580/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

580
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. októbra 2006
o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje špecifické požiadavky na stabilitu osobných lodí ro-ro na zabezpečenie vyššej bezpečnosti tohto typu lodí pre cestujúcich a posádku v prípade havarijného poškodenia.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na osobné lode ro-ro plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky z prístavu členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo do prístavu členského štátu v pravidelnej preprave a vykonávajúce medzinárodné plavby.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
osobnou loďou ro-ro loď určená na prepravu viac ako 12 cestujúcich s nákladnými priestormi alebo priestormi osobitnej kategórie uvedenými v medzinárodnej zmluve,1)
b)
novou loďou ro-ro loď, ktorej kýl bol položený alebo sa nachádzal v podobnej etape stavby po 30. septembri 2004, pričom podobná etapa stavby znamená etapu, v ktorej sa začína identifikovateľná stavba konkrétnej lode a začala sa montáž tejto lode, pri ktorej sa použilo minimálne 50 ton alebo 1 % odhadovanej hmotnosti všetkých stavebných materiálov podľa toho, ktorá hodnota je nižšia,
c)
existujúcou loďou ro-ro loď, ktorá nie je novou loďou,
d)
cestujúcim každá osoba okrem veliteľa, dôstojníckeho zboru, asistentov, lodného mužstva, osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na palube osobnej lode ro-ro a dieťaťa, ktoré nedovŕšilo jeden rok veku,
e)
pravidelnou prepravou sled plavieb osobnej lode ro-ro medzi dvoma tými istými alebo viacerými prístavmi, ktoré sa uskutočňujú podľa uverejneného cestovného poriadku alebo sú také pravidelné alebo také časté, že tvoria rozpoznateľné systematické sledy,
f)
hostiteľským štátom členský štát, do ktorého prístavov alebo z ktorého prístavov pláva osobná loď ro-ro v pravidelnej preprave,
g)
medzinárodnou plavbou plavba po mori z prístavu členského štátu do prístavu mimo tohto členského štátu alebo naopak,
h)
charakteristickou výškou vlny (hs) priemerná výška hornej tretiny najvyšších výšok vĺn pozorovaných počas určitého obdobia,
i)
rezervným voľným bokom (fr) je minimálna vzdialenosť medzi poškodenou palubou a konečnou čiarou ponoru osobnej lode ro-ro v poškodenom mieste bez prídavného účinku morskej vody nahromadenej na poškodenej palube.
§ 3
Charakteristickou výškou vlny sa určuje výška vody na palube na prepravu motorových vozidiel v súlade so špecifickými požiadavkami na stabilitu osobných lodí ro-ro ustanovenými v prílohe I okrem bodov 1.2, 1.3, 1.3.4 až 1.6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/25/ES zo 14. apríla 2003 o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro v znení smernice Komisie 2005/12/ES z 18. februára 2005 (ďalej len „smernica“). Hodnoty charakteristickej výšky vlny nesmú byť počas roka prekročené s pravdepodobnosťou väčšou ako 10 %.
§ 4
(1)
Morské oblasti a hodnoty charakteristickej výšky vlny platné v morských oblastiach sa ustanovujú dohodou medzi členskými štátmi alebo medzi členskými štátmi a tretími krajinami na oboch koncoch trasy. Ak trasa osobnej lode ro-ro prechádza viac ako jednou morskou oblasťou, osobná loď ro-ro musí spĺňať špecifické požiadavky na stabilitu lodí ro-ro pre najvyššiu hodnotu charakteristickej výšky vlny ustanovenej pre tieto morské oblasti.
(2)
Zoznam morských oblastí je uverejnený vo verejne dostupnej databáze v internetovej sieti príslušného orgánu hostiteľského štátu.
§ 5
(1)
Osobné lode ro-ro musia spĺňať špecifické požiadavky na stabilitu osobných lodí ro-ro podľa § 3; tým nie sú dotknuté ustanovenia medzinárodnej zmluvy2) týkajúce sa rozdelenia lode na vodotesné časti a jej stability v poškodenom stave.
(2)
Špecifické požiadavky na stabilitu osobných lodí ro-ro podľa § 3 prevádzkovaných výlučne v morských oblastiach, v ktorých je charakteristická výška vlny rovná alebo menšia ako 1,5 metra, sa považujú za rovnocenné s požiadavkami ustanovenými v medzinárodnej zmluve.3)
(3)
Pri uplatňovaní špecifických požiadaviek na stabilitu osobných lodí ro-ro podľa § 3 sa postupuje podľa požiadaviek ustanovených v prílohe II okrem časti I bodov 1, 1.4 a 1.5 a časti II bodu 6 smernice, ak je to možné a v súlade s konštrukciou danej osobnej lode ro-ro, pričom osobné lode ro-ro postavené po 28. apríli 1990 musia zodpovedať požiadavkám zostatkovej stability podľa medzinárodnej zmluvy.3)
§ 6
Nové osobné lode ro-ro musia spĺňať špecifické požiadavky na stabilitu osobných lodí ro-ro podľa § 3.
§ 7
(1)
Nové osobné lode ro-ro a existujúce osobné lode ro-ro plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky musia mať osvedčenie potvrdzujúce zhodu so špecifickými požiadavkami na stabilitu osobných lodí ro-ro (ďalej len „osvedčenie“) podľa § 3 a 5. Osvedčenie vydáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a môže byť súčasťou iných príslušných osvedčení, v ktorých bude uvedená charakteristická výška vlny, pre ktorú osobná loď ro-ro spĺňa špecifické požiadavky na stabilitu osobných lodí ro-ro.
(2)
Osvedčenie je platné počas celej doby prevádzky osobnej lode ro-ro v morskej oblasti s rovnakou alebo nižšou hodnotou charakteristickej výšky vlny.
(3)
Osvedčenie vydané ministerstvom podľa tohto nariadenia vlády je uznávané hostiteľským štátom.
(4)
Ministerstvo môže povoliť zníženie výšky vodnej hladiny, ak je na osobnej lodi ro-ro zabudovaný odvodňovací systém s vysokým výkonom. Pre osobné lode ro-ro, ktoré sú prevádzkované v geograficky vymedzených oblastiach, ministerstvo môže znížiť výšku vodnej hladiny podľa bodu 1.1 prílohy I smernice tak, že nahradí takú výšku vodnej hladiny podľa bodov 1.3.1 až 1.3.3 prílohy I smernice, pričom vymedzená oblasť je predstavovaná charakteristickou výškou vlny, ktorej hodnota sa neprekročí s pravdepodobnosťou väčšou ako 10 %, a oblasť prevádzky, prípadne časť roku, pre ktorú bola ustanovená charakteristická výška vlny, sú uvedené v osvedčení.
(5)
Špecifické požiadavky na stabilitu osobných lodí ro-ro podľa bodu 1.1 alebo bodov 1.3.1 až 1.3.3 prílohy I smernice sa nevyžadujú, ak ministerstvo uzná výsledok modelových testov vykonaných na osobnej lodi ro-ro v súlade s metódou modelového testu ustanovenou v doplnku prílohy I okrem bodov 6.1 a 6.2 smernice, z ktorého vyplýva, že osobná loď ro-ro sa s predpokladaným rozsahom poškodenia podľa medzinárodnej zmluvy4) v najhoršej polohe podľa bodu 1.1 prílohy I smernice neprevráti pri nepravidelnom vlnobití, pričom uznanie výsledkov modelového testu ako alternatívy splnenia požiadaviek bodu 1.1 alebo bodov 1.3.1 až 1.3.3 prílohy I smernice a hodnota charakteristickej výšky vlny použitá v modelových testoch musia byť uvedené v osvedčení.
(6)
Ministerstvo sa zúčastňuje všetkých modelových testov a schvaľuje ich výsledky. Plán modelového testu schválený ministerstvom sa vyhotovuje vo forme správy, videozáznamu alebo iných vizuálnych záznamov. Súčasťou správy pre ministerstvo sú:
a)
výpočty stability pri poškodení osobnej lode ro-ro pre najvyšší stupeň poškodenia podľa medzinárodnej zmluvy5) a pre poškodenie strednej časti osobnej lode ro-ro, ak sú tieto poškodenia odlišné,
b)
schéma celkového usporiadania modelu spolu s podrobnosťami o jeho konštrukcii a vybavení,
c)
testovacie správy o priečnom a pozdĺžnom náklone,
d)
nominálne a namerané vlnové spektrum na troch rôznych miestach na reprezentatívnu realizáciu pri testoch s modelom v blízkosti prístroja na tvorbu vĺn,
e)
reprezentatívne záznamy o pohybe modelu, jeho reakcie a kolísania,
f)
príslušné videonahrávky.
§ 8
(1)
Ak vlastník alebo prevádzkovateľ osobnej lode ro-ro vykonávajúci celoročnú pravidelnú prepravu chce na kratšie časové obdobie prevádzkovať ďalšie osobné lode ro-ro v pravidelnej preprave, oznámi to príslušnému orgánu hostiteľského štátu najneskôr jeden mesiac pred začiatkom prevádzky takejto osobnej lode ro-ro. Ak vlastník alebo prevádzkovateľ osobnej lode ro-ro z dôvodu nepredvídateľných okolností musí vymeniť osobnú loď ro-ro, aby sa zabezpečila nepretržitosť prevádzky, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)
(2)
Ak vlastník alebo prevádzkovateľ osobnej lode ro-ro chce prevádzkovať sezónnu a pravidelnú prepravu na kratšie časové obdobie, ktoré nepresiahne šesť mesiacov v roku, oznámi to príslušnému orgánu hostiteľského štátu najneskôr tri mesiace pred začiatkom tejto prevádzky.
(3)
Ak sa prevádzka podľa odseku 2 uskutočňuje za podmienok nižšej charakteristickej výšky vlny, ako je výška ustanovená pre túto morskú oblasť pre celoročnú prevádzku, hodnota charakteristickej výšky vlny použiteľná na toto kratšie časové obdobie sa dohodne medzi členskými štátmi alebo ak je to možné, medzi členskými štátmi a tretími krajinami na oboch koncoch trasy. Výška vody na palube sa ustanovuje podľa hodnoty charakteristickej výšky vlny použiteľnej na toto kratšie časové obdobie v súlade so špecifickými požiadavkami na stabilitu osobných lodí ro-ro podľa § 3.
(4)
Osobná loď ro-ro, ktorá vykonáva prepravu podľa odsekov 1 a 2, musí mať osvedčenie podľa § 7 ods. 1.
§ 9
(1)
Existujúce osobné lode ro-ro okrem osobných lodí ro-ro podľa § 5 ods. 2 musia spĺňať špecifické požiadavky na stabilitu osobných lodí ro-ro podľa § 3 najneskôr od 1. októbra 2010.
(2)
Existujúce osobné lode ro-ro, ktoré do 17. mája 2003 spĺňali požiadavky medzinárodnej zmluvy,3) musia spĺňať špecifické požiadavky na stabilitu osobných lodí ro-ro podľa § 3 najneskôr od 1. októbra 2015.
§ 10
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 11
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2006.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 580/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/25/ES zo 14. apríla 2003 o špecifických požiadavkách na osobné lode ro-ro (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 7.) v znení smernice Komisie 2005/12/ES z 18. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 48, 19. 2. 2005).
1)
Kapitola II-2 pravidlo 3 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
2)
Kapitola II-1 časť B pravidlo 8 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
3)
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
4)
Kapitola II-1 časť B pravidlo 8 bod 4 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (STCW 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
5)
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (STCW 1974) v znení neskorších predpisov.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave.