621/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

621
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 28 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos z 22. novembra 2006 č. 24791/2006 – OL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2007.
Výnosom sa určuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť jednotlivých skupín poistencov členených podľa pohlavia a podľa vekovej štruktúry na rok 2007 na účely prerozdelenia poistného.
Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2006.
Výnos je uverejnený v čiastke 56/2006 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.