522/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.2006 do 30.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

522
ZÁKON
zo 6. septembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z. a zákona č. 282/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6a vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne
(1)
Zdravotná poisťovňa môže v príslušnom kalendárnom roku vynaložiť na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne výdavky najviac do výšky 4 % z úhrnu poistného pred prerozdelením poistného za príslušný kalendárny rok (ďalej len „ročný úhrn”).
(2)
Výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne podľa odseku 1 sú:
a)
výdavky súvisiace so správou a zabezpečením činnosti zdravotnej poisťovne pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia (§ 6),
b)
výdavky vynaložené na splátky úrokov z úverov alebo pôžičiek, ak zdravotná poisťovňa použila úver alebo pôžičku na úhradu výdavkov podľa písmena a).
(3)
Výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne podľa odseku 1 nie sú:
a)
úhrada za zdravotnú starostlivosť,
b)
tvorba rezerv podľa osobitného predpisu18a) a technických rezerv na úhradu za zdravotnú starostlivosť (§ 6 ods. 10 a 11),
c)
príspevok na činnosti operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (§ 8a),
d)
príspevok na činnosť úradu (§ 30),
e)
preplatok z ročného zúčtovania poistného,18b)
f)
záväzok z mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné,18c)
g)
záväzok z ročného prerozdeľovania poistného,18d)
h)
tvorba opravných položiek k pohľadávkam zdravotných poisťovní,18e)
i)
dane a poplatky odvádzané do štátneho rozpočtu.
(4)
Ročný úhrn podľa odseku 1 sa vypočíta ako súčet preddavkov na poistné18f) splatných v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného18g) splatných v príslušnom kalendárnom roku a úrokov z omeškania18h) splatných v príslušnom kalendárnom roku znížený o preplatky z ročného zúčtovania poistného18b) splatné v príslušnom kalendárnom roku.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na použitie
a)
vlastných zdrojov zdravotnej poisťovne pri zabezpečení minimálnej miery platobnej schopnosti (§ 14),
b)
peňažných prostriedkov, ktoré zdravotná poisťovňa získala v príslušnom kalendárnom roku z predaja nepotrebného majetku zdravotnej poisťovne,
c)
peňažných prostriedkov zodpovedajúcich kladnému rozdielu medzi sumou rovnajúcou sa 4 % z ročných úhrnov za minulé obdobia a výdavkami na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne vynaloženými za minulé obdobia; minulými obdobiami sú kalendárne roky, ktoré predchádzajú príslušnému kalendárnemu roku,
d)
peňažných prostriedkov získaných z poplatkov za vydanie európskych preukazov zdravotného poistenia.18i)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18a až 18i znejú:
„18a)
§ 26 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
18b)
§ 19 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
18c)
§ 27 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
18d)
§ 27a ods. 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
18e)
§ 20 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 660/2005 Z. z.
18f)
§ 16 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
18g)
§ 19 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
18h)
§ 18 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
18i)
§ 10a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.“.
2.
V § 15 ods. 1 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:
„r)
dodržiavať ustanovenú výšku výdavkov na prevádzkové činnosti (§ 6a),“.
Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno s).
3.
V § 50 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
uložiť povinnosť krátiť výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne (§ 6a) o prekročenú sumu v kalendárnom roku, v ktorom sa prekročenie zistilo,“.
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).
4.
Za § 85e sa vkladá § 85f, ktorý znie:
㤠85f
Za minulé obdobia [§ 6a ods. 5 písm. c)] sa nepovažujú kalendárne roky predchádzajúce dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. IV
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z. a zákona č. 282/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 31a ods. 6 písm. e) sa slová „do 30. septembra 2006“ nahrádzajú slovami „do 31. októbra 2006“.
2.
V § 31a ods. 6 písm. g) sa slová „do 30. septembra 2006“ nahrádzajú slovami „do 31. októbra 2006“.
3.
V § 31a ods. 7 písm. b) sa slová „do 30. septembra 2006“ nahrádzajú slovami „do 31. októbra 2006“.
4.
V § 31a ods. 7 písm. c) sa slová „do 30. novembra 2006“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2006“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007 okrem ustanovení uvedených v čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2006, a ustanovení uvedených v čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 29. septembra 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.