602/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.11.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

602
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 23 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. vydal
opatrenie z 26. októbra 2006 č. 0-11/2006 o podmienkach a postupoch prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií.
Opatrenie ustanovuje podmienky a postupy prevodu práv vyplývajúce z pridelenia frekvencií.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 7/2006 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.