni. Reprezentatívny plnorozsahový simulátor je súčasťou technického vybavenia prevádzkovateľa špecializovaného zariadenia.
(6)
Prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia vypracuje na základe metodiky podľa § 3 ods. 5 písm. d) programy prípravy vybraných zamestnancov pre výcvik na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore pre konkrétne výcvikové obdobie.
(7)
Zamestnanec pripravovaný na pracovnú funkciu vybraného zamestnanca (ďalej len „uchádzač“) počas stáže na jadrovom zariadení a výcviku na pracovnom mieste nie je oprávnený manipulovať s jadrovým zariadením a jeho systémami.
(8)
Ak ide o zmenu pracovnej funkcie vybraného zamestnanca smerovanú na iné jadrové zariadenie, uchádzač absolvuje základnú prípravu podľa odseku 2.
(9)
Stáž na jadrovom zariadení slúži na oboznámenie sa s jadrovým zariadením s cieľom overiť si teoretické poznatky v praxi a získať priestorovú orientáciu v objektoch a technologických systémoch s dôrazom na profesné zameranie uchádzača.
(10)
Výcvik na pracovnom mieste slúži na prehĺbenie a preverenie nadobudnutých kompetencií uchádzača.
§ 5
Odborná príprava odborne spôsobilých zamestnancov
(1)
Druhy odbornej prípravy odborne spôsobilých zamestnancov sú:
a)
základná príprava,
b)
periodická príprava,
c)
príprava na zmenu pracovnej funkcie.
(2)
Fázy základnej prípravy sú:
a)
teoretická príprava,
b)
stáž na jadrovom zariadení,
c)
príprava na overenie odbornej spôsobilosti,
d)
overenie odbornej spôsobilosti,
e)
výcvik na pracovnom mieste.
(3)
Periodická príprava je zameraná na
a)
zmeny jadrového zariadenia a jeho predpisov,
b)
poučenia z rozborov prevádzkových udalostí na vlastnom jadrovom zariadení a na obdobných jadrových zariadeniach vo svete,
c)
prípravu na generálnu opravu alebo na odstávky iného typu,
d)
jadrovú bezpečnosť,
e)
havarijnú pripravenosť,
f)
politiku bezpečnosti a bezpečnostné ciele.3a)
(4)
Fázy prípravy na zmenu pracovnej funkcie sú:
a)
teoretická príprava,
b)
výcvik na pracovnom mieste.
(5)
Zamestnanec pripravovaný na pracovnú funkciu odborne spôsobilého zamestnanca nesmie počas stáže na jadrovom zariadení manipulovať s jadrovým zariadením a jeho systémami.
(6)
Zamestnanec pripravovaný na pracovnú funkciu odborne spôsobilého zamestnanca môže počas výcviku na pracovnom mieste pod bezprostredným dozorom určeného inštruktora manipulovať s jadrovým zariadením a jeho systémami.
§ 6
Zriaďovanie odbornej komisie a skúšobnej komisie
(1)
Odbornú komisiu pre overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov (ďalej len „odborná komisia“) zriaďuje prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia. Zriaďovanie a činnosť odbornej komisie sa riadia štatútom odbornej komisie, ktorý vypracuje prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia a je súčasťou jeho dokumentácie systému manažérstva kvality.
(2)
Skúšobnú komisiu pre overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov (ďalej len „skúšobná komisia pre vybraných zamestnancov“) zriaďuje úrad. Členov skúšobnej komisie pre vybraných zamestnancov vymenúva a odvoláva predseda úradu z radov odborníkov v oblasti mierového využívania jadrovej energie.
(3)
Postup vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie pre vybraných zamestnancov a jej činnosť sa riadia štatútom skúšobnej komisie pre vybraných zamestnancov, ktorý vydá úrad.
(4)
Skúšobnú komisiu pre overovanie odbornej spôsobilosti lektorov prevádzkovateľa špecializovaného zariadenia (ďalej len „skúšobná komisia pre lektorov“) zriaďuje úrad. Členov skúšobnej komisie pre lektorov vymenúva a odvoláva predseda úradu z radov odborníkov v oblasti mierového využívania jadrovej energie.
(5)
Postup vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie pre lektorov a jej činnosť sa riadia štatútom skúšobnej komisie pre lektorov, ktorý vydá úrad.
§ 7
Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti
(1)
Overovaním osobitnej odbornej spôsobilosti sa preverí, či vybraný zamestnanec má požadované kompetencie na výkon pracovných činností.
(2)
Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti sa vykonáva pred skúšobnou komisiou pre vybraných zamestnancov (ďalej len „skúška“) a výkonom pracovných činností na pracovnom mieste pod dozorom (ďalej len „praktická skúška“).
(3)
Skúška pozostáva z
a)
overenia kompetencií na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore,
b)
písomného overenia,
c)
ústneho overenia.
(4)
Praktická skúška v trvaní štyroch až desiatich týždňov sa vykonáva iba po úspešnom absolvovaní skúšky.
(5)
Ak ide o skúšku na predĺženie platnosti preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti, skúšobná komisia pre vybraných zamestnancov môže upustiť od praktickej skúšky podľa výsledku skúšky.
(6)
Podrobnosti o priebehu skúšky, o jej častiach, hodnotení uchádzačov a určení podmienok na praktickú skúšku sa riadia štatútom skúšobnej komisie pre vybraných zamestnancov.
(7)
Podrobnosti o výbere inštruktorov pre praktickú skúšku, záznamoch, priebehu, hodnotení a programu praktickej skúšky sa riadia dokumentáciou systému manažérstva kvality držiteľa povolenia.
(8)
O overenie osobitnej odbornej spôsobilosti požiada držiteľ povolenia prostredníctvom prihlášky v lehote 60 dní pred plánovaným zasadnutím skúšobnej komisie pre vybraných zamestnancov. Prihláška obsahuje
a)
osobné údaje zamestnanca,4)
b)
označenie jadrového zariadenia,
c)
plánovanú pracovnú funkciu zamestnanca,
d)
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca,
e)
potvrdenie o psychickej spôsobilosti zamestnanca,
f)
doklady o absolvovaní prípravy zamestnanca,
g)
preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti pri predĺžení platnosti alebo pri zmene pracovnej funkcie.
(9)
Skúška na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore slúži na preukázanie kompetencií potrebných na výkon pracovnej funkcie.
(10)
Uchádzač na overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti vyhovel, ak vyhovel vo všetkých častiach skúšky s kladným hodnotením skúšobnej komisie pre vybraných zamestnancov a na praktickej skúške s kladným hodnotením inštruktora.
(11)
Ak uchádzač na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať v opravnom termíne najviac dvakrát, a to najskôr dva mesiace a najneskôr šesť mesiacov odo dňa neúspešnej skúšky. Úrad môže uznať niektorú časť predchádzajúcej skúšky pri opravnom termíne len počas platnosti preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti uchádzača.
(12)
Ak uchádzač na praktickej skúške nevyhovel, držiteľ povolenia požiada o nové overenie osobitnej odbornej spôsobilosti podľa odseku 8.
(13)
V závislosti od rozsahu povolenia jeho držiteľ
a)
predkladá úradu požiadavky na overenie osobitnej odbornej spôsobilosti, a to do konca desiateho mesiaca príslušného kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predpokladá vykonanie overenia osobitnej odbornej spôsobilosti,
b)
zodpovedá za platnosť preukazov o osobitnej odbornej spôsobilosti,
c)
ohlasuje úradu prerušenie výkonu pracovnej funkcie vybranými zamestnancami, ktoré trvá viac ako dva mesiace,
d)
vedie záznamy o overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti,
e)
dodá úradu materiály potrebné ku skúške, ktoré sú definované v štatúte skúšobnej komisie pre vybraných zamestnancov,
f)
vypracuje metodiku korektnosti a dôvernosti skúšok, ktorá je súčasťou dokumentácie systému manažérstva kvality,
g)
určí kontaktnú osobu pre spoluprácu s úradom, ktorá zabezpečí prevádzkyschopnosť reprezentatívneho plnorozsahového simulátora a personálne obsadenie potrebné ku skúške,
h)
zabezpečí dostupnosť reprezentatívneho plnorozsahového simulátora pre potreby overenia skúšobných scenárov za prítomnosti zamestnancov úradu.
§ 8
Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti
(1)
Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti sa vydáva pre pracovnú funkciu podľa § 2 ods. 1 na konkrétnom jadrovom zariadení.
(2)
Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti získa uchádzač na základe splnenia všetkých kvalifikačných požiadaviek a úspešného overenia osobitnej odbornej spôsobilosti.
(3)
Podmienkou vydania preukazu podľa odseku 1 na najbližšiu vyššiu pracovnú funkciu je výkon predchádzajúcej pracovnej funkcie v trvaní najmenej 18 mesiacov, absolvovanie prípravy na zmenu pracovnej funkcie a úspešné absolvovanie skúšky na vydanie preukazu na novú funkciu podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c).
(4)
Ak ide o novovybudované jadrové zariadenie alebo prechod na iné jadrové zariadenie, potrebnú dĺžku praxe na vydanie preukazu podľa odseku 3 môže úrad skrátiť na základe žiadosti držiteľa povolenia.
(5)
Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti je platný tri roky odo dňa jeho vydania.
(6)
Úrad môže predĺžiť platnosť preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti na ďalšie tri roky na základe úspešného overenia osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov pred skončením platnosti preukazu.
(7)
Ak ide o predĺženie platnosti preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti pred uplynutím jeho platnosti, platnosť sa určí odo dňa nasledujúceho po dni zániku platnosti pôvodného preukazu.
(8)
Ak vybraný zamestnanec nevykonáva svoju pracovnú funkciu
a)
od dvoch do šiestich mesiacov, absolvuje len praktickú skúšku v trvaní dvoch týždňov bez vykonania skúšky podľa § 7 ods. 3,
b)
od šiestich do dvanástich mesiacov, absolvuje overenie osobitnej odbornej spôsobilosti,
c)
viac ako dvanásť mesiacov, jeho preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti stráca platnosť a pre vydanie nového preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti absolvuje odbornú prípravu vybraných zamestnancov podľa § 4 ods. 4 a overenie osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 2.
§ 9
Overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov
(1)
Odborná spôsobilosť zamestnancov sa overuje skúškou pred odbornou komisiou (ďalej len „skúška pred odbornou komisiou“) zriadenou prevádzkovateľom špecializovaného zariadenia po skončení odbornej prípravy podľa § 5. Skúška pred odbornou komisiou sa skladá z písomnej a ústnej časti, ktorej podrobnosti definuje prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia v dokumentácii systému manažérstva kvality.
(2)
Po úspešnom absolvovaní skúšky pred odbornou komisiou vydá prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia zamestnancom osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 24 ods. 3 zákona.
(3)
Poverení zamestnanci úradu majú právo účasti na skúške pred odbornou komisiou.
(4)
Držiteľ povolenia vedie evidenciu odborne spôsobilých zamestnancov.
§ 10
Poverovanie na výkon pracovných činností
(1)
Držiteľ povolenia poveruje vybraných zamestnancov na výkon pracovných činností poverením po každom úspešnom absolvovaní overenia osobitnej odbornej spôsobilosti.
(2)
Držiteľ povolenia poveruje odborne spôsobilých zamestnancov na výkon pracovných činností poverením po každom úspešnom absolvovaní príslušnej odbornej prípravy.
(3)
Poverenia podľa odsekov 1 a 2 sa vydávajú na dobu určitú.
(4)
Držiteľ povolenia definuje podmienky predĺženia platnosti alebo podmienečného pozastavenia platnosti poverení v dokumentácii systému manažérstva kvality.
(5)
Poverenie podľa odsekov 1 a 2 obsahuje
a)
evidenčné číslo,
b)
meno, priezvisko a titul zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
pracovnú funkciu,
e)
záznam o platnosti poverenia,
f)
dôvod predĺženia platnosti alebo podmienečného pozastavenia platnosti.
§ 11
Dokumentácia potrebná k žiadosti o vydanie povolenia na odbornú prípravu zamestnancov
(1)
Okrem schválenej dokumentácie systému manažérstva kvality žiadateľ o povolenie na odbornú prípravu zamestnancov predkladá v závislosti od rozsahu povolenia
a)
schválený systém odbornej prípravy zamestnancov,
b)
schválené programy prípravy vybraných zamestnancov v závislosti od druhov odbornej prípravy podľa § 4, a to programy
1.
teoretickej prípravy,
2.
stáže,
3.
výcviku na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore,
4.
na prípravu overenia odbornej spôsobilosti,
5.
výcviku na pracovnom mieste,
c)
posúdené programy prípravy odborne spôsobilých zamestnancov v závislosti od druhov odbornej prípravy podľa § 5, a to programy
1.
teoretickej prípravy,
2.
stáže,
3.
na prípravu overenia odbornej spôsobilosti,
4.
výcviku na pracovnom mieste,
d)
popis posudzovaného technického vybavenia podľa odseku 2.
(2)
Ak prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia využíva reprezentatívny plnorozsahový simulátor, jedenkrát ročne vykoná referenčné skúšky na preukázanie jeho zhody s reálnym jadrovým zariadením a o ich výsledkoch listinne aj elektronicky informuje úrad.
§ 12
Lektori a inštruktori
(1)
Odbornú prípravu osobitne odborne spôsobilých zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov vykonávajú zamestnanci prevádzkovateľa špecializovaného zariadenia v týchto pracovných funkciách:
a)
lektor pre teoretickú prípravu vybraných zamestnancov,
b)
lektor pre výcvik na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore,
c)
lektor pre teoretickú prípravu odborne spôsobilých zamestnancov,
d)
inštruktor stáže vybraných zamestnancov,
e)
inštruktor výcviku na pracovnom mieste vybraných zamestnancov,
f)
inštruktor stáže odborne spôsobilých zamestnancov,
g)
inštruktor výcviku na pracovnom mieste odborne spôsobilých zamestnancov.
(2)
Kvalifikačné požiadavky
a)
pre lektora pre teoretickú prípravu sú:
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, humanitného alebo prírodovedeckého smeru,
2.
kurz lektorských zručností,
3.
periodická príprava podľa § 4 ods. 3 písm. a),
4.
ak ide o lektora podľa odseku 1 písm. a), aj základná príprava podľa § 4 ods. 2,
5.
ak ide o lektora podľa odseku 1 písm. c), aj základná príprava podľa § 5 ods. 2,
b)
pre lektora výcviku na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore sú:
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedeckého smeru,
2.
kurz lektorských zručností,
3.
základná príprava podľa § 4 ods. 2,
4.
periodická príprava podľa § 4 ods. 3.
(3)
Špecializované zariadenie uvedie v dokumentácii systému manažérstva kvality podmienky výberu a overovania odbornej spôsobilosti externých lektorov a inštruktorov, ak ich využíva na odbornú prípravu vybraných zamestnancov alebo odborne spôsobilých zamestnancov.
(4)
Kurz lektorských zručností je zameraný na princípy vzdelávania dospelých a na rozvíjanie komunikačných schopností lektorov.
(5)
Kvalifikačnou požiadavkou na inštruktorov je výkon pracovných činností v konkrétnej pracovnej funkcii na konkrétnom jadrovom zariadení v trvaní najmenej jeden rok.
§ 13
Podmienky overovania odbornej spôsobilosti lektorov
(1)
Odborná spôsobilosť lektorov sa overuje ústnou skúškou pred skúšobnou komisiou pre lektorov podľa § 6 ods. 4.
(2)
Prihlášku na overenie odbornej spôsobilosti lektorov predkladá úradu prevádzkovateľ špecializovaného zariadenia najneskôr 60 dní pred stanoveným termínom skúšky.
(3)
Prihláška na overenie odbornej spôsobilosti lektorov obsahuje doklady o kvalifikačných požiadavkách podľa § 12 ods. 2.
(4)
Podrobnosti o priebehu skúšky a hodnotení lektorov sa riadia štatútom skúšobnej komisie pre lektorov.
§ 14
Preukaz o odbornej spôsobilosti lektorov
(1)
Preukaz o odbornej spôsobilosti lektorov sa vydáva na obdobie piatich rokov.
(2)
Úrad môže predĺžiť platnosť preukazu podľa odseku 1 na ďalších päť rokov na základe žiadosti prevádzkovateľa špecializovaného zariadenia podanej počas jeho platnosti a úspešného vykonania skúšky na jeho predĺženie. Ak ide o predĺženie platnosti preukazu o odbornej spôsobilosti lektora pred uplynutím jeho platnosti, platnosť sa určí odo dňa nasledujúceho po dni zániku platnosti pôvodného preukazu.
§ 15
Programy prípravy vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov
Programy prípravy vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov sú vypracované pre všetky druhy odbornej prípravy.
§ 16
Doklady o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov
(1)
Dokladmi o splnení kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnancov sú preukazy o overení osobitnej odbornej spôsobilosti.
(2)
Dokladmi o splnení kvalifikačných požiadaviek odborne spôsobilých zamestnancov sú osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
Spoločné ustanovenia
§ 18
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.5)
§ 19
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Marta Žiaková v. r.
4)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.