582/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

582
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. októbra 2006
o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje kritériá bezpečnosti života a majetku na nových a existujúcich osobných lodiach a vysokorýchlostných osobných plavidlách, ktoré vykonávajú vnútroštátnu plavbu.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na
a)
nové osobné lode,
b)
existujúce osobné lode s dĺžkou 24 metrov a viac,
c)
vysokorýchlostné osobné plavidlá
plávajúce pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky a vykonávajúce vnútroštátnu plavbu.
(3)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na
a)
osobné lode, ktoré sú
1.
vojnovými loďami alebo loďami na prepravu vojska,
2.
loďami, ktoré nemajú mechanický pohon,
3.
loďami postavenými z iných materiálov ako oceľ alebo podobná látka, na ktoré sa nevzťahuje rezolúcia Výboru pre námornú bezpečnosť Medzinárodnej námornej organizácie (ďalej len „rezolúcia výboru“) 36 (63) alebo rezolúcia výboru 97(73) týkajúca sa vysokorýchlostných osobných plavidiel alebo rezolúcia Medzinárodnej námornej organizácie (ďalej len „rezolúcia“) A.373(X) týkajúca sa plavidiel s dynamickým vztlakom,
4.
jednoduchými drevenými loďami,
5.
originálmi alebo kópiami historických lodí postavenými pred rokom 1965 väčšinou z pôvodných materiálov,
6.
rekreačnými jachtami, ktoré nemajú posádku alebo neprepravujú viac ako 12 osôb na komerčné účely,
7.
loďami plávajúcimi výlučne v prístavných oblastiach,
b)
vysokorýchlostné osobné plavidlá, ktoré sú
1.
vojnovými loďami alebo loďami na prepravu vojska,
2.
rekreačnými jachtami, ktoré nemajú posádku alebo neprepravujú viac ako 12 osôb na komerčné účely,
3.
loďami plávajúcimi výlučne v prístavných oblastiach.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
osobnou loďou loď určená na prepravu viac ako 12 cestujúcich,
b)
osobnou loďou ro-ro loď určená na prepravu viac ako 12 cestujúcich s nákladnými priestormi ro-ro alebo priestormi osobitnej kategórie uvedenými v medzinárodnej zmluve,1)
c)
vysokorýchlostným osobným plavidlom vysokorýchlostné plavidlo2) určené na prepravu viac ako 12 cestujúcich, pričom osobné lode tried B, C alebo D prevádzkujúce vnútroštátnu plavbu v námorných oblastiach sa nepovažujú za vysokorýchlostné osobné plavidlá, ak ich výtlak zodpovedajúci konštrukčnej vodoryske je menší ako 500 m3 a ich maximálna rýchlosť je menšia ako 20 uzlov,
d)
maximálnou rýchlosťou rýchlosť dosiahnutá pri maximálnom nepretržitom výkone hlavných motorov, na ktorý je loď certifikovaná, pri maximálnej prevádzkovej hmotnosti a na pokojnej hladine,
e)
novou loďou loď, ktorej kýl je položený alebo sa nachádza v podobnej etape stavby od 1. júla 1998, pričom podobná etapa stavby znamená etapu, v ktorej začína identifikovateľná stavba špecifickej lode a začala montáž tejto lode, pri ktorej sa použilo najmenej 50 ton alebo 1 % odhadovanej hmotnosti všetkých stavebných materiálov podľa toho, ktorá hodnota je nižšia,
f)
existujúcou loďou loď, ktorá nie je novou loďou,
g)
vekom lode počet rokov po dátume jej dodania,
h)
cestujúcim každá osoba okrem veliteľa, dôstojníckeho zboru, asistentov, lodného mužstva, osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na palube osobnej lode alebo vysokorýchlostného osobného plavidla a dieťaťa, ktoré nedovŕšilo jeden rok veku,
i)
dĺžkou lode, ak nie je ustanovené inak, 96 % celkovej dĺžky na vodoryske vo výške najmenej 85 % najnižšej bočnej výšky meranej nad vrcholom kýlu alebo dĺžka od čelnej hrany čeleňa po os kormidlového pňa na uvedenej vodoryske, ak je táto hodnota väčšia; pri lodiach so sklonom kýlu musí byť vodoryska, na ktorej sa táto dĺžka meria, rovnobežná s konštrukčnou vodoryskou,
j)
výškou čela vertikálna vzdialenosť na prednej kolmici medzi vodoryskou zodpovedajúcou určenému letnému voľného boku a konštrukčnému náklonu a hornou hranou voľnej paluby na boku lode,
k)
plnopalubovou loďou loď vybavená plnou palubou vystavenou účinkom počasia a mora, ktorá má na svojej časti vystavenej účinkom počasia pevné zariadenia na otváranie a zatváranie všetkých otvorov, a pod ktorou sú všetky otvory na bokoch lode vybavené pevnými uzavieracími zariadeniami odolnými minimálne proti účinkom počasia, pričom plná paluba môže byť vodotesná alebo môže mať ekvivalentnú konštrukciu pozostávajúcu z paluby, ktorá nie je vodotesná a je pokrytá konštrukciou odolnou proti účinkom počasia s primeranou hrúbkou tak, aby bola zaručená odolnosť proti účinkom počasia, a ktorá je vybavená uzavieracími zariadeniami odolnými proti účinkom počasia,
l)
medzinárodnou plavbou plavba po mori z prístavu členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) do prístavu mimo tohto členského štátu alebo naopak,
m)
vnútroštátnou plavbou plavba v námorných oblastiach z prístavu členského štátu do toho istého alebo iného prístavu tohto členského štátu,
n)
námornou oblasťou oblasť ustanovená podľa § 3; v prípade rádiovej komunikácie námornými oblasťami sú oblasti uvedené v medzinárodnej zmluve,3)
o)
prístavnou oblasťou oblasť určená členskými štátmi, iná ako námorná oblasť, ktorá siaha po najkrajnejšie pevné prístavné zariadenia tvoriace súčasť prístavného systému alebo po hranice definované prírodnými geografickými danosťami chrániacimi ústie alebo podobnú chránenú oblasť,
p)
útočiskom prírodne alebo umelo chránená oblasť, ktorá sa môže využiť na ochranu osobnej lode alebo vysokorýchlostného osobného plavidla za podmienok, ktoré môžu ohroziť jej bezpečnosť,
q)
hostiteľským štátom členský štát, do ktorého alebo z ktorého prístavu smeruje loď alebo plavidlo plávajúce pod inou štátnou vlajkou, ako je štátna vlajka tohto členského štátu a vykonáva vnútroštátne plavby,
r)
míľou 1 852 metrov,
s)
značnou výškou vlny priemerná výška hornej tretiny výšky vĺn pozorovaných počas určitého obdobia,
t)
osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie osoba, ktorá má vzhľadom na svoje telesné, zrakové, sluchové alebo iné zdravotné postihnutie, prípadne vek problémy pri používaní verejnej dopravy a osoba so zvýšenou opatrnosťou, ktorou je tehotná žena a osoba sprevádzajúca dieťa do desiatich rokov.
§ 3
(1)
Osobné lode sa členia podľa námornej oblasti, v ktorej vykonávajú vnútroštátnu plavbu, do týchto tried:
a)
osobná loď triedy A vykonávajúca inú vnútroštátnu plavbu ako osobná loď tried B, C a D,
b)
osobná loď triedy B vykonávajúca vnútroštátnu plavbu, ktorá nie je pri strednej výške prílivu nikdy vzdialená viac ako 20 míľ od pobrežnej čiary, kde stroskotané osoby môžu dosiahnuť pevninu,
c)
osobná loď triedy C vykonávajúca vnútroštátne plavby v námorných oblastiach, v ktorých pravdepodobnosť prekročenia 2,5 m značnej výšky vlny je menšia ako 10 % počas jedného roku pri celoročnej prevádzke alebo počas špecifického vymedzeného obdobia v rámci roka pri prevádzke zabezpečovanej výlučne v tomto období, napríklad prevádzka v letnom období v oblasti, ktorá nikdy pri strednej výške prílivu nie je vzdialená viac ako 15 míľ od útočiska ani viac ako 5 míľ od pobrežnej čiary, kde stroskotané osoby môžu dosiahnuť pevninu,
d)
osobná loď triedy D vykonávajúca vnútroštátne plavby v námorných oblastiach, v ktorých pravdepodobnosť prekročenia 1,5 m značnej výšky vlny je menšia ako 10 % počas jedného roku pri celoročnej prevádzke alebo počas špecifického vymedzeného obdobia v rámci roka pri prevádzke zabezpečovanej výlučne v tomto období, napríklad prevádzka v letnom období v oblasti, ktorá nikdy pri strednej výške prílivu nie je vzdialená viac ako 6 míľ od útočiska ani viac ako 3 míle od pobrežnej čiary, kde stroskotané osoby môžu dosiahnuť pevninu.
(2)
Na vysokorýchlostné osobné plavidlá sa vzťahujú kategórie uvedené v kapitole 1 bodoch 1.4.10 a 1.4.11 Medzinárodného kódexu pre bezpečnosť vysokorýchlostných plavidiel (ďalej len „kódex pre bezpečnosť“) schváleného rezolúciou výboru 36(63) alebo v kapitole 1 bodoch 1.4.12 a 1.4.13 kódexu pre bezpečnosť schváleného rezolúciou výboru 97(73).
§ 4
(1)
Nové a existujúce osobné lode a vysokorýchlostné osobné plavidlá vykonávajúce vnútroštátne plavby musia spĺňať bezpečnostné požiadavky ustanovené v tomto nariadení vlády.
(2)
Nemožno zakázať prevádzku osobných lodí a vysokorýchlostných osobných plavidiel vykonávajúcich vnútroštátne plavby, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ako aj zvýšenú úroveň požiadaviek ustanovených iným členským štátom vzhľadom na jeho špecifické miestne okolnosti alebo ak sa preukáže ich potreba.
(3)
Každé námorné vybavenie nachádzajúce sa na palube uvedené v osobitnom predpise4) a ktoré je v súlade s ustanoveniami tohto osobitného predpisu, považuje sa za námorné vybavenie v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia vlády bez ohľadu na to, či sa v osobitnom predpise vyžaduje alebo nevyžaduje, aby sa toto námorné vybavenie podrobilo testom a bolo schválené autorizovanou osobou.5)
§ 5
(1)
Nové a existujúce osobné lode tried A, B, C a D musia byť v súlade s ustanoveniami medzinárodnej zmluvy6) a musia spĺňať tieto technické požiadavky:
a)
stavba a údržba trupu, hlavných a pomocných strojov, elektrických a automatických zariadení musia byť v súlade s normami špecifikovanými v predpisoch uznaných klasifikačných spoločností,7)
b)
palubné navigačné zariadenie musí byť v súlade s ustanoveniami medzinárodnej zmluvy.8)
(2)
Nové osobné lode musia spĺňať
a)
všeobecné požiadavky
1.
nové osobné lode triedy A musia spĺňať požiadavky medzinárodnej zmluvy,9) príslušné osobitné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a technické požiadavky ustanovené v prílohe I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode v platnom znení (ďalej len „smernica“), medzinárodnej zmluve9) a rezolúcii A.749(18); pri výklade ustanovení medzinárodnej zmluvy9) sa postupuje podľa prílohy I smernice, medzinárodnej zmluvy9) a rezolúcie A.749(18),
2.
nové osobné lode tried B, C a D musia spĺňať príslušné osobitné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, prílohy I smernice, medzinárodnej zmluvy9) a rezolúcie A.749(18),
b)
požiadavky týkajúce sa nákladovej značky
1.
nové osobné lode s dĺžkou 24 m a viac musia spĺňať požiadavky medzinárodnej zmluvy,10)
2.
nové osobné lode s dĺžkou do 24 m musia spĺňať vo vzťahu k ich dĺžke a triede požiadavky, ktorých kritériá úrovne bezpečnosti sú ekvivalentné s kritériami medzinárodnej zmluvy,10)
3.
nové osobné lode triedy D bez ohľadu na prvý a druhý bod nemusia spĺňať požiadavky na minimálnu výšku čela, ktoré sú ustanovené v medzinárodnej zmluve,10)
4.
nové osobné lode tried A, B, C a D musia mať plnú palubu.
(3)
Existujúce osobné lode musia spĺňať tieto požiadavky:
a)
existujúce osobné lode triedy A musia byť v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na existujúce osobné lode podľa medzinárodnej zmluvy9) a príslušnými osobitnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, prílohy I smernice, medzinárodnej zmluvy9) a rezolúcie A.749(18); pri výklade ustanovení medzinárodnej zmluvy10) sa postupuje podľa prílohy I smernice, medzinárodnej zmluvy9) a rezolúcie A.749(18),
b)
existujúce osobné lode triedy B musia spĺňať príslušné osobitné požiadavky tohto nariadenia vlády a prílohy I smernice, medzinárodnej zmluvy9) a rezolúcie A.749(18),
c)
existujúce osobné lode tried C a D musia spĺňať príslušné osobitné požiadavky tohto nariadenia vlády, kapitoly III prílohy I smernice a medzinárodnej zmluvy9) a v prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú tieto požiadavky, musia spĺňať požiadavky ustanovené Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktorých úroveň bezpečnosti musí byť ekvivalentná úrovni bezpečnosti požiadaviek podľa kapitol II-1 a II-2 prílohy I smernice, medzinárodnej zmluvy9) a rezolúcie A.749(18), pričom sa prihliada na špecifické miestne prevádzkové podmienky týkajúce sa námorných oblastí, v ktorých existujúce osobné lode tried C a D môžu plávať; existujúce osobné lode tried C a D môžu vykonávať pravidelnú vnútroštátnu plavbu v hostiteľskom štáte, ak hostiteľský štát súhlasí s požiadavkami ustanovenými ministerstvom.
(4)
Ak ministerstvo usúdi, že požiadavky hostiteľského štátu podľa odseku 3 písm. c) sú neprimerané, bezodkladne to oznámi Európskej komisii.
(5)
Opravy, prestavby a zmeny podstatného charakteru a činnosti súvisiace s vybavením musia zodpovedať požiadavkám na nové osobné lode podľa odseku 2 písm. a); prestavby existujúcich osobných lodí, ktorými sa dosahuje výlučne vyššia úroveň možnosti záchrany osôb na osobnej lodi, sa nepovažujú za zmeny podstatného charakteru.
(6)
Vysokorýchlostné osobné plavidlá musia spĺňať tieto požiadavky:
a)
vysokorýchlostné osobné plavidlá, ktoré boli postavené alebo sa podrobili opravám, prestavbe alebo zmene podstatného charakteru od 1. januára 1996, musia spĺňať požiadavky medzinárodnej zmluvy11) okrem vysokorýchlostných osobných plavidiel,
1.
ktorých kýl bol položený alebo nachádzali sa v podobnej etape stavby do júna 1998,
2.
ktorých dodávka alebo uvedenie do prevádzky sa uskutočnilo najneskôr do decembra 1998 a
3.
ktoré spĺňali požiadavky podľa rezolúcie A.373(X),
b)
stavba a údržba vysokorýchlostných osobných plavidiel a ich vybavenie musia spĺňať klasifikačné pravidlá uznanej klasifikačnej spoločnosti vzťahujúce sa na vysokorýchlostné osobné plavidlá.
§ 6
Osobné lode ro-ro tried A, B a C, ktorých kýl je položený alebo nachádzali sa v podobnej etape stavby od 1. októbra 2004, musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.12)
§ 7
(1)
Osobné lode tried A, B, C a D a vysokorýchlostné osobné plavidlá vykonávajúce verejnú dopravu, ktorých kýl je položený alebo nachádzali sa v podobnej etape stavby od 1. októbra 2004, musia byť konštruované a vybavené v súlade so všeobecnými zásadami bezpečnostných požiadaviek na osobné lode a vysokorýchlostné osobné plavidlá vzhľadom na osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Ministerstvo spolupracuje a konzultuje so všetkými organizáciami zastupujúcimi osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie pri uplatňovaní všeobecných zásad uvedených v prílohe č. 1.
(3)
Všeobecné zásady uvedené v prílohe č. 1 sa vzťahujú na prestavbu osobných lodí tried A, B, C a D a vysokorýchlostných osobných plavidiel vykonávajúcich verejnú dopravu a ktorých kýl bol položený alebo sa nachádzali v podobnej etape stavby do 1. októbra 2004, ak je to ekonomicky vhodné a uskutočniteľné. Ministerstvo zašle vypracovaný národný akčný plán uplatňovania všeobecných zásad pre takéto osobné lode a vysokorýchlostné osobné plavidlá Európskej komisii.
§ 8
(1)
Nová osobná loď musí byť podrobená prehliadkam, ktoré vykoná ministerstvo
a)
pred uvedením do prevádzky,
b)
raz za 12 mesiacov,
c)
ak je odôvodnená.
(2)
Existujúca osobná loď musí byť podrobená prehliadkam, ktoré vykoná ministerstvo
a)
pred uvedením do prevádzky na vnútroštátnu plavbu v hostiteľskom štáte,
b)
raz za 12 mesiacov,
c)
ak je odôvodnená.
(3)
Vysokorýchlostné osobné plavidlo, ktoré musí spĺňať požiadavky podľa § 10 ods. 2, musí byť podrobené prehliadkam, ktoré vykoná ministerstvo podľa rezolúcie výboru 36 (63) alebo rezolúcie výboru 97 (73). Vysokorýchlostné osobné plavidlo, ktoré musí spĺňať požiadavky podľa § 10 ods. 3, musí byť podrobené prehliadkam, ktoré vykoná ministerstvo podľa rezolúcie A.373(X).
(4)
Ustanovenia týkajúce sa prehliadok potrebných na získanie osvedčenia o bezpečnosti osobnej lode (ďalej len „osvedčenie“) podľa rezolúcie A.997(25) alebo postupy ustanovené na tie isté účely nie sú odsekmi 1 až 3 dotknuté.
(5)
Prehliadky uvedené v odsekoch 1 až 3 vykonajú príslušní inšpektori uznaných klasifikačných spoločností alebo členského štátu, ktorý má od ministerstva povolenie vykonávať prehliadky na zabezpečenie splnenia požiadaviek tohto nariadenia vlády.
§ 9
(1)
Nové a existujúce osobné lode musia mať osvedčenie vydané ministerstvom po vykonaní prehliadky podľa § 8 ods.1 písm. a) a ods. 2 písm. a). Vzor osvedčenia je ustanovený v prílohe II smernice.
(2)
Osvedčenie sa vydáva najviac na 12 mesiacov. Platnosť osvedčenia možno predĺžiť o jeden mesiac od dátumu uvedeného v osvedčení. Ak bola platnosť osvedčenia predĺžená, nová platnosť osvedčenia začína plynúť od dátumu skončenia platnosti osvedčenia pred jeho predĺžením. Nové osvedčenie sa vydáva po vykonaní periodickej prehliadky podľa § 8 ods.1 písm. b) a ods. 2 písm. b).
(3)
Vysokorýchlostným osobným plavidlám spĺňajúcim požiadavky rezolúcie výboru 36 (63) alebo rezolúcie výboru 97 (73) ministerstvo vydáva v súlade s ustanoveniami rezolúcie výboru 36 (63) alebo rezolúcie výboru 97 (73) osvedčenie o bezpečnosti vysokorýchlostných osobných plavidiel a povolenie na prevádzku vysokorýchlostných osobných plavidiel.
(4)
Vysokorýchlostným osobným plavidlám spĺňajúcim požiadavky rezolúcie A.373(X) ministerstvo vydáva v súlade s rezolúciou A.373(X) osvedčenie o bezpečnosti konštrukcie a vybavenia plavidiel s dynamickým vztlakom a povolenie na prevádzku plavidiel s dynamickým vztlakom.
(5)
Ministerstvo sa dohodne s hostiteľským štátom pred vydaním povolenia na prevádzku vysokorýchlostných osobných plavidiel vykonávajúcich vnútroštátne plavby v hostiteľskom štáte na prevádzkových podmienkach spojených s prevádzkou vysokorýchlostného osobného plavidla v hostiteľskom štáte, pričom tieto podmienky uvedie ministerstvo v povolení na prevádzku vysokorýchlostných osobných plavidiel.
§ 10
(1)
Ustanovenie § 5 ods. 3 písm. a), ak nie sú v medzinárodnej zmluve9) ustanovené neskoršie dátumy a ustanovenia § 5 ods. 3 písm. b) a c), ak nie sú v prílohe I smernice, medzinárodnej zmluve9) a rezolúcii A.749(18) ustanovené neskoršie dátumy, nevzťahuje sa
1.
do 1. júla 2007 na lode, ktorých kýl bol položený alebo sa nachádzali v podobnej etape stavby od 1. januára 1940 do 31. decembra 1962,
2.
do 1. júla 2008 na lode, ktorých kýl bol položený alebo sa nachádzali v podobnej etape stavby od 1. januára 1963 do 31. decembra 1974,
3.
do 1. júla 2009 na lode, ktorých kýl bol položený alebo sa nachádzali v podobnej etape stavby od 1. januára 1975 do 31. decembra 1984,
4.
do 1. júla 2010 na lode, ktorých kýl bol položený alebo sa nachádzali v podobnej etape stavby od 1. januára 1985 do 1. júla 1998.
(2)
Vysokorýchlostné osobné plavidlá, ktoré boli postavené do 1. januára 1996 a spĺňajú požiadavky kódexu pre bezpečnosť, môžu byť naďalej v prevádzke podľa tohto kódexu pre bezpečnosť.
(3)
Vysokorýchlostné osobné plavidlá, ktoré boli postavené do 1. januára 1996 a nespĺňajú požiadavky kódexu pre bezpečnosť, nesmú vykonávať vnútroštátnu plavbu okrem prípadu, ak už vykonávali vnútroštátnu plavbu v členskom štáte do 4. júna 1998; v takom prípade môžu vykonávať vnútroštátne plavby v tomto členskom štáte naďalej, pričom tieto vysokorýchlostné osobné plavidlá musia spĺňať požiadavky rezolúcie A.373(X).
(4)
Osobné lode ro-ro tried A a B, ktorých kýl bol položený alebo sa nachádzali v podobnej etape stavby do 1. októbra 2004, musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu12) do 1. októbra 2010, ak nie sú vyradené z prevádzky do tohto dátumu alebo ak dosiahnu vek 30 rokov, ak tento dátum je neskorší, najneskôr však do 1. októbra 2015.
§ 11
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 12
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2006.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 582/2006 Z. z.
VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTNÝCH POŽIADAVIEK NA OSOBNÉ LODE A VYSOKORÝCHLOSTNÉ OSOBNÉ PLAVIDLÁ VZHĽADOM NA OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE
Obežník Výboru pre námornú bezpečnosť Medzinárodnej námornej organizácie č. 735 z 24. júna 1996 Odporúčanie o usporiadaní a prevádzke osobných lodí, aby boli uplatnené potreby starších osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou, sa dodržiava pri uplatňovaní týchto všeobecných zásad:
1.
Prístup na osobnú loď alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo
Osobná loď alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo musí byť konštruované a vybavené tak, aby osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie mohla ľahko nastúpiť a vystúpiť a aby bol zabezpečený prístup na rôzne paluby bez cudzej pomoci alebo pomocou rámp, zdvíhadiel alebo výťahov. Upozornenia na taký prístup majú byť umiestnené pri všetkých takých prístupoch na osobnej lodi alebo vysokorýchlostnom osobnom plavidle a na vhodných miestach po celej osobnej lodi alebo vysokorýchlostnom osobnom plavidle.
2.
Značky
Značky rozmiestnené na osobnej lodi alebo vysokorýchlostnom osobnom plavidle na pomoc cestujúcim sú prístupné a ľahko čitateľné pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ako aj pre osoby s poškodením zmyslových orgánov a umiestnené na verejne prístupných a dobre viditeľných miestach.
3.
Prostriedky oznamovania správ
Na palube osobnej lode alebo vysokorýchlostného osobného plavidla sú prostriedky šírenia vizuálnych a verbálnych oznámení, ako sú správy o meškaní, zmeny cestovného poriadku a služby na palube pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4.
Poplach
Poplachový systém a poplachové spínače musia byť konštruované tak, aby boli prístupné a varovali všetkých s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
5.
Dodatočné požiadavky na zabezpečenie pohyblivosti vo vnútri osobnej lode alebo vysokorýchlostného osobného plavidla
Zábradlia, chodby a prístupové cesty, otvory dverí a dvere musia umožniť pohyb osoby na invalidnom vozíku. Výťahy, paluby pre vozidlá, salóny pre cestujúcich, obytné priestory a kúpeľne musia byť konštruované tak, aby boli primerané a vhodným spôsobom prístupné pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 582/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 163, 25. 6. 2009).
2.
Smernica Komisie 2010/36/EÚ z 1. júna 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. EÚ L 162, 29. 6. 2010).
1)
Kapitola II-2 pravidlo 3 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
2)
Kapitola X pravidlo 1 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších prepisov.
3)
Kapitola IV pravidlo 2 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
4)
Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Kapitoly IV, V a VI Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
8)
Kapitola V pravidlá 17 až 21 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
9)
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
10)
Medzinárodný dohovor o nákladovej značke (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
11)
Kapitola X pravidlá 2 a 3 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
12)
§ 5, § 7 ods. 1 až 3 a § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro.