63/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
zo 7. februára 2006
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí,
určujem
deň ich konania na sobotu 2. decembra 2006.
Pavol Hrušovský v. r.