569/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.10.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

569
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 4. októbra 2006 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 4 z 25. júla 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 zo 17. decembra 2003 uzavretej medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.
2.
Dodatok č. 1 z 8. augusta 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 z 28. februára 2006 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretej medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
3.
Dodatok č. 1 z 9. augusta 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 z 26. decembra 2005 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
4.
Dodatok č. 2 z 21. augusta 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 3. mája 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.
5.
Dodatok č. 2 z 24. augusta 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 1. marca 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.