Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

617/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

617
Vyhláška
Národnej banky Slovenska
z 21. novembra 2006
o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Maximiliána Petzvala
Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Pri príležitosti 200. výročia narodenia fyzika, matematika, univerzitného profesora, vynálezcu a priekopníka modernej optiky a fotografie Jozefa Maximiliána Petzvala sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).
(2)
Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jeho hmotnosť je 18 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,50 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.
§ 2
(1)
Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazený dagerotypický prístroj s objektívom vyrobeným podľa Petzvalových výpočtov (ďalej len „fotografický prístroj“). V pozadí fotografického prístroja je vyobrazená schéma jeho optickej sústavy (ďalej len „schéma“). Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri hornom okraji dvestokorunáka. Vpravo od statívu fotografického prístroja je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a pri pravom spodnom okraji dvestokorunáka je v opise zľava doprava letopočet razby „2007“. Vľavo od statívu fotografického prístroja je v dvoch riadkoch predelených obrysom schémy označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“, medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu Karola Lička „KL“ sú umiestnené nad letopočtom razby pri pravom okraji dvestokorunáka.
(2)
Na rube dvestokorunáka je vyobrazený portrét Jozefa Maximiliána Petzvala. Pri hornom okraji dvestokorunáka sú v opise zľava doprava jeho mená a priezvisko „JOZEF MAXIMILIÁN PETZVAL“ a pri spodnom okraji dvestokorunáka sú v opise zľava doprava letopočty jeho narodenia a úmrtia „1807 – 1891“. Vpravo od portrétu je časť schémy, v ktorej vnútri je zdola nahor umiestnený Petzvalov matematický vzorec.
(3)
Na hrane dvestokorunáka je razbou do hĺbky umiestnený text „PRIEKOPNÍK MODERNEJ OPTIKY A FOTOGRAFIE“. Začiatok a koniec textu je oddelený štylizovanými značkami optických šošoviek.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Šramko v. r.
Obrázek 01