616/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

616
UZNESENIE
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 18. októbra 2006
V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna zloženého z predsedu Eduarda Báránya a zo sudcov Jána Auxta, Juraja Babjaka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka 18. októbra 2006 o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 2 ods. 7, 8, 9 a § 2a ods. 6 a 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 2, čl. 23 ods. 1 a 3, čl. 46 ods. 1, čl. 66 ods. 2 a čl. 67 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky takto

rozhodol:

Pozastavuje účinnosť § 2 ods. 7, 8, 9 a § 2a ods. 6 a 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti § 2 ods. 7, 8, 9 a § 2a ods. 6 a 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikne vyhlásením rozhodnutia vo veci samej, ak toto rozhodnutie o pozastavení účinnosti Ústavný súd Slovenskej republiky už predtým nezrušil, pretože pominuli dôvody, pre ktoré bolo prijaté.
Predseda pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Eduard Bárány v. r.