600/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.11.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

600
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. októbra 2006 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov o poskytovaní podporných služieb.
Dohoda nadobudne platnosť 25. novembra 2006 v súlade s článkom 10.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody končí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom OSN (UNDP) o poskytovaní podporných služieb z 11. októbra 2000 (oznámenie č. 137/2001 Z. z.).
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.