538/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

538
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 20 ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 8 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „Rozhodnutie Komisie (ES) č. 96/335/ES z 8. mája 1996, ktorým sa ustanovuje súpis a spoločná nomenklatúra zloženia kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 132, 1. 6. 1996).“ nahrádza citáciou „Rozhodnutie Komisie (ES) č. 257/2006/ES z 9. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 96/335/ES, ktorým sa ustanovuje súpis a spoločná nomenklatúra zloženia kozmetických výrobkov (Ú. v. EÚ L 97, 5. 4. 2006).“.
3.
V § 15 ods. 2 písm. e) sa slová „na výrobu“ nahrádzajú slovami „zodpovednú za výrobu“ a slová „na dovoz“ nahrádzajú slovami „zodpovednú za dovoz“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „§ 22 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam.“ nahrádza citáciou „§ 26 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 337/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení.“.
5.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2006
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1212 až 1233, možno umiestniť na trh a predávať do 30. novembra 2006.“.
6.
V prílohe č. 2 v referenčnom čísle 687 sa za slovo „dinitrotoluén“ vkladá čiarka a slová „technicky čistý“.
7.
V prílohe č. 2 sa dopĺňajú referenčné čísla 1212 až 1233, ktoré znejú:
„1212 6-metoxypyridín-2,3-diamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 94166-62-8)
1213 Naftalén-2,3-diol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 92-44-4)
1214 N-fenyl-1,2,4-benzéntriamín, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 136-17-4)
1215 3,5-diamino-2,6-bis(2-hydroxyetoxy)pyridín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 117907-42-3)
1216 4-amino-2-metoxymetylfenol a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 29785-47-5)
1217 4,5-diamino-1-metyl-1H-pyrazol, dihydro- chlorid a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 20055-01-0)
1218 sulfát 1-[(4-chlórfenyl)metyl]-1H-pyrazol-4,5-diamónia (2 : 1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 163183-00-4)
1219 2-amino-4-chlórfenol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 95-85-2)
1220 4-hydroxyindol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 2380-94-1)
1221 2-metoxy-5-metyl-1,4-benzéndiamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 56496-88-9)
1222 5-amino-4-fluór-2-metylfenol sulfát (2 : 1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 163183-01-5)
1223 3-dietylaminofenol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 91-68-9)
1224 N,N-dimetyl-2,6-pyridíndiamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1225 3-cyklopentylaminofenol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 104903-49-3)
1226 N-(2-metoxyetyl)-1,4-fenyléndiamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 72584-59-9)
1227 2,4-diamino-5-metylfenetol a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 113715-25-6)
1228 Naftalén-1,7-diol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 575-38-2)
1229 Kyselina 3,4-diaminobenzoová, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 619-05-6)
1230 2-aminometyl-p-aminofenol a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 79352-72-0)
1231 1-[(2-metoxyfenyl)azo]-2-naftol (CI 12150), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 1229-55-6)
1232 4-[[3-[(dimetylfenyl)diazenyl]-2,4-dihydroxyfe- nyl] diazenyl] benzénsulfonát sodný (CI 20170), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 1320-07-6)
1233 5-(4-(fenyldiazenyl)fenyldiazenyl)-6-hydroxy- naftalén-2,4-disulfonát sodný (CI 27290), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 5413-75-2)“.
8.
V prílohe č. 3 v časti 2 sa vypúšťajú referenčné čísla 17, 23, 40 a 42.
9.
V prílohe č. 3 v časti 2 v stĺpci g pre referenčné čísla 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 a 60 sa dátum „31. 8. 2006“ nahrádza dátumom „31.12. 2007“.
10.
V prílohe č. 3 v časti 2 v stĺpci g pre referenčné čísla 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 a 58 sa dátum „31. 12. 2006“ nahrádza dátumom „31. 12. 2007“.
11.
V prílohe č. 17 sa dopĺňa bod 50, ktorý znie:
„50.
Smernica Komisie 2006/65/ES z 19. júla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 198, 20. 7. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.
Robert Fico v. r.