622/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

622
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2006
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 19. mája 2007,
b)
podľa § 48 ods. 5 zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Pavol Paška v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 622/2006 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 19. mája 2007
Obec Volí sa Okres Kraj
Štvrtok na Ostrove starosta Dunajská Streda Trnavský kraj
Veľký Grob poslanci Galanta
Veľké Chlievany poslanec Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
Čereňany starosta Prievidza
Opatovce poslanci Trenčín
Jesenské starosta Levice Nitriansky kraj
Krškany starosta
Čaradice starosta Zlaté Moravce
Osádka poslanci Dolný Kubín Žilinský kraj
Diaková starosta Martin
Karlová starosta
Ležiachov starosta poslanci
Podhradie poslanci
Príbovce poslanci
Ratkovo starosta poslanci
Sklabinský Podzámok poslanec
Záborie starosta
Mojš poslanec Žilina
Čerín poslanec Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Dolný Harmanec poslanec
Muránska Huta poslanec Revúca
Dolná Ždaňa starosta Žiar nad Hronom
Brezovka starosta Bardejov Prešovský kraj
Lipová starosta poslanci
Bušovce starosta Kežmarok
Harakovce poslanci Levoča
Drienovská Nová Ves poslanci
Veľký Slivník starosta Prešov
Stráňany starosta poslanci Stará Ľubovňa
Baňa starosta poslanci Stropkov
Herľany starosta Košice-okolie Košický kraj
Slanská Huta starosta
Silica poslanec Rožňava
Byšta poslanec Trebišov
Hriadky starosta
Viničky starosta
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 622/2006 Z. z.
LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 19. mája 2007
Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16-9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu
vyhlásenia volieb
obec 23. 2. 2007
65 dní 9-3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri
voľbách do obecného zastupiteľstva
obecné
zastupiteľstvo
15. 3. 2007
55 dní 16-2
21-1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí kandidáti
25. 3. 2007
55 dní 14-1 Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do miestnej volebnej komisie pri
voľbách do obecného zastupiteľstva
politické strany 25. 3. 2007
50 dní 14-3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej
volebnej komisie
miestna
volebná komisia
30. 3. 2007
45 dní 17-2
22-2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov
obecného zastupiteľstva a na starostu obce
miestna
volebná komisia
4. 4. 2007
40 dní 10-2 Utvorenie volebných okrskov a určenie
volebných miestností
starosta obce 9. 4. 2007
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov
miestna
volebná komisia
14. 4. 2007
30 dní 13-3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej
volebnej komisie
obvodná volebná
komisia
19. 4. 2007
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu
voličov a o čase a mieste konania volieb
obec 24. 4. 2007
20 dní 15-1 Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do okrskovej volebnej komisie
pri voľbách do obecného zastupiteľstva
politické strany 29. 4. 2007
17 dní 30-1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
2. 5. 2007
15 dní 15-3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie
okrsková volebná
komisia
4. 5. 2007
48 hodín 30-3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
17. 5. 2007
26-1 Volebný deň okrsková volebná
komisia
19. 5. 2007