525/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

525
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. februára 2006 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o vzájomnej ochrane a výmene utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2006 v súlade s článkom 17 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.