527/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

527
ZÁKON
zo 6. septembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z. a zákona č. 282/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 91 ods. 3 sa slová „31. decembra 2006“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2007“.
2.
V § 101 ods. 1 sa slová „do 31. decembra 2006“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2010“.
3.
V § 101a sa slová „do 31. decembra 2006“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2010“.
4.
Za § 102b sa vkladá § 102c, ktorý znie:
㤠102c
Z exekúcií podľa osobitného predpisu80) sa vylučuje do 31. decembra 2007
a)
majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitného predpisu,65)
b)
majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej organizácie uvedenej v písmene a),
c)
majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d)
majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
e)
finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d) a finančné prostriedky, ktoré sú určené pre organizácie uvedené v písmenách a) až d) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80 znie:
„80)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z. a zákona č. 275/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 37 ods. 6 sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „ak ide o právne pomery štátnej príspevkovej organizácie, ktorá je zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, je zriaďovateľ povinný ich zosúladiť s týmto zákonom do 31. decembra 2007“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.