541/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

541
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 21. augusta 2006,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 316/2004 Z. z.
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 316/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
㤠1a
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 196/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Geonomenklatúra krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu (SK-GEONOM).“.
2.
V prílohe sa za kód OSN 320 vkladá kód OSN 831, ktorý znie:
"831 GG GGY Guernsey Guernsey
Guernsey Guernsey".
3.
V prílohe sa za kód OSN 392 vkladá kód OSN 832, ktorý znie:
"832 JE JEY Jersey Jersey
Jersey Jersey".
4.
V prílohe sa za kód OSN 372 vkladá kód OSN 833, ktorý znie:
"833 IM IMN Man Isle of Man
Ostrov Man Isle of Man".
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2006.
Peter Mach v. r.