627/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

627
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 47 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 77 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
opatrenie z 5. decembra 2006 č. 10/2006 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu.
Týmto opatrením sa zabezpečuje na prelome rokov 2006 a 2007 plynulý zber údajov pre Národnú banku Slovenska na účely vykonávania dohľadu nad bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.
Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2006.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 40/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.