568/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

568
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 5. septembra 2006,
ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Národná banka Slovenska podľa § 67 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2006 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde obsahuje
a)
informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1, a to o
1.
stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov,
2.
hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
3.
stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska,
4.
stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska,
5.
stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska,
6.
stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
7.
stave splatnosti majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
8.
úrokovej citlivosti majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
bilanciu aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,
c)
výkaz nákladov a výnosov doplnkového dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
§ 2
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti obsahuje
a)
bilanciu aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,
b)
výkaz nákladov a výnosov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3,
c)
informáciu o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, informáciu o jej očakávanom vývoji v nasledujúcom kalendárnom roku, prehľad o cudzích zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, informáciu o zárukách poskytnutých doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, informáciu o rozdelení zisku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, informáciu o majetkových cenných papieroch vydaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, informáciu o dlhových cenných papieroch vydaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Šramko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 568/2006 Z. z.
VZOR Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Príloha č. 2 k vyhláške č. 568/2006 Z. z.
VZOR Bilancia aktív a pasív
Príloha č. 3 k vyhláške č. 568/2006 Z. z.
VZOR Výkaz nákladov a výnosov
Príloha č. 4 k vyhláške č. 568/2006 Z. z.
VZOR Informácie o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti