607/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

607
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 24. októbra 2006 č. 8/2006 o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní.
Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní Národnej banke Slovenska.
Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2006.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 37/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.