530/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

530
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 20. septembra 2006,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
V prílohe č. 1 piatom bode sa číslo „12“ nahrádza číslom „13“.
2.
V prílohe č. 1 šiestom bode sa slová „Ľubochnianska 2, Ľubotice“ nahrádzajú slovami „Košická 30“.
3.
V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Trenčín v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa slová „Považská Bystrica“ nahrádzajú slovom „Púchov“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.
Ján Počiatek v. r.