599/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

599
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 12. októbra 2006,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Výdavkami na civilnú ochranu obyvateľstva (ďalej len „civilná ochrana“), ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), sú výdavky na plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti ministerstva podľa § 12 zákona, a to na
a)
obstarávanie, vyradenie a likvidáciu materiálu civilnej ochrany,
b)
zabezpečovanie a vykonávanie preventívno-výchovnej a edičnej činnosti, na vzdelávanie zamestnancov, ktorí plnia úlohy civilnej ochrany, a na zabezpečovanie vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v oblasti civilnej ochrany,
c)
skúšky, technické zhodnotenie, údržbu a opravy materiálu civilnej ochrany,
d)
prevádzku, údržbu, opravy a kontrolu zariadení civilnej ochrany a technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany v správe ministerstva,
e)
obstarávanie preukazov pre personál civilnej ochrany.
(2)
Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva, sú aj
a)
náhrada škody spôsobenej vstupom na nehnuteľnosť alebo umiestnením a prevádzkou technologického zariadenia civilnej ochrany a technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany v správe ministerstva na takejto nehnuteľnosti,
b)
náhrada škody fyzickej osobe, u ktorej došlo k poškodeniu na zdraví alebo k jej smrti pri plnení úloh civilnej ochrany, v súvislosti s pomocou poskytovanou pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti alebo pri príprave na civilnú ochranu,
c)
jednorazové mimoriadne odškodnenie,1)
d)
náhrada výdavkov štátnych orgánov, samosprávnych krajov, obcí, právnických osôb, fyzických osôb a verejnoprávnych inštitúcií s humanitným poslaním súvisiacich so spoluprácou s ministerstvom podľa § 11 zákona.
(3)
Požiadavky na úhradu výdavkov podľa odseku 2 sa uplatňujú na ministerstve.
§ 2
(1)
Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva prostredníctvom rozpočtu krajského úradu, sú výdavky na plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti krajského úradu a obvodného úradu, a to na
a)
prevádzku, údržbu, kontrolu a opravy zariadení civilnej ochrany, ktoré sú v správe krajského úradu,
b)
zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu,
c)
organizovanie preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane,
d)
hospodárenie s materiálom civilnej ochrany a súvisiacim materiálom na
1.
obstarávanie, skladovanie, použitie, ošetrovanie, skúšky, opravy a kontroly materiálu civilnej ochrany a súvisiaceho materiálu v správe krajského úradu, ktorý slúži na plnenie úloh civilnej ochrany krajského úradu, obvodného úradu a jednotiek civilnej ochrany zriadených pre potreby územia,
2.
materiál civilnej ochrany, ktorý je vo výpožičke na základe zmluvy o výpožičke uzavretej medzi ministerstvom a krajským úradom,
3.
vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného materiálu civilnej ochrany a súvisiaceho materiálu v správe krajského úradu,
e)
vykonávanie záchranných prác pri mimoriadnej situácii,
f)
vykonanie evakuácie,
g)
jednorazovú peňažnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva v súvislosti s umiestnením technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany.
(2)
Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva prostredníctvom rozpočtu krajského úradu, sú aj náhrady výdavkov (nákladov)
a)
na rekonštrukcie a prestavby ochranných stavieb, ktoré sú majetkom obce, periodické revízie, obmeny technického zariadenia a odstraňovanie následkov ich poškodenia mimoriadnou udalosťou,
b)
na prevádzku, údržbu, kontrolu a opravy zariadení civilnej ochrany vytvorených podľa rozhodnutia obvodného úradu pre potreby územia v priebehu plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany,
c)
na odmenu pre lektora, ktorý sa podieľa na vykonávaní prípravy na civilnú ochranu zabezpečovanej a vykonávanej obvodným úradom a obcou,
d)
na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku2) a cestovné náhrady podľa osobitného predpisu3) zamestnancov obcí a ostatných právnických osôb a fyzických osôb pri účasti na príprave jednotiek civilnej ochrany zriadených podľa rozhodnutia obvodného úradu pre potreby územia,
e)
právnickej osobe a fyzickej osobe
1.
za vecný prostriedok, ktorý obvodný úrad priamo alebo prostredníctvom obce prevzal od právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako vecné plnenie na zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti a ktorý nemôže pre znehodnotenie alebo poškodenie vrátiť,
2.
za poskytnutie potrebných priestorov a prostriedkov podľa § 16 ods. 4 a 10 a § 25 ods.1 písm. g) zákona,
f)
fyzickej osobe za poskytnutie vecných prostriedkov, ktoré vlastní alebo užíva, pre prípad mimoriadnej udalosti,
g)
obce spojených s vykonaním evakuácie.
(3)
Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva prostredníctvom rozpočtu krajského úradu, ďalej sú
a)
náhrada alebo odmena právnickej osobe alebo fyzickej osobe povolanej na plnenie úloh civilnej ochrany, a to
1.
náhrada škody, ktorá vznikla vecným plnením tomu, kto konal na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy,
2.
odmena za vykonávanie časovo obmedzených prác pre civilnú ochranu súvisiacich s bezprostrednou ochranou života, zdravia a majetku,
3.
náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku za účasť na osobných úkonoch v civilnej ochrane,
b)
odmena pre skladníka materiálu civilnej ochrany pre jednotky civilnej ochrany zriadené obcou.
(4)
Požiadavky na úhradu výdavkov podľa odsekov 2 a 3 sa uplatňujú na príslušnom krajskom úrade prostredníctvom obvodného úradu.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 557/2002 Z. z. o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2006.
Robert Kaliňák v. r.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2006 Z. z.
2)
§ 134 a 135 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.