605/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

605
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
zo 7. novembra 2006,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch
Národná banka Slovenska podľa § 33 ods. 6 a § 55 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení zákona č. 747/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch sa mení takto:
1.
§ 6 znie:
㤠6
Splnenie podmienky o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa preukazuje predložením hlásenia o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe. Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa predkladá Národnej banke Slovenska elektronicky prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky.“.
2.
Príloha sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.
Ivan Šramko v. r.
Príloha k vyhláške č. 605/2006 Z. z.
VZOR
Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti