531/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

531
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť elektroenergetiky vydal cenové rozhodnutia:
Regulovaný subjekt Číslo rozhodnutia Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s., Mlynské Nivy 59/A,
821 05 Bratislava
0137/2006/E 16. 5. 2006 28/2006
2. U.S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál
U.S. Steel, 044 54 Košice
0138/2006/E 22. 6. 2006 26/2006
3. PPA Power s. r. o., Sládkovičova 47,
974 05 Banská Bystrica
0139/2006/E 6. 6. 2006 19/2006
4. Duslo, a. s., administratívna budova,
ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
0141/2006/E 30. 6. 2006 26/2006
5. Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12,
827 36 Bratislava
0142/2006/E 30. 6. 2006 26/2006
6. Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12,
827 36 Bratislava
0143/2006/E 30. 6. 2006 26/2006
7. Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12,
827 36 Bratislava
0144/2006/E 30. 6. 2006 26/2006
8. SK Energy, s. r. o., Púchovská 16,
831 06 Bratislava
0145/2006/E 3. 8. 2006 30/2006
9. POLUSTower 2, a. s., Vajnorská 100/B,
831 04 Bratislava
0146/2006/E 17. 8. 2006 30/2006
10. Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s., Mlynské Nivy 59/A,
824 84 Bratislava 26
0147/2006/E 30. 8. 2006 30/2006
11. Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s., Mlynské Nivy 59/A,
824 84 Bratislava 26
0148/2006/E 30. 8. 2006 30/2006
12. Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s., Mlynské Nivy 59/A,
824 84 Bratislava 26
0149/2006/E 30. 8. 2006 30/2006
13. Slovenské elektrárne, a. s.,
Hraničná 12, 827 36 Bratislava
0150/2006/E 30. 8. 2006 30/2006
14. Zentiva, a. s., Nitrianska 100,
920 27 Hlohovec
0153/2006/E 30. 8. 2006 30/2006

Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.