613/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

613
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 12 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal
opatrenie z 22. novembra 2006 č. O-12/2006, ktorým sa dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-3/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za používanie čísel (oznámenie č. 258/2004 Z. z.).
Opatrenie dopĺňa do sadzobníka úhrad za používanie čísel sieťové smerovacie číslo.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 7/2006 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.