549/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

549
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. mája 2001 bolo u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu uložené vyhlásenie Slovenskej republiky k Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (oznámenie č. 109/2002 Z. z.), ktoré nadobudlo platnosť 1. septembra 2001.
21. októbra 2003 bola u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu uložená zmena uvedeného vyhlásenia Slovenskej republiky týkajúca sa bodu 1 písm. a) a b), ktorá nadobudla platnosť 21. októbra 2003.
28. júla 2006 bola u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu uložená zmena uvedeného vyhlásenia Slovenskej republiky týkajúca sa bodu 1 písm. d), ktorá nadobudla platnosť 28. júla 2006.
Vyhlásenie Slovenskej republiky v znení uvedených zmien s platnosťou od 28. júla 2006 znie:
VYHLÁSENIE Slovenskej republiky podľa článku 23 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti
1.
Žiadosti podľa kapitoly III sa v Slovenskej republike zasielajú týmto orgánom:
a)
Žiadosti podľa oddielu 2
Prezídium Policajného zboru
Správa kriminálnej a finančnej polície
Úrad finančnej Polície
Vajnorská 25
812 72 Bratislava
b)
Žiadosti podľa oddielu 3
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Župné námestie 13
812 85 Bratislava
c)
Žiadosti podľa oddielu 4
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
d)
Iné žiadosti o právnu pomoc sa zasielajú Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky.
2.
Každý orgán uvedený v bode 1 je ústredným orgánom pre zasielanie žiadostí slovenských orgánov o právnu pomoc do zahraničia podľa kapitoly III.“.