552/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

552
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 12. septembra 2006 č. 4/2006 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely.
Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2005 č. 9/2005 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely (oznámenie č. 596/2005 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 30/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.