54/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
Vyhláška
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 12. januára 2006
o evidencii a kontrole jadrových materiálov a o oznamovaní vybraných činností
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 3 ods. 13 a § 13 ods. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)
vedení prevádzkových záznamov,
b)
vypracúvaní a predkladaní správ o zmene inventára,
c)
spôsobe ohlasovania a informovania o udalostiach súvisiacich s činnosťou dozorných zariadení a s jadrovými materiálmi,
d)
obsahu, rozsahu a spôsobe oznamovania činností podľa § 3 ods. 11 a 12 zákona (ďalej len „vybrané činnosti“).
§ 2
(1)
Vybranými činnosťami sú
a)
nakladanie so špeciálnymi materiálmi a so špeciálnymi zariadeniami,
b)
výroba obalových súborov pre ožiarené alebo vyhoreté jadrové palivo,
c)
výstavba horúcich komôr,
d)
výskumné a vývojové činnosti súvisiace s konverziou jadrových materiálov, s obohacovaním, výrobou palivových článkov, s jadrovými reaktormi, s kritickými súbormi, s prepracovaním jadrového paliva a s nakladaním so strednoaktívnymi a vysokoaktívnymi rádioaktívnymi odpadmi obsahujúcimi osobitné štiepne materiály.
(2)
Vybranými činnosťami nie sú činnosti vzťahujúce sa na
a)
teoretický alebo základný vedecký výskum,
b)
výskum a vývoj priemyselného použitia rádioizotopov,
c)
medicínske, hydrologické a poľnohospodárske využitie,
d)
účinky na zdravie a životné prostredie,
e)
zdokonaľovanie údržby.
§ 3
Dokumentácia evidencie jadrových materiálov
(1)
Dokumentáciu evidencie jadrových materiálov tvoria
a)
evidenčné záznamy,
b)
prevádzkové záznamy,
c)
správy o evidenčných záznamoch,
d)
osobitné správy a predbežné oznámenia.
(2)
Dokumentácia podľa odseku 1 sa uchováva päť rokov po skončení prítomnosti jadrových materiálov u držiteľa povolenia.
§ 4
Evidenčné záznamy
Držiteľ povolenia predloží úradu správu o zmene inventára vypracovanú na základe evidenčných záznamov vo forme, ktorú určí úrad.
§ 5
Prevádzkové záznamy
(1)
Prevádzkové záznamy sa vedú na pracoviskách, kde sa nakladá s jadrovými materiálmi.
(2)
Prevádzkové záznamy obsahujú náležitosti podľa osobitného predpisu1) a
a)
kartogramy umiestnenia jadrových materiálov v jadrovom zariadení,
b)
histogram výkonu jadrového zariadenia s jadrovými reaktormi,
c)
údaje o začiatku, trvaní a ukončení otvorenia aktívnej zóny, čím sa rozumie vyvezenie bloku ochranných rúr z jadrového reaktora,
d)
pohyb ťažkých predmetov v priestoroch monitorovaných dozornými zariadeniami,
e)
výpadky osvetlenia alebo zníženie intenzity osvetlenia v priestoroch monitorovaných dozornými zariadeniami.
(3)
Prevádzkový záznam obsahuje dátum vyhotovenia záznamu a podpis zamestnanca, ktorý záznam vyhotovil. Ak ide o zmeny inventára v súvislosti s presunom jadrových materiálov na iné pracovisko, záznam obsahuje okrem podpisov zodpovedných zamestnancov aj podpis zamestnanca podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona (ďalej len „vedúci evidencie jadrových materiálov“).
(4)
Povinnosť ustanovenú v § 13 ods. 1 písm. b) zákona držiteľ povolenia splní zaslaním elektronickej a listinnej verzie dokumentácie úradu v ten istý deň, ako ich zasiela Európskej komisii.
§ 6
Oznamovanie vybraných činností
(1)
Najmenej šesť týždňov pred začatím vybraných činností podľa § 1 ods. 2 písm. b) až d) je každý, kto tieto vybrané činnosti vykonáva, povinný oznámiť úradu svoje identifikačné údaje, ako aj miesto a rozsah vykonávanej vybranej činnosti.
(2)
Osoba podľa odseku 1 predloží úradu desaťročný plán výkonu týchto činností. Aktualizáciu tohto plánu predkladá úradu vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
(3)
Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa oznamujú úradu písomne a listinne. Telefonicky, faxom alebo elektronickou formou možno podávať iba predbežné vyrozumenia alebo vybavovať bezodkladné záležitosti, ktoré sa však musia úradu doručiť dodatočne listinne najneskôr do troch dní.
(4)
Dokumentáciu podľa odsekov 1 až 3 uchováva fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca vybrané činnosti päť rokov od vzniku tejto dokumentácie.
§ 7
Nakladanie so špeciálnymi materiálmi a špeciálnymi zariadeniami
Každý, kto dovezie na územie Slovenskej republiky alebo vyvezie z územia Slovenskej republiky špeciálne materiály alebo špeciálne zariadenia, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu najneskôr do 30 dní odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky na účely tohto dovozu alebo vývozu na tlačive uvedenom v prílohe.
§ 8
Touto vyhláškou nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.1)
§ 9
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom2) pod číslom notifikácie 2005/0464/SK.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Marta Žiaková v. r.
Príloha k vyhláške č. 54/2006 Z. z.
1)
Nariadenie Komisie (Euratom) č. 302/2005 z 8. februára 2005 o uplatňovaní systému záruk Euratomu (Ú. v. EÚ L 54, 28. 2. 2005).
2)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).