526/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

526
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka.
Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a na dovoz ošetreného kravského, ovčieho, kozieho a byvolieho mlieka a výrobkov z nich, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.
Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 18/2006 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z októbra 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.