564/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

564
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. septembra 2006
o technických požiadavkách na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách pri bočnom náraze
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1 a N1,1) dokončené alebo nedokončené, s najmenej štyrmi kolesami a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1, určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách a na ich prípojné vozidlá, ktorých referenčný bod sedenia nie je vyššie ako 700 mm od úrovne základne za predpokladu, že vozidlo je v stave zodpovedajúcom referenčnej hmotnosti (ďalej len „vozidlo“), a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na ochranu cestujúcich pri bočnom náraze.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
koľajové vozidlá, poľnohospodárske traktory, lesné traktory a mobilné stroje,
b)
viacstupňovo budované vozidlá vyrábané v množstve, ktoré nepresahuje hodnoty stanovené pre malé série.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
bodom R alebo referenčným bodom sedenia referenčný bod špecifikovaný výrobcom vozidla, ktorý má súradnice určené vo vzťahu ku konštrukcii vozidla a zodpovedá teoretickej polohe otáčania trupu a stehien (bod H) v najnižšej a najvhodnejšej normálnej jazdnej polohe alebo v polohe používania danej výrobcom vozidla pre každú špecifikovanú polohu sedenia,
b)
typom vozidla kategória vozidiel, ktoré sa nelíšia v týchto podstatných znakoch:
1.
dĺžka, šírka a svetlá výška vozidla, pokiaľ majú negatívny vplyv na silu ustanovenú v prílohe II smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/27/ES z 20. mája 1996 o ochrane cestujúcich v motorových vozidlách v prípade bočného nárazu a o zmene a doplnení smernice 70/156/EHS (ďalej len „smernica“),
2.
konštrukcia, rozmery, obloženie a materiály bočných stien priestoru pre cestujúcich a typ ochranných systémov, pokiaľ majú negatívny vplyv na silu ustanovenú v prílohe II smernice,
3.
obloženie a vnútorné rozmery priestoru pre cestujúcich a typ ochranných systémov, pokiaľ majú negatívny vplyv na silu ustanovenú v prílohe II smernice,
4.
uloženie motora vpredu, vzadu alebo v strede,
5.
hmotnosť nenaloženého vozidla, pokiaľ má negatívny vplyv na silu ustanovenú v prílohe II smernice,
6.
nepovinné zariadenia alebo vnútorné vybavenie, pokiaľ majú negatívny vplyv na silu ustanovenú v prílohe II smernice,
7.
typ predného sedadla a poloha bodu R, pokiaľ majú negatívny vplyv na silu ustanovenú v prílohe II smernice,
c)
bodom H bod uvedený v osobitnom predpise,2)
d)
referenčnou hmotnosťou hmotnosť vozidla v nenaloženom stave zvýšená o hmotnosť 100 kg zodpovedajúca hmotnosti figuríny a jej prístrojového vybavenia.
§ 3
(1)
Vozidlo vzhľadom na ochranu cestujúcich pri bočnom náraze musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2.1, 2.3, 2.6 až 2.9 a 2.11 až 3 prílohy II a v doplnkoch 1 až 5 prílohy II okrem bodu 6.2 doplnku I prílohy II smernice.
(2)
Na účely odseku 1 sa pri teste nárazom podľa doplnku I prílohy II smernice musí použiť typ bezpečnostných pásov, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu;3) bezpečnostné pásy musia byť namontované na kotvové úchytky podľa osobitného predpisu.4)
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla5) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na ochranu cestujúcich pri bočnom náraze predkladá výrobca vozidla.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 musí byť priložený informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.
(3)
Výrobca vozidla poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý sa má schváliť.
(4)
Výrobca vozidla je oprávnený predložiť akékoľvek údaje a výsledky testov ako dôkaz o tom, že môže byť s dostatočným stupňom spoľahlivosti dosiahnutá zhoda s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády; pri pochybnostiach sa v záujme overenia zhody vozidla s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády musia brať do úvahy údaje a výsledky testov predložené výrobcom vozidla, na ktoré možno prihliadať pri stanovení platnosti testu typového schválenia vykonaného štátnym dopravným úradom.
(5)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na ochranu cestujúcich pri bočnom náraze sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Štátny dopravný úrad6) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na ochranu cestujúcich pri bočnom náraze podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.
(7)
Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;7) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.
(8)
Ak sa zmení typ vozidla schválený podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.8)
(9)
Každá zmena ovplyvňujúca celkový tvar konštrukcie vozidla alebo každá zmena referenčnej hmotnosti väčšia ako 8 %, ktorá by podľa posudku technickej služby mohla mať značný vplyv na výsledky testov, vyžaduje opakovanie testu uvedeného v doplnku I prílohy II smernice.
(10)
Ak technická služba po konzultácii s výrobcom vozidla usúdi, že zmena typu vozidla nestačí na vykonanie ďalšieho úplného testu, možno vykonať čiastkový test, ak sa referenčná hmotnosť nelíši o viac ako 8 % od pôvodného vozidla alebo ak sa počet predných sedadiel nezmení; zmena typu sedadla alebo vnútorného vybavenia vozidla neznamená, že sa musí automaticky vykonať ďalší úplný test. Postup pri čiastkovom teste je ustanovený v doplnku 5 prílohy II smernice.
(11)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.9)
(12)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla10) pre typ vozidla vzťahujúce sa na ochranu cestujúcich pri bočnom náraze.
§ 5
(1)
Príslušný štátny orgán11) nesmie zakázať uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na ochranu cestujúcich pri bočnom náraze, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Osvedčenia o zhode COC vystavené pre nové vozidlá sa považujú za neplatné, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. októbra 2006.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 564/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/27/ES z 20. mája 1996 o ochrane cestujúcich v motorových vozidlách v prípade bočného nárazu a o zmene a doplnení smernice 70/156/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv.17.).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2006 Z. z. o technických požiadavkách na kotvové úchytky bezpečnostných pásov motorových vozidiel.
7)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
8)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
9)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
11)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.