6/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na 51. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia 16. mája 1998 boli prijaté zmeny článkov 24 a 25 Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie (vyhláška č. 189/1948 Zb.).
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila so zmenami súhlas svojím uznesením č. 1492 z 9. februára 2005 a prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí 14. apríla 2005. Listina o prijatí bola uložená 11. mája 2005 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára ústavy.
Zmeny článkov 24 a 25 Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie nadobudli platnosť 15. septembra 2005.
K oznámeniu č. 6/2006 Z. z.
ZMENY ČLÁNKOV 24 A 25 ÚSTAVY SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE
Článok 24
Rada sa skladá z tridsiatich štyroch osôb navrhovaných rovnakým počtom členských štátov. Zdravotnícke zhromaždenie, berúc do úvahy spravodlivé geografické rozloženie, zvolí členov oprávnených vymenovať osobu do rady za predpokladu, že z týchto členov najmenej traja budú zvolení z každej regionálnej organizácie ustanovenej podľa článku 44. Každý z týchto členských štátov by mal vymenovať osobu odborne kvalifikovanú v oblasti zdravotníctva. Túto osobu môžu sprevádzať náhradníci a poradcovia.
Článok 25
Tieto osoby sú volené na obdobie troch rokov. Môžu byť opätovne zvolené za predpokladu, že osobám zvoleným na prvom zdravotníckom zhromaždení, ktoré sa uskutoční po tom, ako dodatok k tejto ústave zvyšujúci počet členov rady z tridsiatich dvoch na tridsať štyri nadobudne platnosť a ktoré boli zvolené ako doplňujúci členovia, bude podľa potreby doba výkonu ich funkcie skrátená, aby sa umožnilo každý rok zvoliť aspoň jednu osobu z každej regionálnej organizácie.