599/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

599
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 12. októbra 2006,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Výdavkami na civilnú ochranu obyvateľstva (ďalej len „civilná ochrana“), ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), sú výdavky na plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti ministerstva podľa § 12 zákona, a to na
a)
obstarávanie, vyradenie a likvidáciu materiálu civilnej ochrany,
b)
zabezpečovanie a vykonávanie preventívno-výchovnej a edičnej činnosti, na vzdelávanie zamestnancov, ktorí plnia úlohy civilnej ochrany, a na zabezpečovanie vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v oblasti civilnej ochrany,
c)
skúšky, technické zhodnotenie, údržbu a opravy materiálu civilnej ochrany,
d)
prevádzku, údržbu, opravy a kontrolu zariadení civilnej ochrany a technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany v správe ministerstva,
e)
obstarávanie preukazov pre personál civilnej ochrany.
(2)
Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva, sú aj
a)
náhrada škody spôsobenej vstupom na nehnuteľnosť alebo umiestnením a prevádzkou technologického zariadenia civilnej ochrany a technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany v správe ministerstva na takejto nehnuteľnosti,
b)
náhrada škody fyzickej osobe, u ktorej došlo k poškodeniu na zdraví alebo k jej smrti pri plnení úloh civilnej ochrany, v súvislosti s pomocou poskytovanou pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti alebo pri príprave na civilnú ochranu,
c)
jednorazové mimoriadne odškodnenie,1)
d)
náhrada výdavkov štátnych orgánov, samosprávnych krajov, obcí, právnických osôb, fyzických osôb a verejnoprávnych inštitúcií s humanitným poslaním súvisiacich so spoluprácou s ministerstvom podľa § 11 zákona.
(3)
Požiadavky na úhradu výdavkov podľa odseku 2 sa uplatňujú na ministerstve.
§ 2
(1)
Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva prostredníctvom rozpočtu obvodného úradu, sú výdavky na plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti obvodného úradu, a to na
a)
prevádzku, údržbu, kontrolu a opravy zariadení civilnej ochrany, ktoré sú v správe obvodného úradu,
b)
zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu,
c)
organizovanie preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane,
d)
hospodárenie s materiálom civilnej ochrany a súvisiacim materiálom na
1.
obstarávanie, skladovanie, používanie, ošetrovanie, skúšky, opravy a kontroly materiálu civilnej ochrany a súvisiaceho materiálu v správe obvodného úradu, ktorý slúži na plnenie úloh civilnej ochrany obvodného úradu a jednotiek civilnej ochrany zriadených pre potreby územia,
2.
materiál civilnej ochrany, ktorý je vo výpožičke na základe zmluvy o výpožičke uzavretej medzi ministerstvom a obvodným úradom,
3.
vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného materiálu civilnej ochrany a súvisiaceho materiálu v správe obvodného úradu,
e)
jednorazovú peňažnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva v súvislosti s umiestnením technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany.
(2)
Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva prostredníctvom rozpočtu obvodného úradu, sú aj náhrady výdavkov (nákladov)
a)
na rekonštrukcie a prestavby ochranných stavieb, ktoré sú majetkom obce, periodické revízie, obmeny technického zariadenia a odstraňovanie následkov ich poškodenia mimoriadnou udalosťou,
b)
na prevádzku, údržbu, kontrolu a opravy zariadení civilnej ochrany vytvorených podľa rozhodnutia obvodného úradu pre potreby územia v priebehu plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany,
c)
na odmenu pre lektora, ktorý sa podieľa na vykonávaní prípravy na civilnú ochranu zabezpečovanej a vykonávanej obvodným úradom a obcou,
d)
na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku2) a cestovné náhrady podľa osobitného predpisu3) zamestnancov obcí a ostatných právnických osôb a fyzických osôb pri účasti na príprave jednotiek civilnej ochrany zriadených podľa rozhodnutia obvodného úradu pre potreby územia,
e)
na odmenu skladníka materiálu civilnej ochrany pre jednotku civilnej ochrany zriadenú obcou a prostriedkov individuálnej ochrany pre obyvateľov obce, ak tieto prostriedky nezabezpečuje právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.
(3)
Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva, sú výdavky obvodného úradu a obce
a)
na záchranné práce,
b)
na evakuáciu,
c)
za poskytnutie vecného prostriedku právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
d)
za vecný prostriedok, ktorý obvodný úrad alebo obec prevzala ako vecné plnenie a ktorý nemožno vrátiť pre poškodenie alebo znehodnotenie,
e)
na náhradu škody, ktorá vznikla vecným plnením právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá poskytla vecné plnenie,
f)
na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku2) za účasť na osobných úkonoch,
g)
na odmenu za vykonávanie časovo obmedzených prác pre civilnú ochranu súvisiacich s bezprostrednou ochranou života, zdravia a majetku,
h)
na stravovanie a ubytovanie osoby, ktorá poskytla vecné plnenie alebo osobné úkony,
i)
za poskytnutie priestorov a prostriedkov na núdzové ubytovanie osôb postihnutých mimoriadnou udalosťou a osôb, ktoré vykonávajú záchranné práce,
j)
na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku2) a cestovné náhrady3) člena krízového štábu obvodného úradu a člena krízového štábu obce.
(4)
Požiadavky obce na úhradu výdavkov podľa odsekov 2 a 3 sa uplatňujú na príslušnom obvodnom úrade, ktorý ich overí. Výdavky podľa odseku 3 možno uhrádzať priebežne počas mimoriadnej situácie.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 557/2002 Z. z. o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2006.
Robert Kaliňák v. r.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2006 Z. z.
2)
§ 134 a 135 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.