600/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

600
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. októbra 2006 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov o poskytovaní podporných služieb.
Dohoda nadobudne platnosť 25. novembra 2006 v súlade s článkom 10.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody končí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom OSN (UNDP) o poskytovaní podporných služieb z 11. októbra 2000 (oznámenie č. 137/2001 Z. z.).
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.