610/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

610
Oznámenie
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 46 ods. 3 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 7. novembra 2006 č. 9/2006 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovacieho konsolidovaného celku alebo poisťovacieho subkonsolidovaného celku, finančného konsolidovaného celku alebo finančného subkonsolidovaného celku a zmiešaného konsolidovaného celku alebo zmiešaného subkonsolidovaného celku.
Toto opatrenie ustanovuje štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ, ktoré sa vypracovávajú a predkladajú Národnej banke Slovenska za poisťovacie konsolidované celky alebo poisťovacie subkonsolidované celky, finančné konsolidované celky alebo finančné subkonsolidované celky a zmiešané konsolidované celky alebo zmiešané subkonsolidované celky.
Týmto opatrením sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 621/2002 Z. z. o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 37/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.