619/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

619
Vyhláška
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. novembra 2006,
ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 44 ods. 19 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 278/2006 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ján Počiatek v. r.
Príloha k vyhláške č. 619/2006 Z. z.