548/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

548
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. mája 1992 bol v New Yorku prijatý Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy.
V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 19. mája 1993.
Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 555 z 18. augusta 1994. Ratifikačná listina bola uložená 25. augusta 1994 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohovoru.
Dohovor nadobudol platnosť 21. marca 1994 v súlade s článkom 23 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 23. novembra 1994 v súlade s článkom 23 ods. 2.
K oznámeniu č. 548/2006 Z. z.
RÁMCOVÝ DOHOVOR ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV O ZMENE KLÍMY
Strany tohto dohovoru
potvrdzujúc, že zmena klímy Zeme a jej nepriaznivé dôsledky sú spoločným záujmom celého ľudstva,
uznávajúc, že ľudskou činnosťou sa neustále zvyšuje koncentrácia skleníkových plynov a že tento rast zvyšuje prirodzený skleníkový efekt, výsledkom čoho bude v priemere ďalšie otepľovanie povrchu Zeme a atmosféry, čo môže nepriaznivo ovplyvniť prírodné ekosystémy a ľudstvo,
berúc na vedomie, že najväčší podiel na minulých a súčasných celosvetových emisiách skleníkových plynov majú vyspelé krajiny, že množstvo emisií na obyvateľa je v rozvojových krajinách stále relatívne nízke a že podiel celosvetových emisií pochádzajúcich z rozvojových krajín bude rásť tak, ako budú tieto krajiny uspokojovať záujmy spoločnosti a rozvoja,
súc si vedomé úlohy a významu záchytov a rezervoárov skleníkových plynov v suchozemských a morských ekosystémoch,
berúc na vedomie, že v predpovediach zmeny klímy je mnoho nejasností, najmä pokiaľ ide o určenie času, veľkosti alebo regionálnych vzorcov zmien,
uznávajúc, že celosvetová povaha zmeny klímy si vyžaduje čo najširšiu spoluprácu všetkých krajín a ich účasť na účinnej a primeranej medzinárodnej reakcii v súlade s ich spoločnou, ale rozdielnou zodpovednosťou a možnosťami, ako aj so sociálnymi a hospodárskymi podmienkami,
odvolávajúc sa na príslušné ustanovenia Deklarácie konferencie Organizácie Spojených národov o životnom prostredí, ktorá bola prijatá v Štokholme 16. júna 1972,
pripomínajúc aj to, že štáty majú v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a v súlade so zásadami medzinárodného práva zvrchované právo využívať svoje zdroje podľa svojej politiky uplatňovanej pre životné prostredie a rozvoj, ako aj zodpovednosť zabezpečiť, aby činnosti v rámci ich jurisdikcie alebo kontroly nespôsobili škody na životnom prostredí iných štátov alebo v oblastiach mimo dosahu ich národnej jurisdikcie,
znovu zdôrazňujúc zásadu zvrchovanosti štátov v rámci medzinárodnej spolupráce pri riešení zmeny klímy,
uznávajúc, že štáty by mali ustanoviť účinnú legislatívu pre životné prostredie, že normy pre životné prostredie, ciele a priority riadenia by mali odrážať kontext životného prostredia a rozvoja, na ktoré sa vzťahujú, a že normy uplatňované niektorými krajinami môžu byť pre iné, najmä rozvojové krajiny nevhodné a z hľadiska ekonomických a sociálnych nákladov nezaručiteľné.
pripomínajúc si ustanovenia rezolúcie Valného zhromaždenia č. 44/228 z 22. decembra 1989 z konferencie Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji a rezolúcií č. 43/53 zo 6. decembra 1988, č. 44/207 z 22. decembra 1989, č. 45/212 z 21. decembra 1990 a č. 46/169 z 19. decembra 1991 o ochrane globálnej klímy pre súčasné a budúce generácie ľudstva,
pripomínajúc si aj ustanovenia rezolúcie Valného zhromaždenia č. 44/206 z 22. decembra 1989 o možných nepriaznivých účinkoch zvýšenia hladiny mora na ostrovy a pobrežné oblasti, najmä na nízkopoložené pobrežné oblasti, ako aj príslušné ustanovenia rezolúcie Valného zhromaždenia č. 44/172 z 19. decembra 1989 o zavedení akčného plánu na boj proti rozširovaniu púští,
berúc na vedomie deklaráciu ministrov druhej Svetovej konferencie o klíme prijatú 7. novembra 1990,
súc si vedomé hodnotnej analytickej práce o zmene klímy, ktorú vykonávajú mnohé štáty, a významného prínosu Svetovej meteorologickej organizácie, Programu Organizácie Spojených národov pre životné prostredie a iných orgánov a organizácií v systéme Organizácie Spojených národov, ako aj iných medzinárodných a medzivládnych orgánov na výmenu výsledkov vedeckého výskumu a koordináciu výskumu,
uznávajúc, že kroky potrebné na pochopenie a riešenie zmeny klímy budú z environmentálneho, sociálneho a ekonomického hľadiska najefektívnejšie, ak budú založené na príslušných vedeckých, technických a ekonomických úvahách a neustále prehodnocované vo svetle nových zistení v týchto oblastiach,
uznávajúc, že rôzne aktivity na riešenie zmeny klímy môžu byť ekonomicky oprávnené zo svojho pohľadu a môžu pomôcť aj pri riešení iných problémov životného prostredia,
uznávajúc aj potrebu rozvinutých krajín pružne realizovať okamžitú akciu na základe jasných priorít ako prvý krok ku komplexnej stratégii reakcie na celosvetovej, národnej a tam, kde je to dohodnuté, aj na regionálnej úrovni, ktorá bude zahŕňať všetky skleníkové plyny, s príslušným zohľadnením ich relatívnych príspevkov k zvyšovaniu skleníkového efektu,
ďalej uznávajúc, že nízkopoložené a iné malé ostrovné krajiny, krajiny s nízko položenými pobrežnými oblasťami, suchými a polosuchými oblasťami alebo oblasťami vystavenými záplavám, suchu a rozširovaniu púští, ako aj rozvojové krajiny s krehkými horskými ekosystémami sú zvlášť citlivé na nepriaznivé účinky zmeny klímy,
uznávajúc špecifické ťažkosti tých krajín, najmä rozvojových krajín, ktorých hospodárstvo závisí najmä od produkcie fosílnych palív, od ich spotreby a vývozu, ktoré budú spôsobené opatreniami prijatými na obmedzenie emisií skleníkových plynov,
potvrdzujúc, že reakcie na zmenu klímy by mali byť integrovaným spôsobom koordinované so sociálnym a ekonomickým rozvojom s cieľom vyhnúť sa nepriaznivým vplyvom na trvalý sociálny a ekonomický rozvoj, pričom treba brať plne do úvahy oprávnené prioritné potreby rozvojových krajín na dosiahnutie trvalého ekonomického rastu a na odstránenie chudoby,
uznávajúc, že všetky krajiny, najmä rozvojové krajiny, potrebujú prístup k zdrojom potrebným na dosiahnutie udržateľného sociálneho a ekonomického rozvoja a že na to, aby mohli rozvojové krajiny postupne dosiahnuť svoj cieľ, ich spotreba energie bude musieť rásť, pričom sa budú zohľadňovať možnosti dosiahnutia väčšej energetickej účinnosti a kontroly emisií skleníkových plynov vo všeobecnosti aj uplatňovaním nových technológií za podmienok, za akých sú tieto aplikácie ekonomicky a sociálne výhodné,
rozhodnúc sa chrániť klimatický systém pre súčasné a budúce generácie,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Na účely tohto dohovoru:
1.
„nepriaznivé účinky zmeny klímy“ znamenajú zmeny vo fyzickom životnom prostredí alebo biotope vyplývajúce zo zmeny klímy, ktoré majú významné škodlivé účinky na zloženie, pružnosť alebo produktivitu prirodzených alebo riadených ekosystémov alebo na fungovanie sociálno-ekonomických systémov, alebo na zdravie alebo blaho ľudí,
2.
„zmena klímy“ znamená zmenu klímy spôsobenú priamo alebo nepriamo ľudskou činnosťou, ktorá mení zloženie svetovej atmosféry, a pozorovanú okrem prirodzených zmien klímy za porovnateľné časové obdobie,
3.
„klimatický systém“ znamená celkovú atmosféru, hydrosféru, biosféru a geosféru v ich vzájomnom pôsobení,
4.
„emisie“ znamenajú uvoľňovanie skleníkových plynov a/alebo ich prekurzorov do atmosféry nad špecifickou oblasťou za určitý čas,
5.
„skleníkové plyny“ znamenajú plynné zložky atmosféry, prírodné aj antropogénne, ktoré absorbujú a znova vyžarujú infračervené žiarenie,
6.
„regionálna organizácia hospodárskej integrácie“ znamená organizáciu vytvorenú suverénnymi štátmi v danej oblasti, ktorá je kompetentná pre záležitosti upravené týmto dohovorom alebo jeho protokolmi a je riadne oprávnená v súlade s jej vnútornými predpismi podpisovať, ratifikovať, prijímať, schvaľovať príslušné listiny alebo k nim pristupovať,
7.
„rezervoár“ znamená súčasť alebo súčasti klimatického systému, kde sa ukladajú skleníkové plyny alebo ich prekurzory,
8.
„záchyt“ znamená proces, činnosť alebo mechanizmus, ktorý odstraňuje z atmosféry skleníkový plyn, aerosól alebo prekurzor skleníkového plynu,
9.
„zdroj“ znamená proces alebo činnosť, pri ktorej sa uvoľňuje do atmosféry skleníkový plyn, aerosól alebo prekurzor skleníkového plynu.
Článok 2
Cieľ
Najvyšším cieľom tohto dohovoru a ďalších s ním súvisiacich právnych listín, ktoré môže konferencia strán prijať, je dosiahnuť v súlade s príslušnými ustanoveniami dohovoru stabilizáciu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére na úrovni, ktorá by zabránila nebezpečnej a antropogénnej interferencii s klimatickým systémom. Takáto úroveň by sa mala dosiahnuť v dostatočnej časovej lehote, ktorá by umožnila ekosystémom adaptovať sa prirodzeným spôsobom na zmenu klímy, zabezpečiť, aby nebola ohrozená produkcia potravín, a umožniť, aby ekonomický rozvoj pokračoval udržateľným spôsobom.
Článok 3
Zásady
Strany sa budú pri svojej činnosti na dosiahnutie cieľa dohovoru a pri plnení jeho opatrení okrem iného riadiť týmto:
1.
Strany by mali chrániť klimatický systém pre súčasné a budúce generácie ľudstva na základe rovnosti a v súlade s ich spoločnými, ale rozdielnymi zodpovednosťami a príslušnými schopnosťami. Podľa toho by mali rozvinuté krajiny zaujať vedúce postavenie v boji proti zmene klímy a jej nepriaznivým účinkom.
2.
Mali by sa brať do úvahy špecifické potreby a osobitné okolnosti rozvojových krajín, ktoré sú zmluvnými stranami, najmä tých, ktoré sú obzvlášť citlivé na nepriaznivé účinky zmeny klímy, ako aj tých strán, ktoré sú rozvojovými krajinami a ktoré by podľa tohto dohovoru mali znášať neprimeranú alebo mimoriadnu záťaž.
3.
Strany by mali urobiť predbežné opatrenia na predvídanie, predchádzanie alebo minimalizáciu príčin zmeny klímy a zmierniť jej nepriaznivé účinky. Tam, kde existuje hrozba vážnej alebo nenapraviteľnej škody, by nedostatok vedeckých informácií nemal byť dôvodom na odloženie týchto opatrení, berúc do úvahy to, že stratégie a opatrenia, ktoré sa týkajú zmeny klímy, by mali byť nákladovo efektívne tak, aby zabezpečovali celosvetový prospech za najnižšie možné náklady. Na dosiahnutie týchto cieľov by takéto stratégie a opatrenia mali zohľadňovať rôzne sociálno-ekonomické aspekty, mali by byť komplexné, mali by pokrývať všetky relevantné zdroje, záchyty a rezervoáre skleníkových plynov, ako aj adaptáciu a mali by zahŕňať všetky ekonomické sektory. Zainteresované strany by mali spolupracovať pri snahe riešiť zmeny klímy.
4.
Strany majú právo podporovať a mali by podporovať udržateľný rozvoj. Stratégie a opatrenia na ochranu klimatického systému pred zmenou spôsobenou človekom by mali zodpovedať špecifickým podmienkam každej zmluvnej strany, mali by byť integrované so štátnymi programami rozvoja a mali by brať do úvahy aj to, že ekonomický rozvoj je veľmi dôležitý na prijímanie opatrení na riešenie zmeny klímy.
5.
Strany by mali spolupracovať na podnecovaní vzniku podporného a otvoreného medzinárodného ekonomického systému, ktorý by viedol k udržateľnému ekonomickému rastu a rozvoju vo všetkých stranách, najmä v stranách, ktoré sú rozvojovými krajinami, a týmto spôsobom by im umožnil lepšie riešiť problémy zmeny klímy. Opatrenia prijaté na boj proti zmene klímy vrátane jednostranných opatrení by nemali vytvárať prostriedky svojvoľnej alebo neoprávnenej diskriminácie alebo skrytých obmedzení v medzinárodnom obchode.
Článok 4
Záväzky
(1)
Všetky strany pri zohľadnení svojich spoločných, ale rozdielnych zodpovedností a svojich špecifických národných a regionálnych priorít rozvoja, cieľov a okolností budú
a)
rozvíjať, pravidelne aktualizovať, publikovať a predkladať konferencii strán v súlade s článkom 12 národné inventúry antropogénnych emisií zo zdrojov a záchytov všetkých skleníkových plynov, ktoré nie sú riadené Montrealským protokolom, pri použití komparatívnych metodík, ktoré sa dohodnú na konferencii strán,
b)
formulovať, realizovať, publikovať a pravidelne aktualizovať národné programy a tam, kde je to vhodné, aj regionálne programy obsahujúce opatrenia na zmiernenie zmeny klímy riešením antropogénnych emisií zo zdrojov a záchytov všetkých skleníkových plynov, ktoré nie sú riadené Montrealským protokolom, ako aj opatrenia, ktoré umožnia primeranú adaptáciu na zmenu klímy,
c)
podporovať a spolupracovať pri rozvoji, aplikácii a rozširovaní vrátane transferu technológií, praxe a procesov, ktoré obmedzujú, znižujú alebo zabraňujú antropogénnym emisiám skleníkových plynov, ktoré nie sú riadené Montrealským protokolom, vo všetkých relevantných sektoroch vrátane energetického, dopravného, priemyselného, poľnohospodárskeho, lesníckeho sektora a sektora nakladania s odpadmi,
d)
podporovať udržateľné riadenie, ako aj podporovať a spolupracovať pri zachovaní a zvýšení počtu záchytov a rezervoárov všetkých skleníkových plynov, ktoré nie sú riadené Montrealským protokolom, vrátane biomasy, lesov a morí, ako aj iných suchozemských, pobrežných a morských ekosystémov,
e)
spolupracovať na príprave adaptácie na vplyvy zmeny klímy, vyvíjať a vypracovávať primerané a integrované plány na riadenie pobrežných zón, pre vodné zdroje a poľnohospodárstvo a na ochranu a obnovenie oblastí, najmä v Afrike, ktoré sú postihnuté suchom a rozširovaním púští, ako aj záplavami,
f)
brať do úvahy zmeny klímy v primeranom rozsahu v rámci príslušných sociálnych, ekonomických a environmentálnych opatrení a akcií, ako aj aplikovať vhodné metódy, napríklad hodnotenie vplyvu, ktoré budú formulované a určované na národnej úrovni s cieľom minimalizovať nepriaznivé účinky projektov a opatrení, ktoré boli nimi prijaté na zmiernenie alebo adaptáciu na zmenu klímy, ekonomiku, zdravie ľudí a kvalitu životného prostredia,
g)
podporovať a spolupracovať na vedeckom, technologickom, technickom, spoločensko-ekonomickom a inom výskume, na systematickom pozorovaní a vývoji archívnych záznamov týkajúcich sa klimatického systému a určených na ďalšie pochopenie a na zníženie alebo elimináciu zostávajúcich neistôt, pokiaľ ide o príčiny, účinky, veľkosť a čas zmien klímy a ekonomických a sociálnych následkov rôznych stratégií odozvy na zmeny,
h)
podporovať a spolupracovať na úplnej, otvorenej a rýchlej výmene podstatných vedeckých, technologických, technických, sociálno-ekonomických a právnych informácií, ktoré sa týkajú klimatického systému a zmeny klímy, ako aj ekonomických a sociálnych dôsledkov rôznych reakcií na zmeny,
i)
podporovať a spolupracovať pri vzdelávaní, školení a oboznamovaní verejnosti so zmenou klímy a podporovať čo najširšiu účasť v tomto procese vrátane účasti mimovládnych organizácií,
j)
oznamovať konferencii strán informácie týkajúce sa implementácie v súlade s článkom 12.
(2)
Vyspelé krajiny, ktoré sú zmluvnými stranami, a ostatné strany uvedené v prílohe I sa zaväzujú vykonať najmä:
a)
každá z týchto strán prijme národné stratégie1) a zodpovedajúce opatrenia na zmiernenie zmeny klímy tým, že obmedzí svoje antropogénne emisie skleníkových plynov a bude chrániť a rozširovať záchyty a rezervoáre pre skleníkové plyny. Tieto stratégie a opatrenia budú dôkazom, že vyspelé krajiny zaujímajúc vedúce postavenie v zmene dlhodobých trendov v oblasti antropogénnych emisií v súlade s cieľmi dohovoru, uznávajúc, že návrat k predchádzajúcim úrovniam antropogénnych emisií oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov, ktoré nespadajú pod Montrealský protokol, ku koncu tejto dekády, by prispel k takejto zmene, pričom je potrebné brať do úvahy rozdiely vo východiskových bodoch, prístupoch, ekonomických štruktúrach a báz ich zdrojov týchto strán, ako aj potrebu udržovať stály a udržateľný ekonomický rast, dostupné technológie a iné individuálne okolnosti, ako aj potrebu rovnomerne rozdelených a primeraných príspevkov každej z týchto strán k celosvetovému úsiliu s ohľadom na spoločný cieľ. Tieto strany môžu realizovať takúto stratégiu a opatrenia spoločne s inými zmluvnými stranami a môžu pomáhať iným zmluvným stranám pri príspevku na dosahovanie cieľov dohovoru a najmä cieľov tohto odseku,
b)
na účel podpory vývoja v tomto smere každá z uvedených strán oznámi v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď tento dohovor nadobudol platnosť, a potom pravidelne a v súlade s článkom 12 podrobné informácie o svojich stratégiách a opatreniach uvedených v písmene a), ako aj o svojich výsledných predpokladaných antropogénnych emisiách zo zdrojov a záchytov skleníkových plynov, ktoré nespadajú pod Montrealský protokol, pre obdobie uvedené v písmene a), s cieľom vrátiť sa individuálne alebo spoločne pri antropogénnych emisiách oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov, ktoré nespadajú pod Montrealský protokol, na úroveň z roku 1990. Tieto informácie preskúma konferencia strán na svojom prvom zasadnutí a potom pravidelne v súlade s článkom 7,
c)
výpočet emisií zo zdrojov a záchyt skleníkových plynov na účely písmena b) by mal zohľadňovať najlepšie dostupné vedecké poznatky vrátane efektívnej kapacity záchytov a príslušných príspevkov týchto plynov na zmenu klímy. Konferencia strán na svojom prvom zasadnutí zváži a schváli metodiky pre tieto výpočty a potom ich bude pravidelne posudzovať,
d)
konferencia strán na svojom prvom zasadnutí preskúma adekvátnosť ustanovení písmen a) a b). Toto preskúmanie sa bude robiť z hľadiska najlepších dostupných vedeckých informácií a vyhodnotenia zmeny klímy a jej dopadov, ako aj podstatných technických, sociálnych a ekonomických informácií. Na základe tohto preskúmania vykoná konferencia strán primerané kroky, ktoré môžu zahŕňať prijatie zmien a doplnkov k záväzkom uvedeným v písmenách a) a b). Konferencia strán na svojom prvom zasadnutí prijme aj rozhodnutia o kritériách spoločnej implementácie, ako je to uvedené v písmene a). Druhé preskúmanie ustanovení písmen a) a b) sa bude konať najneskôr do 31. decembra 1998 a potom v pravidelných intervaloch určených konferenciou strán dovtedy, kým sa nesplnia ciele tohto dohovoru,
e)
každá z týchto strán bude
(i)
primerane koordinovať s ostatnými zmluvnými stranami ekonomické a administratívne nástroje vyvinuté na účel dosiahnutia cieľov dohovoru,
(ii)
určovať a pravidelne preskúmavať svoju politiku a postupy, ktoré podporujú činnosti vedúce k vyššej úrovni antropogénnych emisií skleníkových plynov, ktoré nespadajú pod Montrealský protokol, ktoré by sa inak objavili,
f)
konferencia strán preskúma najneskôr do 31. decembra 1998 dostupné informácie na účel prijatia rozhodnutí týkajúcich sa vhodných zmien a doplnkov zoznamov uvedených v prílohe I a II na základe súhlasu dotknutej zmluvnej strany,
g)
každá strana, ktorá nie je uvedená v prílohe I, môže vo svojej listine o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení alebo kedykoľvek potom oznámiť depozitárovi, že chce byť viazaná ustanoveniami písmen a) a b). Depozitár bude informovať ostatných signatárov a strany o takomto oznámení.
(3)
Strany, ktoré sú vyspelými krajinami, a ostatné strany, ktoré sú uvedené v prílohe II, poskytnú nové a ďalšie finančné zdroje na úhradu odsúhlasených plných nákladov, ktoré vynaložia strany, ktoré sú rozvojovými krajinami, pri plnení svojich záväzkov uvedených v článku 12 ods. 1. Tieto strany poskytnú aj také finančné zdroje vrátane poskytnutia technológií, ktoré potrebujú strany, ktoré sú rozvojovými krajinami, na úhradu schválených plných nákladov pri realizácii opatrení, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku a ktoré boli dohodnuté medzi stranou, ktorá je rozvojovou krajinou, a medzinárodným subjektom / subjektami uvedenými v článku 11 v súlade s týmto článkom. Realizácia týchto záväzkov by mala zohľadňovať potrebu adekvátnosti a možnosti predpokladať toky finančných prostriedkov a význam primeraného rozdelenia bremena medzi vyspelé strany.
(4)
Strany, ktoré sú vyspelými krajinami, a ostatné vyspelé strany, ktoré sú uvedené v prílohe II, budú tiež pomáhať stranám, ktoré sú rozvojovými krajinami a ktoré sú obzvlášť citlivé na nepriaznivé účinky zmeny klímy, tým, že im uhradia náklady na adaptovanie sa na tieto nepriaznivé účinky.
(5)
Strany, ktoré sú vyspelými krajinami, a ostatné vyspelé strany, ktoré sú uvedené v prílohe II, vykonávajú všetky uskutočniteľné kroky, aby podporili, uľahčili a primerane financovali transfer technológií alebo prístup k technológiám vhodným z hľadiska životného prostredia a know-how iným stranám, najmä tým, ktoré sú rozvojovými krajinami; v tomto procese podporia vývoj a rozvoj domácich kapacít a technológií strán, ktoré sú rozvojovými krajinami. Ostatné strany a organizácie, ktoré tak môžu urobiť, by mali tiež uľahčovať transfer technológií.
(6)
Pri plnení svojich záväzkov podľa odseku 2 konferencia strán povolí určitý stupeň flexibility stranám uvedeným v prílohe I, ktoré prechádzajú na trhovú ekonomiku, s cieľom zvýšiť schopnosť týchto strán riešiť zmenu klímy, vrátane zohľadnenia historickej úrovne antropogénnych emisií skleníkových plynov, ktoré nespadajú pod Montrealský protokol, ktorá sa vybrala ako referencia.
(7)
Rozsah, v akom bude strana, ktorá je rozvojovou krajinou, účinne plniť záväzky podľa tohto dohovoru, bude závisieť od účinného plnenia záväzkov tohto dohovoru stranami, ktoré sú vyspelými krajinami, v súvislosti s finančnými zdrojmi a poskytovaním technológií a bude plne zohľadňovať to, že ekonomický a sociálny rozvoj a odstraňovanie chudoby sú prvoradými prioritami strán, ktoré sú rozvojovými krajinami.
(8)
Pri plnení záväzkov tohto článku vezmú strany v plnom rozsahu do úvahy to, aké akcie sú potrebné podľa tohto dohovoru vrátane akcií súvisiacich s financovaním, poistením a transferom technológií tak, aby sa uspokojili špecifické potreby a záujmy strán, ktoré sú rozvojovými krajinami, vyplývajúce z nepriaznivých účinkov zmeny klímy alebo z dopadu zavedenia opatrení ako odozvy na tieto účinky, a to najmä týchto krajín:
a)
malé ostrovné krajiny,
b)
krajiny s nízko položenými pobrežnými oblasťami,
c)
krajiny so suchými a polosuchými oblasťami, zalesnenými oblasťami a oblasťami náchylnými na vymieranie lesov,
d)
krajiny s oblasťami s častým výskytom prírodných katastrof,
e)
krajiny s oblasťami, ktoré trpia suchom a rozširovaním púští,
f)
krajiny s oblasťami s vysokým znečistením atmosféry v mestách,
g)
krajiny s oblasťami s krehkými ekosystémami vrátane horských ekosystémov,
h)
krajiny, ktorých ekonomika vo veľkej miere závisí od príjmov z výroby, zo spracovania a z exportu a/alebo spotreby fosílnych palív a s tým súvisiacich energeticky náročných produktov a
i)
vnútrozemské a tranzitné krajiny.
Konferencia strán môže prijímať ďalšie primerané opatrenia v súvislosti s týmto odsekom.
(9)
Strany budú vo svojich opatreniach v plnej miere zohľadňovať špecifické potreby a osobitnú situáciu najmenej vyspelých krajín, a to v súvislosti s financovaním a transferom technológií.
(10)
Strany budú v súlade s článkom 10 pri plnení záväzkov tohto dohovoru brať do úvahy situáciu strán, najmä tých, ktoré sú rozvojovými krajinami s ekonomikami, ktoré sú citlivé na nepriaznivé účinky zavádzania opatrení, ako odozvu na zmenu klímy. Toto sa týka najmä strán, ktorých ekonomika vo veľkej miere závisí od príjmov z výroby, zo spracovania a z exportu a/alebo od využívania fosílnych palív a s tým súvisiacich energeticky náročných produktov, a/alebo od využívania fosílnych palív, pri ktorých majú strany vážne problémy s prechodom na iný druh palív.
Článok 5
Výskum a systematické pozorovanie
Strany budú pri plnení svojich záväzkov podľa článku 4 ods. 1 písm. g)
a)
primerane podporovať a ďalej rozvíjať medzinárodné a medzivládne programy a siete alebo organizácie zamerané na definovanie, vedenie, vyhodnocovanie a financovanie výskumu, zhromažďovanie údajov a systematické pozorovanie, berúc pritom do úvahy potrebu minimalizácie duplicity takéhoto úsilia,
b)
podporovať medzinárodné a medzivládne úsilie o posilnenie systematického pozorovania a národných vedecko-technických výskumných kapacít a možností najmä v rozvojových krajinách a podporovať prístup k údajom a analýzam z oblasti, ktorá je nad rámec národnej jurisdikcie, a ich výmenu,
c)
brať do úvahy konkrétne záujmy a potreby rozvojových krajín a spolupracovať pri zlepšení ich domácich kapacít a možností, aby mohli participovať na úsilí, ako je uvedené v písmenách a) a b).
Článok 6
Vzdelávanie, školenie a verejná informovanosť
Strany budú pri plnení svojich záväzkov podľa článku 4 ods. 1 písm. i)
a)
podporovať a uľahčovať na národnej a primerane aj na subregionálnej a regionálnej úrovni a v súlade s národnými zákonmi a predpismi v rámci svojej kapacity:
(i)
rozvoj a zavádzanie vzdelávacích programov a programov na informovanie verejnosti o zmene klímy a jej účinkoch,
(ii)
prístup verejnosti k informáciám o zmene klímy a jej účinkoch,
(iii)
účasť verejnosti na riešení zmien klímy a jej účinkov a vývoj adekvátnych odoziev a
(iv)
školenie vedeckého, technického a riadiaceho personálu,
b)
spolupracovať a podporovať na medzinárodnej úrovni a tam, kde je to možné, aj s využitím existujúcich orgánov
(i)
pri vývoji a výmene materiálov o vzdelávaní, verejnej informovanosti o zmene klímy a jej účinkoch a
(ii)
pri vývoji a zavádzaní vzdelávacích a školiacich programov vrátane posilnenia národných inštitúcií a pri výmene alebo prideľovaní personálu na školenie expertov v tejto oblasti, najmä pre rozvojové krajiny.
Článok 7
Konferencia strán
(1)
Týmto sa zriaďuje konferencia strán.
(2)
Konferencia strán ako najvyšší orgán tohto dohovoru bude pravidelne kontrolovať plnenie tohto dohovoru a s ním súvisiacich právnych dokumentov, ktoré môže konferencia strán prijať, a v rámci svojho mandátu bude prijímať rozhodnutia, ktoré sú potrebné na podporu efektívneho plnenia tohto dohovoru. Na tento účel konferencia bude:
a)
periodicky preskúmavať záväzky strán a inštitucionálne vzťahy podľa tohto dohovoru z hľadiska cieľov tohto dohovoru, skúseností získaných pri jeho plnení a vývoja vedecko-technických poznatkov,
b)
podporovať a uľahčovať výmenu informácií o opatreniach prijatých stranami na riešenie zmeny klímy a jej účinkov, pričom musí brať do úvahy rozdielne okolnosti, zodpovednosti a možnosti strán a ich príslušné záväzky podľa tohto dohovoru,
c)
umožňovať na žiadosť dvoch alebo viacerých strán koordináciu opatrení, ktoré prijali na účel vyriešenia zmeny klímy a jej účinkov, pričom musí brať do úvahy rozdielne okolnosti, zodpovednosti a možnosti strán a ich príslušné záväzky podľa tohto dohovoru,
d)
podporovať a viesť v súlade s cieľom a ustanoveniami dohovoru vývoj a pravidelnú aktualizáciu porovnateľných metodík, ktoré má schváliť konferencia strán, okrem iného na prípravu emisnej inventúry skleníkových plynov podľa zdrojov a záchytov a na vyhodnotenie účinnosti opatrení na obmedzenie emisií a lepšieho odstraňovania týchto plynov,
e)
vyhodnocovať na základe všetkých informácií, ktoré sú k dispozícii, v súlade s ustanoveniami dohovoru plnenie dohovoru stranami, celkovú účinnosť opatrení prijatých podľa tohto dohovoru, a to najmä konkrétnych environmentálnych, ekonomických a sociálnych účinkov, ako aj ich kumulatívneho dopadu a rozsahu, v ktorom sa dosiahol pokrok pri dosahovaní cieľov tohto dohovoru,
f)
skúmať a prijímať pravidelné správy o plnení dohovoru a zabezpečovať ich publikovanie,
g)
vydávať odporúčania vo všetkých záležitostiach nevyhnutných na plnenie dohovoru,
h)
snažiť sa mobilizovať finančné zdroje v súlade s článkom 4 ods. 3, 4 a 5 a článkom 11,
i)
zriaďovať podporné orgány, ktoré bude považovať za potrebné na plnenie dohovoru,
j)
skúmať správy predkladané jej pomocnými orgánmi a poskytovať im ich,
k)
odsúhlasovať a prijímať na základe konsenzu procedurálne a finančné pravidlá pre seba a pre svoje podporné orgány,
l)
hľadať a primerane využívať služby a spoluprácu, ako aj informácie od príslušných medzinárodných organizácií a medzivládnych a mimovládnych organizácií a
m)
vykonávať všetky ostatné funkcie, ktoré budú potrebné na dosiahnutie cieľov dohovoru, ako aj všetky ostatné funkcie, ktoré sú pre ňu stanovené dohovorom.
(3)
Konferencia strán prijme na svojom prvom zasadnutí svoje procedurálne pravidlá, ako aj pravidlá jej podporných orgánov zriadených dohovorom, ktoré budú zahŕňať rozhodovacie postupy pre záležitosti, ktoré nie sú doteraz pokryté rozhodovacími pravidlami stanovenými v dohovore. Tieto postupy môžu obsahovať stanovenú väčšinu potrebnú na schválenie konkrétnych uznesení.
(4)
Prvé zasadnutie konferencie strán zvolá dočasný sekretariát uvedený v článku 21, pričom toto zasadnutie sa bude konať najneskôr v lehote jedného roka po tom, čo tento dohovor nadobudne platnosť. Potom sa budú konať riadne zasadnutia konferencie strán každý rok, ak konferencia strán nerozhodne inak.
(5)
Mimoriadne zasadnutia konferencie strán sa budú konať vždy vtedy, keď to bude konferencia považovať za nevyhnutné alebo na písomnú žiadosť ktorejkoľvek strany za predpokladu, že v lehote šiestich mesiacov po oznámení takejto žiadosti ostatným stranám sekretariátom túto žiadosť podporí najmenej jedna tretina strán.
(6)
Organizácia Spojených národov, jej zvláštne agentúry a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, ako aj všetky ich členské štáty alebo pozorovatelia, ktoré nie sú stranami dohovoru, môžu byť zastúpené na zasadnutí konferencie strán ako pozorovatelia. Každý orgán alebo agentúra, či už národná alebo medzinárodná, vládna alebo mimovládna, ktorá je kompetentná v záležitostiach spadajúcich pod tento dohovor a ktorá informovala sekretariát o svojom želaní zúčastniť sa na zasadnutí konferencie strán ako pozorovateľ, môže byť prizvaná len vtedy, ak najmenej jedna tretina prítomných strán proti tomu neprotestuje. Prizvanie a účasť pozorovateľov bude podliehať procedurálnym pravidlám prijatým konferenciou strán.
Článok 8
Sekretariát
(1)
Týmto sa zriaďuje sekretariát.
(2)
Funkcie sekretariátu budú tieto:
a)
organizovať zasadnutia konferencie strán a jej podporných orgánov zriadených podľa tohto dohovoru a poskytovať im služby podľa potreby,
b)
zostavovať a rozosielať správy, ktoré mu budú predložené,
c)
umožňovať poskytovanie pomoci pre strany, a to najmä pre tie, ktoré sú rozvojovými krajinami, na ich žiadosť, pri zhromažďovaní a poskytovaní informácií požadovaných v súlade s ustanoveniami dohovoru,
d)
pripravovať správy o svojej činnosti a predkladať ich konferencii strán,
e)
zabezpečovať potrebnú koordináciu so sekretariátmi iných príslušných medzinárodných orgánov,
f)
vstupovať pod všeobecným vedením zo strany konferencie strán do takých administratívnych a zmluvných vzťahov, ktoré môžu byť potrebné pre efektívny výkon jeho funkcií, a
g)
vykonávať iné funkcie sekretariátu špecifikované v dohovore a v každom z jeho protokolov, ako aj iné funkcie, ktoré určí konferencia strán.
(3)
Konferencia strán určí na svojom prvom zasadnutí stály sekretariát a zabezpečí jeho fungovanie.
Článok 9
Podporný orgán pre vedecké a technické poradenstvo
(1)
Týmto sa zriaďuje podporný orgán pre vedecké a technické poradenstvo, ktorý bude poskytovať konferencii strán a jej iným podporným orgánom včasné informácie a rady o vedecko-technických záležitostiach týkajúcich sa dohovoru. Tento orgán bude otvorený pre všetky strany a bude multidisciplinárny. Bude sa skladať zo zástupcov vlád kompetentných pre daný vedný odbor. Tento orgán bude predkladať pravidelné správy konferencii strán o všetkých aspektoch svojej činnosti.
(2)
Pod vedením konferencie strán a za účasti existujúcich kompetentných medzinárodných orgánov tento orgán bude
a)
zabezpečovať vyhodnotenie stavu vedeckých poznatkov týkajúcich sa zmeny klímy a jej účinkov,
b)
pripravovať vedecké vyhodnotenie účinkov opatrení prijatých pri plnení tohto dohovoru,
c)
určovať inovačné, efektívne a najmodernejšie technológie a know-how a poskytovať rady o spôsoboch a prostriedkoch podpory vývoja a/alebo transfere týchto technológií,
d)
poskytovať rady o vedeckých programoch, medzinárodnej spolupráci vo výskume a vývoji týkajúcom sa zmeny klímy, ako aj o spôsoboch a prostriedkoch podpory zvyšovania domácej kapacity v rozvojových krajinách a
e)
odpovedať na vedecké, technické a metodické otázky, ktoré môže tomuto orgánu predložiť konferencia strán a jej pomocné orgány.
(3)
Funkciu a náplň činnosti tohto orgánu môže ďalej rozpracovať konferencia strán.
Článok 10
Podporný orgán na plnenie dohovoru
(1)
Týmto sa zriaďuje podporný orgán na plnenie dohovoru, ktorý bude pomáhať konferencii strán pri vyhodnocovaní a skúmaní efektívneho plnenia ustanovení tohto dohovoru. Tento orgán bude otvorený pre všetky strany a bude zložený zo zástupcov vlád kompetentných v záležitostiach týkajúcich sa zmeny klímy. Tento orgán bude predkladať pravidelné správy konferencii strán o všetkých aspektoch svojej činnosti.
(2)
Pod vedením konferencie strán bude tento orgán
a)
posudzovať informácie poskytnuté v súlade s článkom 12 ods. 1 na účel vyhodnotenia celkového súhrnného efektu krokov podniknutých zmluvnými stranami z hľadiska najnovších vedeckých vyhodnotení v súvislosti so zmenou klímy,
b)
vyhodnocovať informácie poskytnuté v súlade s článkom 12 ods. 2 na účel poskytovania pomoci konferencii strán pri skúmaní podľa článku 4 ods. 2 písm. d) a
c)
primerane pomáhať konferencii strán pri príprave a realizácii jej rozhodnutí.
Článok 11
Finančný mechanizmus
(1)
Týmto sa definuje mechanizmus na poskytovanie finančných zdrojov ako grantov alebo na základe oprávnenia vrátane transferu technológií. Bude to prebiehať za vedenia konferencie strán, ktorej sa bude predkladať vyúčtovanie, pričom konferencia rozhodne o svojich stratégiách, prioritách programov a o kritériách spôsobilosti týkajúcich sa tohto dohovoru. Správa mechanizmu sa zverí jednému medzinárodnému subjektu alebo viacerým jestvujúcim medzinárodným subjektom.
(2)
Finančný mechanizmus bude mať rovnocennú a vyváženú účasť všetkých strán v rámci transparentného systému riadenia.
(3)
Konferencia strán a subjekt alebo subjekty poverené správou finančného mechanizmu sa dohodnú na opatreniach, ktorými sa docieli účinnosť ustanovení predchádzajúcich odsekov. Opatrenia budú zahŕňať:
a)
rôzne spôsoby zabezpečenia, aby financované projekty na riešenie zmeny klímy boli v súlade so stratégiou, prioritami programov a kritériami spôsobilosti stanovenými konferenciou strán,
b)
rôzne spôsoby, ktorými sa môže určité rozhodnutie o financovaní opätovne prehodnotiť z hľadiska týchto stratégií, priorít programu a kritérií spôsobilosti,
c)
poskytovanie pravidelných správ zo strany subjektu alebo subjektov konferencii strán o svojich finančných operáciách, ktoré budú v súlade s požiadavkami na zúčtovanie, ako sú uvedené v odseku 1, a
d)
predvídateľným a identifikovateľným spôsobom určovanie sumy na financovanie potrebné a dostupné na plnenie tohto dohovoru, ako aj podmienok, za akých sa táto suma bude periodicky preverovať.
(4)
Konferencia strán na svojom prvom zasadnutí prijme opatrenia na plnenie uvedených ustanovení, pričom preskúma a zohľadní dočasné opatrenia, ktoré sú uvedené v článku 21 ods. 3, a rozhodne o tom, či sa podľa týchto predbežných opatrení bude ďalej rozhodovať. V lehote štyroch rokov po prvom zasadnutí konferencia strán preskúma finančný mechanizmus a prijme vhodné opatrenia.
(5)
Strany, ktoré sú vyspelými krajinami, môžu tiež poskytovať, a strany, ktoré sú rozvojovými krajinami, môžu využívať finančné zdroje týkajúce sa plnenia tohto dohovoru prostredníctvom bilaterálnych, regionálnych a iných multilaterálnych kanálov.
Článok 12
Poskytovanie informácií o plnení
(1)
V súlade s článkom 4 ods. 1 každá zmluvná strana bude prostredníctvom sekretariátu poskytovať konferencii strán tieto druhy informácií:
a)
národnú inventúru antropogénnych emisií zo zdrojov a záchytov všetkých skleníkových plynov, ktoré nespadajú pod Montrealský protokol, v takom rozsahu, aký umožnia jej kapacity pri použití porovnateľných metodík, podporených a schválených na konferencii strán,
b)
všeobecný opis krokov prijatých alebo predpokladaných zmluvnou stranou na účel plnenia dohovoru a
c)
všetky ostatné informácie, ktoré bude zmluvná strana považovať za relevantné na účel dosiahnutia cieľov dohovoru a ktoré budú vhodné na zaradenie do jej správ, a ak to bude možné, aj vrátane materiálu relevantného na výpočet trendov celosvetových emisií.
(2)
Každá strana, ktorá je rozvinutou krajinou, a každá ďalšia strana, ktorá je uvedená v prílohe I, zahrnie do svojich správ tieto informácie:
a)
podrobný opis stratégií a opatrení, ktoré boli prijaté na účel plnenia záväzkov podľa článku 4 ods. 2 písm. a) a b), a
b)
špecifický odhad účinkov, ktoré budú mať stratégie a opatrenia uvedené v písmene a) na antropogénne emisie zo zdrojov a záchytov všetkých skleníkových plynov počas obdobia uvedeného v článku 4 ods. 2 písm. a).
(3)
Okrem toho každá strana, ktorá je rozvinutou krajinou, a každá ďalšia rozvinutá strana, ktorá je uvedená v prílohe II, zahrnie podrobnosti o opatreniach v súlade s článkom 4 ods. 3, 4 a 5.
(4)
Strany, ktoré sú rozvojovými krajinami, môžu dobrovoľne navrhovať projekty na financovanie vrátane špecifických technológií, materiálov, zariadení, techník alebo postupov, ktoré by boli potrebné na realizáciu takýchto projektov, a súčasne s tým, ak je to možné, odhad všetkých ďalších nákladov na redukciu emisií a zvyšovanie záchytov skleníkových plynov, ako aj odhad následných prínosov.
(5)
Každá strana, ktorá je rozvinutou krajinou, a každá ďalšia strana uvedená v prílohe I predloží prvú správu v lehote šiestich mesiacov po tom, čo tento dohovor pre danú stranu nadobudne platnosť. Každá strana takto neuvedená predloží svoju prvú správu v lehote troch rokov po tom, čo tento dohovor pre danú stranu nadobudne platnosť, alebo po tom, ako bude mať táto strana k dispozícii finančné zdroje v súlade s článkom 4 ods. 3. Strany, ktoré patria medzi najmenej vyspelé krajiny, môžu predložiť svoju prvú správu podľa vlastného uváženia. Konferencia strán určí periodicitu poskytovania následných správ stranami, pričom zohľadní rozdielny časový harmonogram, ako je uvedený v tomto odseku.
(6)
Informácie poskytované stranami podľa tohto článku bude sekretariát predkladať čo najskôr konferencii strán a jej dotknutým podporným orgánom. Ak to bude potrebné, konferencia strán môže ďalej zvážiť postup predkladania informácií.
(7)
Konferencia strán od svojho prvého zasadnutia zabezpečí, aby sa stranám, ktoré sú rozvojovými krajinami, poskytovala na ich žiadosť technická a finančná podpora pri zhromažďovaní a poskytovaní informácií podľa tohto článku, ako aj pri určovaní jej finančných a technických potrieb spojených s navrhovanými projektmi a opatreniami reakcie na zmenu klímy podľa článku 4. Túto podporu môžu poskytovať ostatné strany, príslušné medzinárodné organizácie a tam, kde je to vhodné, aj sekretariát.
(8)
Každá zo skupín strán môže na základe smerníc prijatých konferenciou strán a na základe predchádzajúceho oznámenia konferencii strán predložiť spoločnú správu o plnení svojich záväzkov podľa tohto článku za predpokladu, že táto správa bude obsahovať informácie o plnení jednotlivých záväzkov každej z daných strán podľa tohto dohovoru.
(9)
Informácie, ktoré dostane sekretariát označené stranou ako dôverné v súlade s kritériami, ktoré stanoví konferencia strán, sekretariát zlúči na ochranu tejto dôvernosti predtým, ako ich sprístupní ďalším orgánom, ktorým sa predkladajú správy a ktoré tieto informácie skúmajú.
(10)
V súlade s odsekom 9 a bez ohľadu na možnosť ktorejkoľvek strany kedykoľvek zverejniť svoju správu sekretariát poskytne správu strany k dispozícii verejnosti vtedy, keď sa táto správa predloží konferencii strán.
Článok 13
Rozhodovanie o otázkach plnenia
Konferencia strán na svojom prvom zasadnutí zváži zriadenie multilaterálneho konzultačného postupu, ktorý bude pre strany na ich žiadosť k dispozícii na rozhodovanie o otázkach plnenia dohovoru.
Článok 14
Riešenie sporov
(1)
V prípade sporu medzi dvoma alebo viacerými stranami vo veci interpretácie alebo aplikácie tohto dohovoru dotknuté strany sa budú snažiť vyriešiť spor rokovaním alebo inými zmierovacími prostriedkami podľa svojho výberu.
(2)
Pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení k tomuto dohovoru alebo kedykoľvek potom strana, ktorá nie je regionálnou organizáciou hospodárskej integrácie, môže vyhlásiť v písomnom dokumente predloženom depozitárovi, že v súvislosti s akýmkoľvek sporom týkajúcim sa interpretácie alebo aplikácie tohto dohovoru uznáva jeden prostriedok alebo obidva z nasledujúcich prostriedkov riešenia sporu za záväzný ipso facto a bez dohody vo vzťahu k akejkoľvek inej strane, ktorá prijme ten istý záväzok:
a)
predloženie sporu Medzinárodnému súdnemu dvoru a/alebo
b)
arbitráž v súlade s postupom, ktorý prijme konferencia strán v čo najkratšom čase formou dodatku o arbitráži.
Strana, ktorá je regionálnou organizáciou hospodárskej integrácie, môže vydať vyhlásenie s podobným účinkom v súvislosti s arbitrážou podľa postupu uvedeného v písmene b).
(3)
Vyhlásenie vydané v súlade s odsekom 2 zostane v platnosti až do doby jeho vypršania podľa jeho podmienok alebo po uplynutí troch mesiacov po tom, čo bolo u depozitára uložené písomné oznámenie o jeho odvolaní.
(4)
Nové vyhlásenie, oznámenie o odvolaní alebo vypršanie doby platnosti vyhlásenia v žiadnom smere neovplyvní konanie prebiehajúce pred Medzinárodným súdnym dvorom alebo arbitrážnym tribunálom, ak sa sporné strany nedohodnú inak.
(5)
Na základe postupu podľa odseku 2, ak po uplynutí dvanástich mesiacov po oznámení jednej strany druhej strane o tom, že medzi nimi existuje spor, sporné strany nebudú schopné vyriešiť tento spor prostriedkami uvedenými v odseku 1, bude tento spor predložený na žiadosť ktorejkoľvek zo sporných strán zmierovacej komisii.
(6)
Na žiadosť jednej zo strán bude vytvorená zmierovacia komisia. Táto komisia bude pozostávať z rovnakého počtu členov vymenovaných každou spornou stranou a z predsedu zvoleného spoločne členmi, ktorých vymenuje každá sporná strana. Komisia vydá odporúčajúci nález, ktorý sporné strany vezmú na vedomie v dobrej viere.
(7)
Ďalší postup vo veci arbitráže prijme konferencia strán čo najskôr vo forme arbitrážnej doložky.
(8)
Ustanovenia tohto článku sa budú aplikovať na každý súvisiaci právny dokument, ktorý môže prijať konferencia strán, ak sa v takomto dokumente nestanoví inak.
Článok 15
Zmeny dohovoru
(1)
Každá zo strán môže navrhovať zmeny tohto dohovoru.
(2)
Takéto zmeny a doplnky dohovoru budú prijaté na riadnom zasadnutí konferencie strán. Text každej navrhovanej zmeny alebo doplnku k dohovoru zašle sekretariát stranám najmenej šesť mesiacov pred zasadnutím, na ktorom sa má zmena alebo doplnok prijať. Sekretariát zašle navrhované zmeny a doplnky signatárom dohovoru a pre informáciu aj depozitárovi.
(3)
Strany sa budú usilovať dosiahnuť dohodu o každej navrhovanej zmene alebo doplnku k dohovoru konsenzom. Ak sa vyčerpá všetko úsilie o dosiahnutie konsenzu a dohoda sa nedosiahne, zmena alebo doplnok bude prijatý trojštvrtinovou väčšinou hlasov strán prítomných a hlasujúcich na zasadnutí. Prijaté zmeny a doplnky oznámi sekretariát depozitárovi, ktorý ich rozošle všetkým stranám na prijatie.
(4)
Listiny o prijatí v súvislosti so zmenami a doplnkami budú uložené u depozitára. Zmena alebo doplnok prijatý v súlade s odsekom 3 nadobudne platnosť pre tie strany, ktoré ho prijali, v deväťdesiaty deň po dni, keď depozitár dostal listinu o prijatí najmenej od troch štvrtín strán dohovoru.
(5)
Zmena alebo doplnok nadobudne platnosť pre ďalšiu stranu v deväťdesiaty deň po dni, keď táto strana uloží u depozitára svoju listinu o prijatí uvedenej zmeny alebo doplnku.
(6)
Na účely tohto článku „prítomné a hlasujúce strany“ budú znamenať strany prítomné a hlasujúce pre alebo proti.
Článok 16
Prijatie a zmeny príloh k dohovoru
(1)
Prílohy k dohovoru tvoria jeho integrálnu časť, a ak nie je stanovené inak, odkaz na prílohu je zároveň aj odkazom na všetky dodatky. Bez toho, aby bol dotknutý článok 14 ods. 2 písm. b) a ods. 7, prílohy sa obmedzujú iba na zoznamy, formuláre a iné materiály opisnej povahy, ktoré majú vedecký, technický, procesný alebo administratívny charakter.
(2)
Prílohy k dohovoru sa navrhujú a prijímajú v súlade s postupom stanoveným v článku 15 ods. 2, 3 a 4.
(3)
Príloha, ktorá bola prijatá v súlade s odsekom 2, nadobudne platnosť pre všetky strany šesť mesiacov po tom, ako depozitár oznámil týmto stranám prijatie prílohy, okrem tých strán, ktoré v uvedenej lehote depozitárovi písomne oznámili neprijatie prílohy. Príloha nadobudne platnosť pre strany, ktoré stiahnu oznámenie o neprijatí prílohy, na deväťdesiaty deň po dni, keď depozitár dostal stiahnutie oznámenia o neprijatí.
(4)
Návrh, prijatie a nadobudnutie platnosti zmien a doplnkov prílohy k dohovoru je predmetom rovnakého postupu ako návrh, prijatie a nadobudnutie platnosti príloh k dohovoru v súlade s odsekmi 2 a 3.
(5)
Ak prijatie prílohy alebo zmeny a doplnku k prílohe zahŕňa zmenu a doplnok k dohovoru, táto príloha alebo zmena a doplnok k prílohe nenadobudne platnosť do doby, keď nenadobudne platnosť zmena a doplnok k dohovoru.
Článok 17
Protokoly
(1)
Konferencia strán môže na svojom riadnom zasadnutí prijať protokoly k tomuto dohovoru.
(2)
Text každého navrhovaného protokolu zašle sekretariát stranám najmenej šesť mesiacov pred takýmto zasadnutím.
(3)
Požiadavky na nadobudnutie platnosti každého protokolu budú stanovené v tomto dokumente.
(4)
Stranami protokolu môžu byť iba strany tohto dohovoru.
(5)
Rozhodnutia podľa ktoréhokoľvek protokolu môžu prijať iba strany daného protokolu.
Článok 18
Hlasovacie právo
(1)
Každá strana dohovoru bude mať jeden hlas okrem toho, čo je uvedené v odseku 2 tohto článku.
(2)
Regionálne organizácie hospodárskej integrácie budú vo veciach svojej kompetencie vykonávať svoje hlasovacie právo s počtom hlasov, ktorý sa rovná počtu ich členských štátov, ktoré sú stranami dohovoru. Takáto organizácia nesmie vykonávať svoje hlasovacie právo, ak toto hlasovacie právo vykoná niektorý z jej členských štátov, a naopak.
Článok 19
Depozitár
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov bude vykonávať funkciu depozitára dohovoru a jeho protokolov prijatých v súlade s článkom 17.
Článok 20
Podpis
Tento dohovor bude otvorený na podpis pre členské štáty Organizácie Spojených národov alebo pre ktorúkoľvek z jej špecializovaných agentúr alebo pre tie, ktoré sú stranami Štatútu Medzinárodného súdneho dvora, a pre regionálne organizácie hospodárskej integrácie v Riu de Janeiro počas konferencie Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji a potom v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od 20. júna 1992 do 19. júna 1993.
Článok 21
Dočasné opatrenia
(1)
Funkcie sekretariátu uvedené v článku 8 bude vykonávať na dočasnej báze sekretariát zriadený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov rezolúciou č. 45/212 z 21. decembra 1990 až do ukončenia prvého zasadnutia konferencie strán.
(2)
Vedúci dočasného sekretariátu uvedeného v odseku 1 bude úzko spolupracovať s Medzivládnou skupinou pre zmenu klímy tak, aby táto skupina uspokojovala potrebu objektívnych vedeckých a technických rád. So žiadosťou o konzultáciu sa možno obrátiť aj na iné významné vedecké orgány.
(3)
Globálny fond pre životné prostredie Rozvojového programu Organizácie Spojených národov, Program životného prostredia Organizácie Spojených národov a Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj budú medzinárodnými subjektmi poverenými vykonávať operácie finančného mechanizmu uvedené v článku 11 na dočasnej báze. V tejto súvislosti by sa mal Globálny fond pre životné prostredie vhodným spôsobom reštrukturalizovať tak, aby bolo jeho členstvo univerzálne a mohlo plniť požiadavky podľa článku 11.
Článok 22
Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie
(1)
Tento dohovor bude podliehať ratifikácii, prijatiu, schváleniu alebo pristúpeniu zo strany členských štátov alebo regionálnych organizácií hospodárskej integrácie. Tento dohovor bude otvorený na pristúpenie deň po dni, keď bude uzavretý na podpis. Listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení budú uložené u depozitára.
(2)
Každá regionálna organizácia hospodárskej integrácie, ktorá sa stane zmluvnou stranou dohovoru bez toho, aby sa ktorýkoľvek jej členský štát stal zmluvnou stranou, bude viazaná všetkými povinnosťami podľa tohto dohovoru. V prípade takýchto organizácií, ktorých jeden členský štát alebo viacero členských štátov je zmluvnou stranou dohovoru, organizácie a jej členské štáty rozhodnú o svojej príslušnej zodpovednosti za plnenie záväzkov podľa tohto dohovoru. V týchto prípadoch organizácia a jej členské štáty nebudú oprávnené vykonávať svoje práva podľa tohto dohovoru súčasne.
(3)
V listinách o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení regionálne organizácie hospodárskej integrácie uvedú rozsah svojich kompetencií v súvislosti so záležitosťami spravovanými týmto dohovorom. Tieto organizácie budú informovať aj depozitára, ktorý bude zasa informovať strany o všetkých podstatných zmenách v rozsahu ich kompetencií.
Článok 23
Nadobudnutie platnosti
(1)
Tento dohovor nadobudne platnosť deväťdesiaty deň po dni, keď bola uložená päťdesiata listina o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení.
(2)
Pre každý štát alebo regionálnu organizáciu hospodárskej integrácie, ktorá ratifikuje, prijme alebo schváli tento dohovor alebo k nemu pristúpi po uložení päťdesiatej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, nadobudne tento dohovor platnosť deväťdesiaty deň po dni, keď takýto členský štát alebo regionálna organizácia hospodárskej integrácie uložila svoju listinu o ratifikácii, schválení, prijatí alebo pristúpení.
(3)
Na účely odsekov 1 a 2 sa žiadna listina uložená regionálnou organizáciou hospodárskej integrácie nebude prirátavať k listinám, ktoré uložili členské štáty tejto organizácie.
Článok 24
Výhrady
K tomuto dohovoru nie je možné mať žiadne výhrady.
Článok 25
Odstúpenie
(1)
Kedykoľvek po uplynutí troch rokov odo dňa, keď tento dohovor nadobudol platnosť pre danú stranu, môže táto strana od neho odstúpiť zaslaním písomného oznámenia depozitárovi.
(2)
Každé takéto odstúpenie nadobudne účinnosť po uplynutí jedného roka odo dňa, keď depozitár dostal oznámenie o odstúpení, alebo v neskorší deň, ktorý bude špecifikovaný v oznámení o odstúpení.
(3)
Každá strana, ktorá odstúpi od tohto dohovoru, sa bude považovať za stranu, ktorá odstúpila aj od každého protokolu, ktorého je stranou.
Článok 26
Platnosť verzií
Originál tohto dohovoru, ktorého arabské, čínske, anglické, francúzske, ruské a španielske znenie je rovnako autentické, bude uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor.
Dané v New Yorku deviateho mája tisíc deväťsto deväťdesiatdva.
Príloha I
Austrália
Rakúsko
Bieloruskoa)
Belgicko
Bulharskoa)
Kanada
Chorvátskoa)*
Česká republikaa)*
Dánsko
Európske hospodárske spoločenstvo
Estónskoa)
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
Grécko
Maďarskoa)
Island
Írsko
Taliansko
Japonsko
Lotyšskoa)
Lichtenštajnsko*
Litvaa)
Luxembursko
Monako*
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Poľskoa)
Portugalsko
Rumunskoa)
Ruská federáciaa)
Slovenská republikaa)*
Slovinskoa)*
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Turecko
Ukrajinaa)
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Spojené štáty americké
Príloha II
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Kanada
Dánsko
Európske hospodárske spoločenstvo
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
Grécko
Island
Írsko
Taliansko
Japonsko
Luxembursko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Portugalsko
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Spojené štáty americké
Turecko bolo vyčiarknuté z prílohy II dodatkom, ktorý nadobudol platnosť 28. júna 2002 podľa rozhodnutia 26/CP.7 prijatého na 7. konferencii strán.
1)
Toto zahŕňa aj stratégie a opatrenia prijaté regionálnymi organizáciami hospodárskej integrácie.
a)
Krajiny, ktoré prechádzajú na trhové hospodárstvo.
*)
Krajiny, ktoré boli doplnené do prílohy I dodatkom, ktorý nadobudol platnosť 13. augusta 1998 podľa rozhodnutia 4/CP.3 prijatého na 3. konferencii strán.