524/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

524
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 14. augusta 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení vyhlášky č. 384/1998 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 384/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 7 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.“.
2.
V § 3 ods. 2 sa slovo „okresy“ nahrádza slovami „obvodné úrady“.
3.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Úlohy určené krajským úradom v plánovacom dokumente rozpracúva obvodný úrad na vlastné podmienky a vydáva plánovací dokument pre obce, iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov vo svojom územnom obvode; v tomto plánovacom dokumente určuje aj ciele, obsah, rozsah a metodiku prípravy štábov a odborných jednotiek.“.
4.
V § 4 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
organizačnú štruktúru štábov a odborných jednotiek zriadených pre potrebu územia, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov,“.
5.
V § 4 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
predpokladanú činnosť v čase vojny a vojnového stavu.“.
6.
V § 4 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
vlastnú vykonáva právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ.“.
7.
V § 5 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa 4 až 8 hodín ročne.“.
8.
V § 5 ods. 5 sa slovo „objekty“ nahrádza slovami „právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov“.
9.
V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
riadi a organizuje obvodný úrad7) v stredisku prípravy pre všetky štáby a odborné jednotky zriadené obcou alebo inou právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom pre potrebu územia,“.
10.
V § 6 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ9) pre štáby a odborné jednotky zriadené pre vlastnú potrebu a overuje ich odbornú spôsobilosť; ak nemá dostatočné personálne, materiálne a priestorové možnosti, môže právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ po dohode s obvodným úradom organizovať základný stupeň prípravy štábov a odborných jednotiek v stredisku prípravy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 568/2005 Z. z.“.
11.
V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
riadi a organizuje obvodný úrad pre vybrané štáby a vybrané odborné jednotky zriadené právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi pre potrebu územia v stredisku vzdelávania,“.
12.
V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ pre vybrané štáby a vybrané odborné jednotky zriadené pre vlastnú potrebu po dohode s obvodným úradom v stredisku vzdelávania.“.
13.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Verejnoprávne inštitúcie s humanitným poslaním4a) vykonávajú prípravu štábov a odborných jednotiek zriadených pre potreby územia a pre potreby obce alebo iných právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov po dohode so zriaďovateľom.“.
14.
V § 7 ods. 2 sa za slová „v obci“ vkladá čiarka a slová „alebo v objekte“ sa nahrádzajú slovami „v zariadení právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa“.
15.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Na príprave vybraných štábov a vybraných odborných jednotiek10) sa podieľajú aj kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany po dohode s obvodným úradom, s obcou, s inou právnickou osobou alebo s fyzickou osobou – podnikateľom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 14 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 568/2005 Z. z.“.
16.
V § 9 písmeno a) znie:
„a)
informačná a poradenská služba, ktorú poskytuje stredisko prípravy, stredisko vzdelávania, verejnoprávne inštitúcie s humanitným poslaním, obvodný úrad, samosprávny kraj, obec, iná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,“.
17.
V § 9 písm. b) a c) sa slová „zamestnancov alebo iných osôb“ nahrádzajú slovami „zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti“.
18.
V § 9 písmená d) a e) znejú:
„d)
preventívno-výchovná a propagačná činnosť vykonávaná na podujatiach s tematikou civilnej ochrany, ktorými sú najmä cvičenia, súťaže, výstavy a exkurzie, teoretické školenie a praktický nácvik riadené a organizované obvodným úradom, samosprávnym krajom, a to diferencovane na základe kategorizácie územia z hľadiska zdrojov ohrozenia,8) alebo zabezpečované obcou v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním,4a)
e)
zverejňovanie informácií v elektronickej forme subjektmi, ktoré riadia a vykonávajú prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc alebo ktoré svojou podnikateľskou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie a majetok svojich zamestnancov alebo iných osôb.“.
19.
V § 11 ods. 2 úvodná veta znie:
„V obci a u inej právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa o vykonaní prípravy vedie táto dokumentácia:“.
20.
V § 11 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
vlastnú právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ.“.
21.
V § 11 ods. 4 sa za slovami „v obci“ vkladá čiarka a slová „alebo v objekte“ sa nahrádzajú slovami „u právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa“.
22.
Slovo „okresný“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „obvodný“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.
Robert Kaliňák v. r.