601/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.11.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

601
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
výnos z 12. septembra 2006 č. 2/2006, ktorým sa mení výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2003, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2005 (oznámenie č. 434/2005 Z. z.).
Novou prílohou č. 1 k tomuto výnosu sa transponuje do slovenského právneho poriadku zoznam vojenského materiálu, ktorý spoločne aplikujú všetky členské štáty Európskej únie. Na úplnú transpozíciu je Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie zo 17. marca 2006 prevzatý v znení uverejnenom v Úradnom vestníku EÚ č. 49 pod číslom oznamu 2006/C66/01.
Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.