Predpis bol zrušený predpisom 177/2014 Z. z.

563/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2006 do 31.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

563
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. septembra 2006
o technických požiadavkách na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách pri čelnom náraze
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá1) kategórie M1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2,5 t (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na ochranu cestujúcich vo vozidle pri čelnom náraze (ďalej len „ochrana pri čelnom náraze“).
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na viacstupňovo budované vozidlá vyrábané v množstve nepresahujúcom hodnoty stanovené pre malé série.
(3)
Motorové vozidlá kategórie M1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 2,5 t a viacstupňovo budované vozidlá možno typovo schváliť podľa tohto nariadenia vlády na žiadosť výrobcu.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
typom vozidla kategória vozidiel, ktoré sa nelíšia v týchto podstatných znakoch:
1.
dĺžka a šírka vozidla, ak majú negatívny vplyv na výsledky nárazového testu ustanoveného v prílohe II smernice Európskeho parlamentu a Rady 1996/79/ES zo 16. decembra 1996 o ochrane cestujúcich v motorových vozidlách v prípade čelného nárazu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS v znení smernice Komisie 1999/98/ES (ďalej len „smernica“),
2.
konštrukcia, rozmery, obloženie a materiály časti vozidla nachádzajúcej sa vpredu priečnej roviny prechádzajúcej bodom R sedadla vodiča, ak majú negatívny vplyv na výsledky nárazového testu ustanoveného v prílohe II smernice,
3.
obloženie a vnútorné rozmery priestoru pre cestujúcich a typ ochranných systémov, ak majú negatívny vplyv na výsledky nárazového testu ustanoveného v prílohe II smernice,
4.
umiestnenie motora vpredu, vzadu alebo v strede a orientácia motora priečna alebo pozdĺžna,
5.
hmotnosť nenaloženého vozidla, ak má negatívny vplyv na výsledky nárazového testu ustanoveného v prílohe II smernice,
6.
nepovinné zariadenie alebo vybavenie interiéru dodané výrobcom, ak má negatívny vplyv na výsledky nárazového testu ustanoveného v prílohe II smernice,
b)
ochranným systémom vybavenie alebo zariadenie interiéru, ktoré je určené na zadržiavanie cestujúcich a ktoré prispieva k zabezpečeniu zhody s požiadavkami ustanovenými v bode 3 prílohy II smernice,
c)
typom ochranného systému kategória ochranných zariadení, ktoré sa nelíšia v týchto podstatných znakoch:
1.
technológia,
2.
geometria,
3.
materiály,
d)
šírkou vozidla vzdialenosť medzi dvoma rovinami rovnobežnými s pozdĺžnou strednou rovinou a dotýkajúcimi sa vozidla na oboch stranách uvedenej roviny okrem spätných zrkadiel, bočných obrysových svetiel, indikátorov tlaku pneumatík, smerových svetiel, obrysových svetiel, pružných blatníkov a zaťaženej časti steny pneumatiky bezprostredne nad bodom styku s vozovkou,
e)
priestorom pre cestujúcich priestor ohraničený strechou, podlahou, bočnými stenami, dverami, vonkajším zasklením, prednou priečkou a rovinou operadla zadného sedadla,
f)
bodom R referenčný bod určený výrobcom pre každé sedadlo, vo vzťahu ku konštrukcii vozidla,
g)
bodom H referenčný bod určený pre každé sedadlo poverenou technickou službou overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) zodpovednou za schválenie,
h)
hmotnosť nenaloženého vozidla hmotnosť vozidla v pohotovostnom stave bez vodiča, cestujúcich alebo nákladu, ale s plnou palivovou nádržou, chladiacou zmesou, mazaním, nástrojmi a náhradným kolesom, ak ich výrobca dodáva ako štandardné vybavenie.
§ 3
(1)
Vozidlá z hľadiska ochrany pri čelnom náraze musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice okrem bodov 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 a 3.1.1. Testy hodnotiace chodidlo figuríny Hybrid III musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice.
(2)
Bod H sa určí pre každé sedadlo v súlade s postupom uvedeným v osobitnom predpise.2)
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na ochranu pri čelnom náraze predkladá výrobca vozidla.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.
(3)
Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca technickej službe zodpovednej za vykonávanie testov typového schválenia. Výrobca je oprávnený predložiť akékoľvek údaje a výsledky testov ako dôkaz o tom, že môže byť s dostatočným stupňom spoľahlivosti dosiahnutá zhoda s technickými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na ochranu pri čelnom náraze sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády vrátane technických požiadaviek na testy hodnotiace chodidlo figuríny Hybrid III.
(5)
Štátny dopravný úrad4) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na ochranu pri čelnom náraze podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.
(6)
Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;5) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.
(7)
Pri pochybnostiach sa v záujme overenia zhody vozidla s technickými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády musia zohľadniť všetky údaje alebo výsledky testov predložené výrobcom, ktoré sa môžu použiť pri stanovení platnosti testu typového schválenia vykonaného štátnym dopravným úradom.
(8)
Ak sa zmení typ vozidla schválený podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)
(9)
Každá zmena vozidla ovplyvňujúca celkový tvar konštrukcie vozidla alebo každá zmena hmotnosti väčšia ako 8 %, ktorá by podľa posudku technickej služby mohla mať značný vplyv na výsledky testov, si vyžaduje opakovanie testu ustanoveného v doplnku 1 prílohy II smernice.
(10)
Ak sa zmeny týkajú len vnútorného vybavenia vozidla, ak sa hmotnosť nelíši o viac ako 8 % a ak počet predných sedadiel pôvodne namontovaných do vozidla ostáva rovnaký, je potrebné vykonať jeden z týchto testov alebo oba tieto testy:
a)
zjednodušený test ustanovený v doplnku 4 prílohy II smernice,
b)
čiastkový test určený technickou službou na základe vykonaných zmien.
(11)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.7)
(12)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla8) pre typ vozidla vzťahujúce sa na ochranu v prípade čelného nárazu.
§ 5
(1)
Príslušný štátny orgán9) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na ochranu v prípade čelného nárazu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na testy hodnotiace chodidlo figuríny Hybrid III, ak tieto testy spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Osvedčenia o zhode COC10) vystavené pre nové vozidlá sa považujú za neplatné, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, pričom tieto vozidlá nemožno uvádzať na trh, do evidencie alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. októbra 2006.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 563/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/79/ES zo 16. decembra 1996 o ochrane cestujúcich v motorových vozidlách v prípade čelného nárazu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 18.) v znení smernice Komisie 1999/98/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.
3)
§ 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
6)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
7)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
9)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.