551/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

551
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
výnos z 29. septembra 2006 č. 2385/M-2006, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. novembra 2004 č. 2424/M-2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (oznámenie č. 604/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Výnos rozširuje okruh osôb, pre ktoré možno poskytnúť dotácie na zabezpečenie zvýšenia penetrácie širokopásmového prístupu na internet.
Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2006.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 5/2006.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.